Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

Finska Missionssällskapet
PB 56, 00241 Helsingfors
Tfn 09 129 71
Missionssällskapets as-signum: 0116962-5

2. Registrets namn

Finska Missionssällskapets medieregister för kommunikation

3. Registrets kontaktperson

Dataskyddsombud Liisa Vuori-Mattila
Magistratsporten 2a
PB 56, 00241 HELSINGFORS
Tfn 040 658 3669
dataskyddsombud@finskamissionssallskapet.fi

4. Rättslig grund och ändamål för upprättandet och behandlingen av registret

Registret upprättas med stöd av Finska Missionssällskapets berättigade intresse (artikel
6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning). Det berättigade intresset beskrivs närmare i
punkt 4.1.

Ändamålet med registret är att informera media om Finska Missionssällskapets
verksamhet. De registrerades personuppgifter används endast för detta ändamål, t.ex.
för att sända informationsbrev, nyheter, artiklar, underlag till artiklar, meddelanden och
inbjudningar till representanter för media.

4.1 Utredning över den personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade
intressen

Finska Missionssällskapet är en icke vinstdrivande kyrklig missionsorganisation och
biståndsorganisation. Finska Missionssällskapet sprider information om missionsarbete
och biståndsarbete samt om dess resultat till både församlingar och privata, och hjälper
församlingarna att arbeta för temana globalt ansvar och mission.
För att medel ska kunna samlas in och tjänster tillhandahållas, måste ett register över
kontaktuppgifter föras och behandlas.

5. Den personuppgiftsansvariges avsikt att vidarebehandla personuppgifter för ett annat ändamål än det för vilket de samlades in. Den personuppgiftsansvarige ska före sådan vidarebehandling underrätta den registrerade om detta andra ändamål och lämna alla relevanta tilläggsuppgifter.

Finns inte.

6. Tillhandahållandet av personuppgifter i sådana fall där det är ett lagstadgat avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal. Om den registrerade är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas (om uppgifterna samlas in från den registrerade, artikel 13)

Finns inte.

7. Beskrivning av uppgifter, registrerade och personuppgiftsgrupper

Registret innehåller information om representanter för och medarbetare i olika medier
och församlingar. Registret får inbegripa följande uppgifter om den registrerade:
• E-postadress
• Namn
• Telefonnummer
• Media eller församling
• Titel
• specialområde/vilka teman den registrerade skrivit om

8. Lagringstid för personuppgifter

Uppgifterna lagras så länge som personen har uppgifter där det är relevant att ta emot pressmeddelanden. I meddelandena ges regelbundet anvisningar om hur man kan bli struken i e-postlistan och därmed i registret.

9. Ordinarie informationskällor

Registeruppgifterna samlas in på webbplatserna för de församlingar eller mediehus som personerna representerar eller ur pressmeddelanden från dessa, material som de producerat, och från de registrerade själva t.ex. vid evenemang, per e-post eller på blanketter.

10. Ordinarie överlåtelser av uppgifter

Information överlåts inte.

11. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
När det gäller sådana överföringar som avses i artiklarna 46, 47 eller artikel 49.1 andra stycket, hänvisning till lämpliga eller passande skyddsåtgärder och hur en kopia av dem kan erhållas eller var dessa har gjorts tillgängliga.

Finns inte.

12. Principer för skyddet av registret

Dimensioneringen av skyddsåtgärderna bygger på Finska Missionssällskapets informationssäkerhets- och informationsskyddspolitik och den datainventering som årligen görs vid sällskapet. I samband med datainventeringen bedöms alltid även riskerna med varje system och hur Finska Missionssällskapet har säkerställt att dataskyddsskyldigheterna fullgörs i sin verksamhet genom nödvändiga tekniska, administrativa och organisatoriska åtgärder.

Personuppgifter behandlas endast i det syfte för vilket de har insamlats och endast av sådana personer som är befullmäktigade att använda informationen med stöd av sina arbetsuppgifter.

Registret lagras endast i elektronisk form och endast de personer som den personuppgiftsansvarige har befullmäktigat har rätt att använda registret. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord. Sekretessplikten är bindande för personer som behandlar registeruppgifter.

13. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.

Finns inte.

14. Utövande av den registrerades rättigheter. Dessa rättigheter är

1) Rätt att få tillgång till alla registeruppgifter som rör den registrerade
(granskningsrätt).
2) Rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter.
3) Rätt att kräva att uppgifterna raderas.
4) Rätt att begränsa användningen av uppgifterna.

Den registrerade kan utöva alla sina rättigheter genom att ta kontakt med registrets
kontaktperson (se punkt 2 i beskrivningen). Den personuppgiftsansvarige ska utan
onödigt dröjsmål besvara de registrerades begäranden om tillgång till sina uppgifter.

15. Om behandlingen bygger på artikel 6.1 a (den registrerade har lämnat sitt samtycke) eller artikel 9.2 a (den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behandlingen av känsliga uppgifter) i EU:s allmänna dataskyddsförordning, har den registrerade dessutom rätt att när som helst återkalla sitt samtycke utan att detta påverkar lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas).

Behandlingen grundar sig inte på samtycke.

16. Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om han eller
hon upplever att den personuppgiftsansvarige har överträtt hans eller hennes rättigheter
eller dataskyddsförordningens omfattning.