Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet betonar etiska principer och principer för god förvaltning i sitt arbete och sin verksamhet. Det elektroniska formuläret för anmälan av missbruk fungerar som en del av sällskapets arbete för att förebygga korruption och stöder sällskapets system för riskhantering.

Varför göra en anmälan?

Finska Missionssällskapet betonar etiska principer och principer för god förvaltning i sitt arbete och sin verksamhet. Det elektroniska formuläret för anmälan av missbruk fungerar som en del av sällskapets arbete för att förebygga korruption och stöder sällskapets system för riskhantering.

När ska man anmäla?

Om det finns skäl att misstänka att korruption eller en annan oetisk handling har skett eller kommer att ske. Att göra en anmälan förutsätter inte bevismaterial till stöd för saken. Sällskapet varken uppmuntrar eller godkänner handlingar som kan äventyra säkerheten för den som gör en anmälan eller tvingar personen till illegala handlingar.

Vem kan anmäla?

Sällskapets elektroniska formulär för anmälan av missbruk är riktad till dem som på något sätt har kopplingar (officiellt eller inofficiellt) till utrikessamarbete som stöds av sällskapet eller till inrikesverksamheten. Anmälan kan göras av en medlem av det civila samhället, en medarbetare i sällskapet eller i en partnerskapsorganisation, en projektmottagare eller en medlem i en annan finansieringsorganisation i Finland eller utomlands.

Vilka uppgifter skall anmälas?

Enligt vår defintion är korruption maktmissbruk för att uppnå privata fördelar. (läs mer: ”anti-corruption policy and procedures”)

Definitionen syftar på verksamhet och förfaranden som kan definieras antingen som oetiska eller lagstridiga handlingar i Finland eller det aktuella partnerskapslandet. Definitionen hänvisar till verksamhet som kan vara materiell, icke-materiell eller servicebaserad. Definitionen syftar också på en mängd olika former av missbruk, som till exempel ekonomiskt och sexuellt utnyttjande samt oetiska arbetssätt till följd av en svag eller dålig förvaltning.

På anmälningsformuläret kan även anmälas tidigare misstankar om missbruk som redan inträffat.

Vi rekommenderar att man fyller i anmälningsformuläret med så noggrann och heltäckande information om den misstänkta korruptionen som möjligt. Det är absolut förbjudet att göra anmälan med en annan persons identitet eller annars lämna falsk information. Rapporteringskanalen ska inte användas för felaktiga ändamål, som till exempel uppsåtlig eller ogrundad skada på en annan person eller organisation.

Hur ska man anmäla?

Vi rekommenderar att anmälan görs på formuläret nedan. För att den rapporterade korruptionen ska kunna utredas så tillförlitligt och effektivt som möjligt, rekommenderar vi att man fyller i namn och kontaktinformation. Eventuell kontakt kommer att tas med hänsyn till säkerheten för den personen som gjort anmälan. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att man använder en offentlig dator och tömmer datorns cacheminne efteråt.

Vad händer efter anmälan?

Anmälan kan göras på alla officiella språk i Finska Missionssällskapets partnerskapsländer. Om möjligt rekommenderas ändå att man i första hand fyller i uppgifterna på svenska, finska eller engelska.

All rapporterad information behandlas konfidentiellt. Sällskapet undersöker alla rapporterade misstankar. Den rapporterade informationen och anknytande material är tillgängliga endast för dem som informationen angår inom ramen för det ansvar som ingår i deras arbetsuppgifter. I mån av möjlighet kommer den som gjort en anmälan att des en mellanrapport under processens gång. Alla information om identiteten hos den som gjort anmälan eller annan information i anknytning till den förvaras konfidentiellt. Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part. Åtgärder i ärendet baserar sig på resultatet av utredningen. Sällskapet vidtar inga åtgärder som kan äventyra någondera partens liv eller hälsa.

Anmäl korruption eller oetiskt beteende