Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionssällskapets årsmöte 2018: Världen behöver holistisk mission

Finska Missionssällskapets årsmöte hölls lördagen den 26.5.2018 i Kuopio i samband med den finskspråkiga missionsfesten. Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2017 samt godkände verksamhets- och ekonomiplanen för 2019.

I årsmötet deltog 365 representanter för församlingar och samfund samt personmedlemmar. Till nya medlemmar i Missionssällskapets styrelse valdes Jukka Hautala och Simo Suutari. Av de medlemmar som stod i tur att avgå återvaldes Jaana Marjanen och Ulla Mäkinen. Till hedersmedlemmar i Finska Missionssällskapet kallades biskoparna, TD Tomas Shivute från evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia och TD Munib Younan från evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet. I tiderna studerade de båda teologi i Finland som sällskapets stipendiater.

Styrelsens ordförande, biskop Matti Repo öppnade årsmötet med att framföra en hälsning från Kyrkornas världsråds konferens för mission och evangelisation, som hölls i Tanzania i mars. Finska Missionssällskapet har samarbetat med evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania i 70 år.

Biskop Repo ansåg att konferensen fördjupade synen på missionen som holistisk och djupgående; missionen är både en andlig och en materiell förvandling.

Biskop Repo beskrev den av Anden ledda förvandlingen, som sker i människor och i deras samfund, som att ting och omständigheter börjar få en alldeles ny skepnad: De fattiga börjar höra glädjebudskapet och få del av Guds goda gåvor. De blinda börjar få sin syn, de fångna få sin frihet och de förtryckta resa sig till ett människovärdigt liv. Rättvisa och godhet börjar råda.

Missionssällskapets arbete har en långvarig verkan

Biskop Repo presenterade verksamhetsberättelsen för årsmötet. Verksamhetsåret 2017 inledde en ny sexårig strategiperiod. Strategin baserar sig på fyra hoppets teman:

  • Vi vittnar om Guds gränsöverskridande kärlek
  • Vi arbetar för en mer rättvis värld
  • Vi försvarar diskriminerade folks människovärde och mänskliga rättigheter
  • Vi bygger fred och försoning

Biskop Repo lyfte särskilt fram betydelsen av det egenspråkiga arbetet.
– Missionssällskapet verkar för de minoriteter som inte klarar av att bevara sin etniska identitet till exempel på grund av brist på undervisning i det egna modersmålet. De kristna kyrkornas tillväxt är ett resultat av att kyrkorna verkar på människornas modersmål. Det egna språket har också betytt ett lösgörande från kolonialismen.

Biskop Repo berättade hur det i verksamheten i utlandet går att observera hur många projekt och program hänger samman och stöder varandra:
– I Tanzania var det lätt att märka hur levnadsförutsättningarna i byarna hade förbättrats och hur gemenskapen hade stärkts genom utvecklingsprojekten.
– När man med stöd från Finska Missionssällskapet har byggt vattencisterner och sanitetsutrymmen för skolbarnen, har barnens hälsotillstånd och möjligheter att gå i skola förbättrats. På skolgårdarna växte träd som hade planterats med stöd från den klimatfond som Missionssällskapet grundade förra året.
– Trädplanteringen har många dimensioner: träden ökar trevnaden, förbättrar luftkvaliteten, saktar av klimatförändringarna och förebygger erosion, men planteringsprojektet ökar också medvetenheten om hur skapelsen bör vårdas, såväl här som där. Tillsammans åstadkommer de en djupgående och omfattande förvandling där kärnan är en upplevelse av livet i den goda Gudens vård. Samtidigt växer också församlingarna.

Mot framtiden med en sund ekonomiförvaltning

Ekonomidirektör Juha Savela presenterade Missionssällskapets finanser.

Finska Missionssällskapets intäkter var under förra året totalt 30,3 miljoner euro. Utgifterna uppgick till 27,5 miljoner euro, varav 18,8 miljoner användes för arbetet utomlands. Resultatet uppnåddes genom en planenlig realisering av förmögenheten. Resultaten och kapitalet möjliggör ett långsiktigt arbete.Personalen bestod av 214 personer.

Den största enskilda inkomstkällan var intäkterna från församlingarna. Församlingarnas budgetunderstöd var 8,7 miljoner euro. Av stödet från Utrikesministeriet använde Missionssällskapet 4,8 miljoner euro för utvecklingssamarbete och 2,1 miljoner för fredsarbete.

Verksamhetsledare Rolf Steffansson tackade de finländska missionsvännerna som genom åren har varit med och stött Finska Missionssällskapets arbete.
– En del av pengarna samlades i tiderna in för att man skulle kunna bygga fastigheterna på Bergmansgatan och Observatoriegatan i Helsingfors. Många har donerat sin egendom genom en testamentsgåva och på så sätt bidragit till att budskapet om det kristna hoppet fortsätter att sprida sig, sade Rolf Steffansson.
– De senaste åren har vi sett frukterna av denna kärlek. Det ekonomiska resultatet för år 2017 förklaras av att vi nu har sålt de sista bostäderna på Bergmansgatan. Och i år har vi sålt Missionshusfastigheten. Placeringsplanen har uppgjorts så att kapitalet också i framtiden skall göra det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och vara en pålitlig partner.

Rolf Steffansson konstaterade att år 2019 betonar Missionssällskapet ännu mer vikten av ett öppet och gästfritt församlingsliv. Detta sker genom att stöda kyrkornas teologiska utbildning och kristna fostran, genom att stärka barnens rättigheter och genom att utveckla kyrkornas självförvaltning.

– Diakonin ställning i vårt arbete är stark. Vi är med och utvecklar riktlinjerna för Kyrkornas världsråds och ACT-alliansens ekumeniska diakoni. Missionssällskapets arbete fokuserar särskilt på kvinnor och flickor, personer med funktionsnedsättning, barn och unga, ursprungsfolk och minoriteter. Vår erfarenhet är att det kristna budskapet blir förståeligt genom diakonin.

– I arbetet i hemlandet erbjuder vi församlingarna stöd för skolningen av de nya förtroendevalda och undervisning om holistisk mission. Vi vill stöda församlingsmedlemmarnas missionsidentitet genom utbildning och annan verksamhet.

År 2019 firas Missionssällskapets 160-årsjubileum runtom i Finland. Den finska missionsfesten ordnas i Jyväskylä i anslutning till de finska kyrkodagarna.

Finska Missionssällskapets styrelse 2018–2019

Till Finska Missionssällskapets styrelse hör 12 medlemmar som väljs av årsmötet. Mandatperioden är tre år. Årligen står fyra styrelsemedlemmar i tur att avgå.

I enlighet med valberedningskommitténs förslag valdes följande personer till medlemmar av styrelsen:

Koordinator för missionsarbetet Ulla Mäkinen, Uleåborgs stift, 330 röster
Kontraktsprost Jaana Marjanen, Kuopio stift, 322 röster
Projektuppköpare, ingenjör Simo Suutari, S:t Michels stift, 309 röster
Rektor, TL Jukka Hautala, Uleåborgs stift, 301 röster

I styrelsen fortsätter:

Programchef Heidi Juslin-Sandin, Borgå stift
Kyrkoherde Juhana Markkula, Åbo ärkestift
Ekonomi- och inköpsdirektör Mirja Niemi, Lappo stift
Kyrkoherde Jukka Pakarinen, Helsingfors stift
Författare Anna-Mari Kaskinen, Esbo stift
Vikarierande kyrkoherde Jussi Peräaho, Lappo stift
Kontorschef Lea Purhonen, Helsingfors stift
Biskop Matti Repo, Tammerfors stift, styrelseordförande