Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Tävlingsregler

  1. Arrangör

Tävlingen arrangeras av MTV Oy (FO-nummer: 1093944–1, nedan kallad ”MTV”) i samarbete med Finska Missionssällskapet (FO-nummer: 0116962–5, nedan kallad ”Finska Missionssällskapet”).

Genom att delta i tävlingen förbinder du dig att följa nedanstående regler, beslut som härrör till tävlingen samt instruktioner och specifika villkor som finns på tävlingssidan. MTV förbehåller sig rätten att ändra på reglerna.

  1. Deltagande i tävlingen

Alla privatpersoner som fyllt 18 år kan delta i tävlingen, med undantag av anställda på MTV som är med och arrangerar tävlingen.

Man kan delta i tävlingen på https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ilmastonmuutos-koettelee-senegalilaisten-arkea-kiinnostaako-avustustyo-voita-matka-ja-tutustu-toimintaan-senegaliin-paastokompensoidulla-matkalla/7534326 och på felm.finskamissionssallskapet.fi/senegalresa/. Bland alla som deltar utlottas en resa. Man kan delta i tävlingen på det sätt som framkommer på tävlingssidan och genom att följa tävlingsreglerna.

Man kan delta i tävlingen endast en gång.

  1. Tävlingstid

Tävlingstiden börjar 3.9.2019 och slutar 10.11.2019. Svar som inkommit efter att tävlingstiden upphört beaktas inte.

  1. Priser

Bland alla deltagare utlottas följande pris: en resa för två personer till Dakar i Senegal för att bekanta sig med Finska Missionssällskapets arbete där.

Detaljer och tidpunkten för resan avtalas med vinnaren. Kostnaderna för resan bekostas av Finska Missionssällskapet, som också betalar vinstens lagstadgade lotteriskatt. I vinsten ingår flygresorna från Helsingfors-Vanda flygfält, resan till flygfältet med förmånligaste allmänna kollektivtrafik, inkvartering i Senegal samt reseförsäkring. Vinstens värde beror på resans tidpunkt. Vinsten överlåts endast i Finland och mera detaljer för resan uppgörs med vinnaren. Vinsten kan inte bytas till pengar eller överlåtas åt någon annan person. Vinnaren betalar själv andra eventuella kostnader som kan uppstå i samband med mottagandet av vinsten eller dess användning, som t.ex. resedokument och måltider. Vinnaren beviljar Finska Missionssällskapet rätt att i sina egna informationskanaler informera om utlottningen, vinnaren (medräknat rätten att publicera vinnarens namn och boendeort utan särskilt lov) och resan till Senegal. Bilder och videomaterial från resan används också i Finska Missionssällskapets marknadsföring. Anställda vid Finska Missionssällskapet samt deras familjer kan inte delta i utlottningen. Finska Missionssällskapet förbehåller sig rätten att ändra på reglerna.

Vinsten kan inte bytas till pengar eller andra varor. MTV och Finska Missionssällskapet förbehåller sig rätten att byta vinsten till något annat av motsvarande värde.

  1. Vinnande i tävlingen och informerande om vinsten

Tävlingens vinnare utlottas 18.11.2019 efter att tävlingstiden upphört. Vinnaren informera personligen till den e-postadress eller telefonnummer som tävlingsdeltagaren angett. Ifall vinnaren inte går att få tag på inom tre dagar efter utlottningen eller om vinsten returneras på grund av felaktiga uppgifter eller på grund av andra leveransförhinder, kan en ny vinnare dras. Vinnaren kan vid behov behöva meddela bankkonto och personbeteckning då vinsten överlåts.

Om vinnaren har handlat enligt emot dessa regler, tävlingens andra direktiv eller i övrigt emot lagen kan deltagandet förkastas. MTV och Finska Missionssällskapet har rätt att ogiltigförklara deltagare som försöker missbruka tävlingsresultaten eller manipulera vinstmöjligheterna.

  1. Ansvar

Vinstens lotteriskatt betalas av Finska Missionssällskapet. Vinnaren betalar själv andra möjliga kostnader som kan uppstå i samband med mottagandet av vinsten eller dess användning samt deltagande i tävlingen.

Vinnaren befriar MTV och Finska Missionssällskapet från allt ansvar som orsakas eller som påstås ha orsakats av deltagande i denna tävling, mottagande av vinsten samt från ansvar som härrör från senare användning av vinsten eller felaktigheter i den. MTV och Finska Missionssällskapet befrias också från allt ansvar som rör skador och olägenheter som orsakas eller som påstås ha orsakats av deltagande i denna tävling, mottagande av vinsten eller användning av den. Denna frihet från ansvar försvagar dock inte de rättigheter som konsumenten har rätt till enligt konsumentskyddslagen.

MTV:s eller Finska Missionssällskapets ansvar överstiger under inga omständigheter det värde på vinsten som nämnts i dessa regler.

  1. Rättigheter till material som hör till tävlingen

Alla rättigheter till det material som finns på tävlingssidan tillhör MTV och Finska Missionssällskapet.

Ifall tävlingsdeltagaren levererar material som hör till tävlingen, ger tävlingsdeltagaren MTV rätt att använda materialet i all sin verksamhet och i olika media utan särskilt tillstånd eller skilt arvode. Tävlingsdeltagaren ansvarar för att han eller hon har rätt att överlåta tidigare nämnda immateriella- och andra rättigheter och han eller hon ansvarar också för att överlåtet material inte kränker en tredje parts immateriella- eller andra rättigheter (såsom integritetsskydd).

Tävlingsdeltagaren ansvarar också för att han eller hon har tillåtelse att använda materialet av de personer som figurerar i det överlåtna materialet. Tävlingsdeltagaren förbinder sig också att ersätta MTV och Finska Missionssällskapet för kostnader och skador som härrör sig till material som tävlingsdeltagaren överlåtit.

MTV övervakar inte skilt överlåtelse av material till tävlingssidan och ansvarar på inget vis för det överlåtna materialet, åsikter som framkommer i det eller för att materialet eventuellt kränker en tredje parts rättigheter eller i övrigt är opassande eller strider mot god sed.

  1. Hantering och användning av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in i samband med tävlingen används i den utlottning som ordnas i samband med tävlingen, för att informera om vinnaren samt för att skicka vinsten till vinnaren. Uppgifterna används inte till andra ändamål och raderas när vinnaren är dragen och vinsten ivägskickad. Vinnarens kontaktuppgifter sparas för skattemyndigheterna i sex år.

De uppgifter du gett i samband med deltagandet används för direktmarknadsföring bara om du gett tillstånd till det. Läs mer om hantering av personuppgifter, den registrerades rättigheter och deras förverkligande på MTV:s sidor här: mtv.fi/tietosuoja.

Dina kontaktuppgifter kan användas i Finska Missionssällskapets direktmarknadsföring enligt reglerna i personuppgiftslagen. Om du vill kan du neka till att dina uppgifter används genom att meddela om detta till Finska Missionssällskapet, e-post: fms@finskamissionssallskapet.fi. Adress: Finska Missionssällskapet / Kundbetjäning, Pb 56, 00241 Helsingfors.

De uppgifter som samlats in i samband med tävlingen hanteras av MTV:s godkända representanter, det vill säga registerhanterare Mediahub. Vinnarens kontaktuppgifter överlåts av Mediahub till Finska Missionssällskapet för att vinsten skall kunna överlåtas.

Kontaktuppgifterna överlåts inte åt andra parter och de används inte för andra ändamål.

  1. Tilläggsuppgifter

Hantering av registret för MTV:s del:

Outi Karilahti, Mediahub Helsinki Oy

Kuuluttajankatu 8

00240 Helsinki