Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets fredsarbete har långa rötter. De sträcker sig tillbaka till Namibias kamp för självständighet och vårt stöd för en rättvis fred. Idag har vi fredsarbete i bland annat Syrien, Myanmar och Colombia.

Fred kan inte införas i samhällen utifrån. Vårt fredsarbete utförs därför med lokala samarbetspartner och genom att möjliggöra deras arbete. Vi stärker lokala aktörer så att de kan förebygga konflikter samt främja fred och försoning i sina levnadsområden exempelvis genom att stöda dialoger.

Kyrkorna är viktiga samhälleliga aktörer. Inom fredsarbetet stöder vi kyrkor i deras arbete med att främja en kultur av fred och försoning. Vi främjar också religiösa aktörers samarbete och religionsdialog.

Vi bygger fred på olika nivåer: såväl i enskilda byar och regioner som nationellt och internationellt. Missionssällskapet arbetar för att det fredsfrämjande arbetet på de olika nivåerna ska länkas ihop. Ett exempel är de syriska kvinnor, som är aktiva fredarbetare på lokalplanet, och som fått möjlighet att delta i internationella fredsdialoger.

Vi bidrar till att skapa förutsättningar för trygga dialoger och möten, som stärker förtroendet och samhörigheten mellan människor och samhällen. Vi stöder lokala aktörers kunskapsproduktion om de centrala frågorna i fredsprocessen så att alla parter har lika möjligheter att utnyttja den befintliga kunskapen som stöd i fredsdialogen. Vi främjar även teknologianvändning i fredsarbetet. Teknologi har använts bland annat för att ordna trygga dialoger, för informationshantering och produktion av konfliktanalyser.

I väpnade konflikter tvingas människor ofta möta våld, kränkningar av de mänskliga rättigheterna, flyktingskap och död. Konflikterna påverkar både de enskilda människornas och samhällens psykiska hälsa och de mellanmänskliga relationerna. Ofta finns det behov för psykosocialt stöd i de fred- och försoningsprocesser som påbörjas efter konflikten. Detta behov blir ofta förbisett. Av denna anledning strävar Missionssällskapet efter att inkludera psykosocialt stöd i freds- och försoningsprocesserna.

Vi vill försäkra oss om att olika grupper kan delta och få sina röster hörda i fredsprocesserna. Att stärka kvinnors, barns och marginaliserade gruppers roller i fredsarbetet är en viktig del av vårt arbete. Ett exempel på detta är Finlands nationella handlingsplan Kvinnor, fred och säkerhet, där Missionssällskapet är en av verkställarna. Av den civilbefolkning som lever mitt i en konflikt är en stor del barn och unga. Därför ingår även fredsfostran och stärkande av fredskulturen i vårt arbete.

Missionssällskapets fredsarbete finansieras av Finlands utrikesministerium, församlingar och privatpersoner.

Publikationer:

  • ”In the End No Winners, No Losers” Psychosocial Support in Peacebuilding and Reconciliation for Conflict Affected Societies (2019). Läs rapporten.

Vårt fredsarbete utförs med lokala samarbetspartner och genom att möjliggöra deras arbete.