Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Biskop Juha Pihkala: Mänsklighet och nöd förenar oss

”Finska Missionssällskapet och dess personal har stått öga mot öga med mänsklighetens nöd under det gångna året”, sade biskop Juha Pihkala vid FMS årsmöte i Vammala 11.6.2005.

Flodvågskatastrofen var en av dem. Motsvarande dramatiska händelser och katastrofal utveckling är bl.a. hiv/aids i Afrika, speciellt söder om Sahara.

”Vi är en brännpunkt, där ljuset tänds, en lins i ljusets stråle”, citerade biskopen Dag Hammarskjöld. ”Om vi söker oss själva, koncentrerar oss på det som vi har rätt till, skymmer vi linsen och hindrar ljuset från att tändas.”

Inga kyrkopolitiska ambitioner

”Finska Missionssällskapet har inga kyrkopolitiska ambitioner”, konstaterade biskop Juha Pihkala. ”Den enda ambitionen är mission.” Biskopen tyckte att det var synd om den entusiasm, som väcktes under kyrkans kongress för mission och internationell diakoni i Tammerfors för ett par år sedan, tynar bort på grund av organisationernas inbördes spänningar.

Sällskapet har fördjupat relationerna med internationell diakoni, vars kanal i Finland är Kyrkans utlandshjälp, samt med Lutherska världsförbundet, med vilken sällskapet slöt ett samarbetsavtal i slutet av år 2004. Relationerna med Borgåöverenskommelsens anglikanska partnerkyrkor håller på att formas.

Dialog inte tecken på svag identitet

Det är oerhört viktigt att missionens traditionella dimension bibehålls: missionärerna, som förbinder sig på långsikt att leva tillsammans med den lokala befolkningen i deras kultur, som lär sig deras språk och livsstil.

Men till mission hör också dialog med andra religioner. En stor utmaning är den islamska tron.  Dialog är inte ett tecken på svag identitet. Dialog utesluter inte ett starkt vittnesbörd. För att kunna engagera oss i dialog behövs ett gemensamt språk och gemensamma begrepp.

Hat och misstro hör inte till mission

Också missionsdirektor Seppo Rissanen lyfte fram dialogen mellan olika religioner. Evangeliet utmanar oss att möta varje människa som en vän, inte som en fiende, oberoende av kultur och religiös åskådning: ”Hat och misstro hör inte till kristen mission.”

”Finska Missisonssällskapet strävar i allt högre grad efter att minska extrem fattigdom i enlighet med FN:s program för detta årtusende, sade Rissanen.  Han efterlyste också att kyrkan genom sin verksamhet borde ge ett klart exempel på en fungerande jämlikhet mellan män och kvinnor, då de arbetar för Guds rike.

Rissanen påminde årsmötesdelegaterna om att Finska Missionssällskapet inte har några andra förespråkare i församlingarna är församlingens egna representanter.

Direkta donationer ökade

”Finska Missionssällskapets intäkter för ordinarie verksamhet år 2004 uppgick till 23,6 miljoner euro, missionsunderstödet från församlingar och privata understödare uppgick till 19 miljoner euro,” konstaterade förvaltningschef Lauri Haavisto.

Utrikesministeriet beviljade Finska Missionssällskapet 4,5 milj. euro i understöd för utvecklingssamarbete utomlands. Samarbetet innefattar 46 olika utvecklingsprojekt i tio länder i Afrika, Asien och Latinamerika.

”Sällskapet har inga andra ekonomiska målsättningar än att använda alla donerade medel till det arbete, för vilket sällskapet grundades för 150 år sedan”, sade Haavisto.

Arbetet utvecklas om ekonomin utvecklas

”Vi strävar efter en stabil ekonomi, för att kunna genomföra det arbete som sällskapet förbundit sig till på långsikt och för att trygga missionärernas anställning.

Haavisto påminde årsmötet om att sällskapets arbete kan utvecklas endast i den grad som understödet utvecklas.

Vid årsmötet återvaldes som styrelsemedlemmar ekonom Birgitta Rantakari (448 röster) och fil.mag Sirkku-Maria Tommola ( 402 röster). Som nya medlemmar invaldes kyrkoherde Jukka Keskitalo (346 röster) och författaren Kaija Pispa (253 röster).

Följande personer fortsätter i sällskapets styrelse: med.lic. Veli-Pekka Jääskeläinen (2003-2006), pastor Ossi Kuoppala (2003-2006), kaplan Salamat Masih (2004-2007), kaplan Risto Nieminen (2004-2007) biskop Juha Pihkala (2004-2007), missionssekreterare Johanna Rantalankila (2003-2006), minister Pär Stenbäck (2003-2006) samt verksamhetsledare Lasse Vahtola (2004-2007)

I årsmötet deltog 667 delegater, merparten av dem representerade församlingarna, resten var personmedlemmar eller representerade medlemsorganisationer.

 

Ann-Christine Marttinen/ FMS