Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet stöder lokala kyrkor i uppbyggnadsarbetet efter katastrofen

Den kollekt, som på trettondagen uppbärs vid gudstjänsterna i vårt lands lutherska kyrkor, kanaliseras till katastrofoffren i Sydostasien. En del av pengarna används i samarbete med Kyrkans Utlandshjälp för bistånds-program, som drivs av kyrkornas katastrofbiståndsorganisation Action by Churches Together (ACT) International. Medel går också till de lokala kyrkornas bistånds- och återuppbyggnadsarbete.

ACT International är en global biståndsorganisation, som har en stor mängd lokala aktörer runt om i världen, bl.a. i Indien, Sri Lanka och Indonesien. Organisationen har distribuerat nödhjälp till området i form av mat, vatten och mediciner. I Indien får 60 000 familjer hjälp via ACT, i Sri Lanka 25 000 familjer.

Många människor har inte endast förlorat sina anhöriga utan också sina hem och utkomstmöjligheter. I fortsättningen behövs hjälp för att bygga upp husen på nytt samt anskaffa fiskebåtar och nät. I Indonesien och i de norra delarna av Sumatra ligger tyngdpunkten vid vattenhushållning och sanitetsservice. Efter de traumatiska upplevelserna behöver människorna också mental krishjälp.

Thailands lutherska kyrka med i återuppbyggnadsarbetet

Finska Missionssällskapet har sänt 20 000 € som förstahjälp via sin sam-arbetspartner, den evangelisk-lutherska kyrkan i Thailand. Denna lilla lutherska kyrka (2500 medlemmar), vill också hjälpa offren på de drabba-de områdena.

Kyrkans biskop Visanukorn Upama, rektorn för kyrkans teologiska institut Suk Prachayaporn och Lutherska världsförbundets Asien-sekreterare Sally Lim är på väg till katastrofområdet för att utreda behovet av hjälp. Med dem reser FMS missionärer, pastor Jukka Helle, som är ordförande för samarbetsorganet Lutheran Mission in Thailand (LMT), LMT:s ekonom pol.mag. Tero Norjanen, samt chefen för kyrkans diakoniavdelning Anneli Könni. Den sista veckan i januari förlägger studenterna vid det Teologiska institutet ett läger på en vecka till området för att bistå med hjälp.

Katastrofinsamlingen fortsätter

Förutom kollekten på trettondagen samlar Finska Missionssällskapet medel för Asienkatastrofens offer genom en insamling under januari månad. Intäkterna från insamlingen går till samma ändamål som kollekten. Kontonumret för insamlingen är Sampo 800014-161130. Anteckna Katastroffond i meddelandet.

Man kan också stöda insamlingen genom att ringa till numret 0600 95515.

Samtalet kostar 9,93 e + lna.