Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets årsmöte bekräftade det holistiska missionsarbetet

Finska Missionssällskapets årsmöte bekräftade det holistiska missionsarbetet

Finska Missionssällskapets årsmöte i Vasa den 7.6.2014 bekräftade förtroendet för styrelsen och ledningen samt linjedragningarna för sällskapets arbete. I öppningstalet konstaterade styrelsens ordförande biskop Matti Repo, att mission har väckt livlig debatt inom vår kyrka det senaste året.

– På vems ansvar är missionen? Vem finansierar och vem finansieras? Vem sänds och till vilka uppgifter? Vilka är samarbetsparterna? Hur betjänas de och vad förväntas av dem? Mission hamnar i korsdrag, eftersom missionen till sitt väsen är gränsöverskridande. Missionen är starkt bunden till kyrkan i det finländska samhället, men förverkligas på andra platser i annorlunda samhällen, säger biskop Matti Repo.

Medlemsmotion ledde till omröstning

En medlemsmotion gjord av tio personmedlemmar presenterades för årsmötet. Enligt motionen måste Finska Missionssällskapet återställa förtroendet för sitt arbete som kristen missionsorganisation.

Enligt styrelsens svar visar Finska Missionssällskapets verksamhets- och ekonomiplaner, rapporter och redogörelser att Finska Missionssällskapet har förtroende av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, den internationella kyrkogemenskapen och partnerkyrkorna samt att sällskapet genomför sitt arbete enligt målsättning.

Det fördes en lång diskussion om medlemsmotionen, men årsmötet förkastade den till slut genom en röstning 190-113.

På föredragningslistan fanns också styrelsens svar på den kläm som framförts på föregående årsmöte 2013. Finska Missionssällskapet förpliktigades att bland annat starta utredningar om sällskapets grunduppgift och konsultera med sina samarbetsparter. Årsmötet godkände styrelsens utredning till klämmen.

I samband med att verksamhetsplanen 2015 behandlades vid årsmötet presenterade Jaakko Mäkelä ett ändringsförslag. Mäkelä föreslog att man skulle dra en övre gräns för medlen för utvecklingssamarbete. Han krävde också en speciell utredning av rekryteringsprinciperna, utvärdering av personalens övertygelse samt stärkande av det kristna budskapet i sällskapets kommunikation. 

Förslaget ledde till röstning. Styrelsen verksamhetsplan godkändes med 293 röster och Mäkeläs tillägg till verksamhetsplanen fick 174 röster.

Därtill gjordes en justering i verksamhetsplanen – en ändring förslagen av Arto Antturi, enligt vilken påverkansverksamheten ska beakta allas mänskliga rättigheter när man för kampanj, inte bara kränkningarna mot palestinier. 

Ny representant för Borgå stift i styrelsen

Årsmötet behandlade stadgenliga ärenden. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2013 godkändes, styrelsen fick ansvarsfrihet och så valdes nya styrelsemedlemmar i stället för dem som stod i tur att avgå. Heidi Juslin-Sandin valdes som representant för Borgå stift.

I årsmötet deltog 520 representanter, 433 från församlingarna, 21 från olika medlemsorganisationer samt 66 personmedlemmar.

Målinriktad verksamhet

Biskop Matti Repo presenterade sällskapets verksamhet 2013 vid årsmötet. Enligt honom är det tydligt att Finska Missionssällskapets verksamhet är målmedveten, trovärdig och mångsidig.

Finska Missionssällskapet har i enlighet med sin strategi stärkt arbetet bland de som lever utanför de kristna kyrkorna, samt verkat för att minska fattigdom, ojämlikhet och stärka förverkligandet av de mänskliga rättigheterna.

Finska Missionssällskapets utvecklingssamarbete och dess andel i verksamheten har genom åren väckt diskussion.

– Vi bör fästa uppmärksamhet på vad som är målsättningarna i de projekt som finansieras av staten. Finska Missionssällskapet har goda resultat i arbetet för att stärka kvinnornas ställning. Kvinnornas deltagande har stärkts både i deras egna samhällen och i våra samarbetsparters administration. Det här har skett i väldigt olika kontexter, till exempel i Etiopien, där kyrkan är stark och i Mauretanien, som är en islamsk stat.

– Finska Missionssällskapets målsättning är att stärka arbetet på de områden som har färre än tio procent kristna.

– Finska Missionssällskapets arbete riktas allt starkare till dem, som har hamnar i samhällets marginaler. Exempel kan nämnas från Etiopien,Tanzania och Thailand, där sällskapet tillsammans med lokala kyrkor har uppmuntrande erfarenheter och ny kunskap om arbetet bland etniska minoriteter. Till exempel Thailands lutherska kyrka ordnade 200 dop förra året, varav de flesta bland olika bergsstammar, säger Repo.

Församlingarnas understöd är viktigt

Ekonomidirektör Lauri Haavisto presenterade resultatet från det gångna räkenskapsåret. Han konstaterade att det ekonomiska läget var något bättre än väntat.

Till Finska Missionssällskapets verksamhet användes ifjol 30,3 miljoner euro. Intäkterna från Finska Missionssällskapets ordinarie verksamhet uppgick till 30,9 miljoner euro. Både inkomsterna och utgifterna är ungefär på samma nivå som förra året. Finska Missionssällskapets bokslut för år 2013 visar ett överskott på 0,7 miljoner euro.

Utrikesministeriets bidrag till sällskapets program för utvecklingssamarbetet uppgick till 7,9 miljoner. Intäkter av placeringsverksamhet samt övriga gemensamma intäkter uppgick till 3,2 miljoner euro.

– I understödsintäkter samlades totalt 19,9 miljoner euro, varav 14 miljoner euro kom från församlingarnas budgetanslag, kollekter och donationsintäkter.

– Finska Missionssällskapet är – som organisationen alltid varit – församlingarnas egen missionsorganisation, och de viktigaste besluten om hur vårt arbete ska utvecklas, görs alltså fortsättnignsvis i församlingarna i samarbete med frivilliga, anställda och förtroendevalda. Vi är tacksamma för allt stöd – ekonomiskt, genom verksamhet och förbön – som församlingarna har visat för oss, säger Lauri Haavisto.

Mer stöd till sårbara folkgrupper

Tf verksamhetsledare Rolf Steffansson presenterade verksamhetsplanen för år 2015. Han poängterar att sällskapet för de marginaliserades talan.

Finska Missionssällskapet poängterar arbetet bland dem som är utanför de kristna kyrkorna, kristen fostran, församlingarnas diakoni, förverkligandet av barnens rättigheter genom fadderprogram, samt stärkande av samarbetsparternas självförvaltning.

Planen är att 9,5 procent av utrikesbudgeten ska användas för evangelisationsarbete i Asien. I Asien används sammanlagt 45 procent av alla medel i utrikesbudgeten.

Sällskapet är speciellt känt för att fokusera på diskriminerade gruppers deltagande i utvecklingsarbetet, förverkligandet av de funktionshindrades rättigheter, jämlikhet mellan könen och stärkande av kvinnors möjligheter att delta i verksamheten. Sällskapet fokuserar också på att utveckla undervisningsprogram, hälsorådgivning och hygienrådgivning. 

Finska Missionssällskapet höjer andelen medel som används i verksamheten utomlands från 73 till 74 procent. I enlighet med ekonomiplanen ökas medlen för kyrkligt arbete. Nästa år riktas 18 procent av budgeten till evangelisationsarbete på området där det finns mindre än 10 procent kristna.

För mera information kontakta: 
viestintäjohtaja Iiris Kivimäki, tfn 050 5826396

De nya styrelsemedlemmarna

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Mera nyheter från Missionsfesten 2014 i Vasa