Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets inrikesarbete förnyas

Finska Missionssällskapets inrikesarbete organiseras i början av nästa år utifrån kundrelationerna. Den svenska enheten betjänar de svenskspråkiga församlingarna på samma sätt som tidigare.

Målet för verksamhetskonceptet som baserar sig på servicen för kunderna är att fördjupa sällskapets partnerskap med församlingarna och medlemsorganisationerna.

Verksamheten integreras i uppgifterna för sekreterarna för stiftens internationella arbete så att stiftens tjänster kompletterar sällskapets service för de enskilda församlingarna.

Stiftssekreterarna för kyrkans internationella arbete inleder sitt arbete vid årets början. I finansieringen deltar förutom Finska Missionssällskapet även andra missionsorganisationer inom kyrkan och Kyrkans Utlandshjälp.

Församlingarnas missionsarbete stärks

Verksamhetskonceptet som bygger på kundrelationerna ökar det systematiska och målinriktade samarbetet med församlingarna och medlemsorganisationerna. Det centrala målet för sällskapets serviceverksamhet är att utveckla och stärka församlingens eget missionsarbete. I detta syfte ställer sällskapet sin sakkunskap i substansfrågor inom kyrkornas missionsarbete till förfogande för församlingarna och medlemsorganisationerna. Det är även ett led i strävan efter att stöda församlingarnas åtgärder för att stärka medlemskapet i församlingen.

Genom ändringen av verksamhetsformerna bemöter sällskapet de reformbehov som vår egen kyrkas missionsstrategi och organiseringen av arbetet i stiften leder till. 

En servicechef för varje församling

Som ett resultat av reformen får varje församling och medlemsorganisation en egen servicechef för att stärka partnerskapet och upprätthålla kontakterna. Målet i förhandlingarna med församlingarna och medlemsorganisationerna är att under servicechefernas ledning ställa mål och bedriva verksamheten enligt en årsplan. Servicecheferna deltar utifrån detta under ledning av chefen för inrikesarbetet i uppställningen av mål för inrikesarbetet, i planeringen av resursfördelningen och i uppföljningen och utvärderingen samt rapporteringen om verksamheten.

Personalen inom inrikesarbetet producerar tjänster som bygger på församlingarnas och medlemsorganisationernas årsplaner. För detta har den nya organisationen separata enheter för församlingsservice och medelanskaffning.

Den regionala närvaron fortsätter

Till följd av reformen upphör tjänsterna vid sällskapets regionala byråer i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg och Tammerfors i slutet av året. Serviceverksamheten leds och bedrivs från början av nästa år från Missionshuset i Helsingfors. Missionsarbetarna arbetar även i fortsättningen från sina hemorter och fortsätter med församlingsbesök på olika håll i landet. Den svenska enheten betjänar de svenskspråkiga församlingarna på samma sätt som tidigare. På grund av avstånden har reserverats utbildare för både Norra och Östra Finland.

Besättandet av uppgifterna i den nya organisationen för inrikesarbetet inleds omedelbart. Uppgifterna besätts genom intern rekrytering. Information om valet av servicechefer och bildandet av den övriga organisationen samt kontaktuppgifter ges särskilt senare under hösten. Den nya organisationen inleder sin verksamhet 1.1.2014.

Mer information: chef för inrikesarbetet Satu Kantola tfn 040 727 7410, verksamhetsledare Seppo Rissanen tfn 020 7127 333.