Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets kyrkliga arbete: nytt program ger överblick

Finska Missionssällskapet satsar på det kyrkliga arbetet i Asien
Finska Missionssällskapet satsar på det kyrkliga arbetet i Asien

Syftet med Finska Missionssällskapets kyrkliga arbete är att förverkliga Guds kärlek genom ord och handlingar. Sällskapet har sammanfattat målsättningarna i ett program för det kyrkliga arbetet för åren 2013-15. Dokumentet förklarar vad mission innebär i praktiken.

Finska Missionssällskapets utrikesarbete omfattar kyrkligt arbete, utvecklingssamarbete och katastrofarbete. Sällskapet är en av utrikesministeriets samarbetsorganisationer. Sällskapet har ett skilt program för utvecklingssamarbetet.

Helhetsbetonat arbete

Finska Missionssällskapets verksamhetsplan bygger på den modellen som Jesus ger: att föra glädjebud till de fattiga samt frihet till de fångna och förtryckta. Sällskapets kyrkliga arbete omfattar följande: att förkunna evangelium, försvara mänskliga rättigheter och stoppa fattigdomen.

– I Etiopien hörde jag en bra liknelse om kyrkans övergripande arbete: Kyrkan är som en fågel. Den ena vingen är förkunnelsearbete och den andra är bistånd. Om någon av vingarna fattas, kan fågeln inte flyga. Helhetsbetoningen har alltid varit typiskt också för sällskapets arbete, säger Kari Salonen, direktör för det kyrkliga arbetet.

Kyrkan inkluderar

Kyrkan har genom tiderna sökt sig till dem som av olika orsaker är uteslutna och åsidosatta. I missionsarbetet innebär detta att gå över geografiska, samhälleliga och ekonomiska gränser. Kyrkan utesluter ingen. Evangeliets förnyade kraft syns där kristendomens centrala värden – rättvisa, kärlek, jämlikhet och medkänsla – förverkligas i praktiken.

Finska Missionssällskapet beaktar flera genomgående teman i all verksamhet:  jämlikheten mellan könen, beaktande av miljöfrågor, kampen mot hiv- och aids, funktionshindrades rättigheter samt utveckling av samarbetsparternas självförvaltning.

Förkunnelse, kristen fostran och diakoni

– I programmet går vi inte igenom all verksamhet utan koncentrerar vi oss på det väsentliga. Indelningen är ganska traditionell: förkunnelse, kristen fostran och diakoni, säger Kari Salonen.

Målsättningen med förkunnelsearbetet är att finna dem som inte känner Kristus. I sällskapets arbete innebär det här att förkunnelsearbetet har ökat i Asien. I Afrika fokuserar sällskapets samarbetsparter på området där kyrkan inte är starkt närvarande. Finska Missionssällskapets lokala samarbetsparter är experter på sina områden.

Fokus på de unga

Kristen fostran är viktig eftersom majoriteten av medlemmarna i den världsvida kyrkan är barn och unga. I församlingens barn- och ungdomsarbete fostras aktiva församlingsmedlemmar och kommande ledare. Den fostran som görs i hemmen samt familjearbete och frivilligundervisning är också viktig.

Kunnig personal är en förutsättning för att kyrkan ska växa och få en starkare ställning. Finska Missionssällskapet har därför alltid betonat kyrkornas personalutbildning samt också understött teologisk forskning.

Diakoni visar på Guds kärlek

Målsättningen med ett förstärkt diakoniarbete är att kyrkorna ska kunna uppfylla budet om kärleken till nästan.

Kärleksfulla handlingar synliggör evangeliet. Finska Missionssällskapet uppmuntrar samarbetsparterna att verka bland fattiga och utstötta och försvara dem, oberoende om de är kastlösa, etniska eller språkliga minoriteter, utvecklingsstörda, hiv-positiva, flyktingar eller människor som av vilken orsak som helst behöver hjälp och stöd.

– Påverkansarbete är något som ännu är nytt för oss och som vi  lär oss: hur individer, samhällen och kyrkor kan vara med och påverka samhället och beslutsfattare på olika nivåer, så att mänskliga rättigheter förverkligas och fattigdomen minskar, säger Salonen.

Program för Finska Missionssällskapets kyrkliga arbete utomlands 2013–2015

Läs mera här (på finska)