Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets understöd på samma nivå som förra året

Bildtext: Finska Missionssällskapets satsar åren 2010-15 på att stärka samarbetskyrkornas evangelisations- och diakoniarbete
Bildtext: Finska Missionssällskapets satsar åren 2010-15 på att stärka samarbetskyrkornas evangelisations- och diakoniarbete

År 2010 använde Finska Missionssällskapet 31,3 miljoner euro i sin verksamhet, det vill säga 1,6 miljoner mera i jämförelse med år 2009. Sällskapets intäkter från den ordinarie verksamheten var 29,6 miljoner euro, nästan på samma nivå som år 2009 (29,9).

”Finska Missionssällskapet arbetar med stora utmaningar under krävande omständigheter ute i världen. Vi har fått till stånd bestående resultat tillsammans med de människor som har förbundit sig till att samarbeta med oss i Finland och utomlands – verkliga förändringar i människornas liv. Därför har vi tagit emot också nya utmaningar bland nya befolkningsgrupper”, säger Seppo Rissanen, Finska Missionssällskapets direktor.

Finska Missionssällskapet redo för nya utmaningar

Förra året använde Finska Missionssällskapet 22,6  miljoner euro i sitt utrikesarbete (21,5 år 2009), vilket utgör 73 procent av sällskapets totalkostnader. Största delen av pengarna kanaliserades till östra Afrika och Mekongområdet.

Kostnaderna för arbetet för att minska fattigdomen och förbättra den samhälleliga rättvisa i världen uppgick till 8 miljoner euro. Hit hör bland annat social- och diakoniarbete, utbildning, hälsovård och utvecklingssamarbete.

Sällskapet använde 5 miljoner euro i förkunnelse- och församlingsarbetet. De senaste åren har sällskapet utvidgat förkunnelse- och diakoniarbetet speciellt i de länder där kyrkan befinner sig i minoritetsposition, till exempel i Nepal och Kambodja. I de länder där kyrkan redan har stadgat sig, till exempel i Tanzania och Etiopien, har evangelisationsarbetets fokus förflyttats till områden där det finns få kristna.

Därtill har sällskapet stött utvecklingen av kyrkornas självförvaltning, främjandet av fred och försoning samt arbetet för att förhindra aidsepidemin med totalt 3,5 miljoner euro.

Inrikesarbetets verksamhetskostnader var 4,7 miljoner euro år 2010. Finska Missionssällskapet upprätthåller bland annat stiftens missionskontor och ansvarar tillsammans med domkapitlen för missionssekreterarnas löner i stiften. Till den inhemska verksamheten hör också utbildning, kommunikation och medelanskaffning. Kostnaderna för ekonomi – och personalförvaltningen var 2,3 miljoner euro.

Största delen av understödet från församlingarna

”Verksamhetsunderskottet var 1,5 miljoner år 2010, då det budgeterade understödet inte uppnåddes till fullo. Totalt 75 procent av understödet kommer från församlingarna, vilket innebär att församlingarnas försvagade ekonomi kommer att reflekteras i Finska Missionssällskapets ekonomiska utveckling under de kommande åren.  Vi strävar ändå efter att möta de växande utmaningarna i vårt utrikesarbete och det förutsätter en utveckling av medelanskaffningen för att trygga understödet. Vi går kritiskt igenom inrikesverksamheten för att få till stånd nödvändiga besparingar”, säger förvaltningsdirektör Lauri Haavisto.

Finska Missionssällskapets fick 19,7 miljoner euro i understödsintäkter år 2010, en minskning på 2,0 miljoner euro i jämförelse med år 2009 (21,7). Minskningen beror till största delen på att de ovanligt stora testamenten som sällskapet mottog år 2009, uteblev förra året.

Församlingarna bidrog med 9,7 miljoner i budgetanslag (10,1 år 2009). Därtill bidrog församlingar och organisationer med 5,1 miljoner i verksamhetsstöd och kollekter (5,6 år 2009). De resterande 4,9 miljonerna utgjordes av testamenten, medel från insamlingar och andra donationer (6,0 år 2009).

Finska Missionssällskapet är, i sin egenskap av utrikesministeriets partnerorganisation, en av Finlands största utvecklingssamarbetsorganisationer. Över 90 utvecklingsprojekt genomfördes i 18 länder med utrikesministeriets stöd på 7,6 miljoner euro (7,2 år 2009).

År 2010 lösgjorde Finska Missionssällskapet fastigheten på Bergmansgatan i Helsingfors till ett eget bostadsaktiebolag, varav 80 procent av aktierna såldes. Försäljningsvinsten på 8,6 miljoner euro fondplacerades för sällskapets utrikesarbete. 

Finska Missionssällskapet är Finlands evangelisk-lutherska kyrkas missionsorganisation som arbetar för att förkunna evangelium, minska fattigdomen i världen och försvara de mänskliga rättigheterna i samarbete med lokala kyrkor och organisationer i nästan 30 länder.

Sällskapet hade sammanlagt 332 anställda förra året. Antalet missionärer uppgick till 189 personer, varav 144 arbetade utomlands vid årsskiftet. Alla församlingar i Finlands evangelisk-lutherska är medlemmar i Finska Missionssällskapet.

minska fattigdomen i världen och främja samhällelig rättvisa. Foto: Joanna Lindén
minska fattigdomen i världen och främja samhällelig rättvisa. Foto: Joanna Lindén