Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

FMS julgåva går till invandrare och gästarbetare

FMS har lång erfarenhet av att arbeta bland människor som lever i ett främmande land. Invandrare och gästarbetare behöver stöd på olika håll i världen. Årets julgåva till missionen kan ges genom banker, telefoner och textmeddelanden.

Det är inte endast julevangeliet som talar om att det inte finns rum i härbärget. Så gott som dagligen behandlar den internationella pressen samma problematik. Allt flera människor traumatiseras då de tvingas lämna sina hem av politiska eller ekonomiska orsaker.

Känslan av maktlöshet kan vara förödande, då man blivit en andra klassens medborgare, som saknar både arbete, kontakter och mänskliga rättigheter. Det hakar sig på bristande språkkunskaper, kulturskillnader, rädsla och fördomar. Myndigheterna ställer sig på tvären, det är svårt att få kontakt med grannar och arbetskamrater.

Problemen hopar sig också inom familjen: Det är inte ovanligt att fäderna mister sin auktoritetsställning i en ny kultur, mödrarna isolerar sig från samhället då kontaktnätet saknas och barnen försvinner in i en värld som föräldrarna upplever som skrämmande. I en ny omgivning klarar man inte av det som tidigare var bara rutin.

Främlingarna blir bekanta

I år går medlen från insamlingen Julgåva till missionen för Finska Missionssällskapets arbete bland invandrare och gästarbetare Frankrike, Tyskland och Israel.  Under hela sin 140-åriga verksamhet har Finska Missionssällskapet strävat efter att vara brobyggare mellan människor från olika kulturer. Kulturkännedom och gedigna språkkunskaper, (sällskapets anställda arbetar på ca 30 olika språk) har lett till att missionärerna ofta planerar verksamhet för invandrare och har anlitats som stödpersoner och tolkar.

Redan på 1800-talet beskrev missionstidningarna Mission och Lähetyssanomat levnadsförhållanden i Afrika och Asien och presenterade enskilda personer och deras livsöden. Långt innan sällskapsresor och TV började lotsa människor världen runt, gav Missionsmuseet många finländare den första, oförglömliga kontakten med främmande länder och kulturer och motarbetade xenofobi, rädsla för främlingar.

Genom FMS stipendieverksamhet har studerande från Afrika och Asien i årtionden studerat i Finland och knutit bestående kontakter med finländare. Bland dessa kan nämnas två biskopar: Tomas Shivute från Namibia och Munib Younan från Jerusalem.

Det är fråga om människovärde

Finska Missionssällskapet arbetar bland invandrare och gästarbetare i många länder. I Frankrike är speciellt asylsökarnas situation svår. I hamnstaden Marseille har sällskapet startat diakonicentret Marhaba — Välkommen. Personalen ger såväl andlig som social hjälp åt invandrare och asylsökare och erbjuder en mötesplats för olika kulturer, där man kan samtala, koka nya rätter, umgås och få goda råd hur man skall fungera i ett nytt samhälle. Centret arrangerar läs- och skrivundervisning på franska för såväl män som kvinnor. Barnen får också stödundervisning i sitt skolarbete. Marhaba är en plats som helt konkret befrämjar samhällsfred.

I Nürnberg stöder FMS den lokala evangelisk-lutherska kyrkans arbete bland turkiska invandrare i mötesplatsen Brücke. Centret erbjuder mångsidig kursverksamhet och har arrangerat dialogveckor mellan kristna och muslimer. Personalen har haft kontakt med 15 islamska moskéer, samt religiösa eller nationella föreningar i Nürnberg.  Brücke har också skapat ett nätverk med medborgarorganisationer som arbetar bland utlänningar samt med stadens myndigheter.

I Israel finns det officiellt ca 18 000 gästarbetare, men i landet finns ca 30 000 thailändare och 20 000 kineser. Språkkunniga FMS missionärer, som tidigare arbetat i Sydostasien, besöker gästarbetarna i deras bostäder och fungerar som tolkar och stödpersoner.

Eftersom en stor del av dessa utlänningar endast kan tala sitt eget modersmål, hamnar de i en svår situation inför myndigheterna. Det är lätt att undervärdera det som en människa har att säga, då språkkunskaperna brister. Mycket hjälp behövs då de, som arbetat illegalt, fängslas eller hotas med förvisning eller borde få ut sin lön för utfört arbete innan de lämnar landet.

I Shalhevetjah i Jerusalem samlas en församling som består av kinesiska gästarbetare.

I allt arbete bland invandrare, flyktingar och gästarbetare är det viktigt att återställa en människas värdighet som individ.

Senaste års Julgåva till missionen för diakoni och familjearbete i Etiopien inbringade 222 428 euro.

Ann-Christine Marttinen