Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Nya riktlinjer i arbetet för kvinnornas rättigheter

Chifundo Mwasiyambiri koordinerar Malawis evangelisk-lutherska kyrkas kvinnogrupper i Zomba prosteri. "Det är fantastiskt att se hur kvinnornas självförtroende växer"
Chifundo Mwasiyambiri koordinerar Malawis evangelisk-lutherska kyrkas kvinnogrupper i Zomba prosteri. "Det är fantastiskt att se hur kvinnornas självförtroende växer"

Finska Missionssällskapet har dragit upp riktlinjer för arbetet som främjar kvinnornas rättigheter. Riktlinjerna sammanfattar sällskapets ståndpunkter och viktigaste målsättningar. Riktlinjerna är viktiga för Finska Missionssällskapets påverkansarbete.

Sällskapet försvarar de mänskliga rättigheterna för människogrupper som är särskilt hotade av utslagning, såsom kvinnor, funktionshindrade och etniska minoriteter. Deras ställning hotar att försämras till följd av det allt hårdare ekonomiska läget världen över. Dessa utsatta grupper beaktas inte heller tillräckligt i det nuvarande attitydklimatet och politiska agerandet.

Kvinnorna fortfarande i underläge

Kvinnornas mänskliga rättigheter tillgodoses fortfarande inte fullt ut, även om arbetet för deras rättigheter pågått i tiotals år. FN antog en konvention om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor (CEDAW) år 1979. I konventionen definieras grundläggande friheter samt ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter för kvinnor.
I många länder märks ojämlikheten i synnerhet till exempel i arvs- och jordägandefrågor, anställning, utbildning och beslutsfattande. Fattigdomen har blivit kvinnodominerad, eftersom man uppskattar att cirka 70 procent av världens fattiga är kvinnor. Kvinnorna producerar över hälften av maten i världen, men äger endast cirka två procent av odlingsarealen.
På löneskalan placerar sig kvinnorna vanligen i de lägsta löneklasserna och i uppgifter med lägre status. Antalet barn, familjeplaneringen och tiden mellan graviditeterna samt rätten att fatta dessa beslut utan tvång, ligger ofta utanför kvinnornas bestämmanderätt.

Möjligheter till företagsamhet

Att främja välmående och jämlikhet bland kvinnor är ett av målen för allt det arbete som Finska Missionssällskapet utför. Under åren 2010–2015 prioriteras jämlikheten mellan könen inom sysselsättning, lantbruksproduktion samt ägande- och arvsrätt. Sällskapet arbetar kontinuerligt för att främja rättigheterna och delaktigheten för kvinnor både internationellt och nationellt.
”Kvinnliga lantbrukare och företagare stöter på de största ojämlikheterna till exempel i jordägandefrågor och vid anskaffningen av redskap. De får inte kredit, eftersom de inte äger fast egendom eller jord att ge i pant. Därmed kan kvinnornas företagsverksamhet inte växa och öka välståndet bland dem. Sällskapet strävar tillsammans med sina partner efter att ingripa i just dessa dolda faktorer som minskar kvinnornas möjligheter till ekonomisk framgång”, berättar Kristiina Rintakoski, chef för Finska Missionssällskapets påverkansarbete.

Kvinnorna driver utvecklingen

Att ge kvinnorna ekonomiskt och politiskt inflytande kan förändra världen. Staternas ekonomiska prestationsförmåga och potential beror på hela befolkningens utbildningsnivå. Till exempel i Sydostasien har sysselsättningen bland kvinnor och flickor förbättrats tack vare ett förbättrat hälsotillstånd och en högre utbildningsgrad. Detta har för sin del ökat produktiviteten, skapat välstånd och räddat människor ur fattigdomsspiralen.
Riktlinjerna för de mänskliga rättigheterna, hiv/aids-arbetet och fred och försoning godkänns i april av sällskapets styrelse. Riktlinjerna för en tryggad livsmedelsförsörjning, religion och utveckling utarbetas också för tillfället. Årets Utjämningskampanj främjar kvinnornas rättigheter. Läs mera på www.utjamning.fi
Finska Missionssällskapet 6.3.2012