Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Pressmeddelande: Finska Missionssällskapets åtgärder gällande internatet i Taiwan

Idag har en nyhet från FNB publicerats gällande utnyttjandet av elever vid Finska Missionssällskapets före detta internat i Taiwan, med Janne Villas bok Hengellinen Väkivalta (Andligt våld) som källa.

Finska Missionssällskapet redogör för informationen kring internatet i Taiwan enligt följande:

Janne Villas uppgifter om personernas upplevelser vid internatet i Taiwan baserar sig på hans intervjuer. Intervjuerna är fristående. Finska Missionssällskapet kommenterar dem inte.

Finska Missionssällskapet har i sin förvaltning behandlat frågorna kring internatet åren 1999–2001 och informerat allmänheten om sina åtgärder. Finska Missionssällskapets styrelse lämnade en slutrapport om åtgärderna till årsmötet år 2001. Därefter har frågan inte behandlats i sällskapets förvaltning och det har inte heller funnits några särskilda andra skäl att ta upp frågan på nytt. Sällskapet kommenterar därför inte de förlopp som Villa tar upp och som inträffat senare på 2000-talet.

Sällskapet behandlade under åren 1999–2001 frågan om internatet i Taiwan på följande sätt:

1. Misstankar om utnyttjande utreddes 1999

Sällskapet lät 1998–1999 en oberoende grupp av experter göra en utredning om erfarenheterna bland barn och unga som vistats på internatet i Taiwan. Enligt kartläggningen bottnade en del av de ungas psykiska symptom i att barnen var åtskilda från sina föräldrar i en främmande kultur. Samtidigt uppdagades också uppgifter om att de allvarliga problemen innefattade misstankar om att eleverna på internatet blivit utsatta för utnyttjande.

För utredningen intervjuades över hundra av Finska Missionssällskapets medarbetare och deras familjemedlemmar. De utgjorde merparten av de missionärer som arbetat i Taiwan sedan år 1968.

Under åren 1968–96 bodde sammanlagt över hundra barn till finländska missionärer som var anställda av Finska Missionssällskapet på internatet i Taichung och gick i skola där. Det rapporterades redan på 1980-talet om bekymmer gällande internatet, men ingen förmådde tolka situationen på det sätt som sakens allvar skulle ha förutsatt i efterhand. Sällskapet satte från början av 1993 in enstaka vårdåtgärder för de ungdomar som mådde dåligt.

Situationen tillspetsades 1995, då två av de ungdomar som bott på internatet gjorde en polisanmälan. En missionär från Finska Missionssällskapet anhölls som misstänkt för allvarligt brott mot barn och häktades för en kort tid. Sällskapet avstängde honom från hans uppgift under tiden för myndigheternas utredningar, och betalade ut lön till honom. Då utredningarna hade pågått över ett år, upplöstes anställningen 1997 med stöd av 43 § i lagen om arbetsavtal på grundval av bristen på förtroende.

2. Polisutredning begärdes 1999

Med stöd av kartläggningen begärde styrelsen våren 1999 en polisutredning i frågan om internatet i Taiwan. Styrelsen fick kännedom om att riksdagens biträdande justitieombudsman samtidigt undersökte ett klagomål från en brottsutredare som gällde korrektheten i och omfattningen av förundersökningen i anslutning till anhållandet och häktandet av sällskapets missionär.

Riksdagens biträdande justitieombudsman svarade år 2000, att motiveringen till klagomålet inte bevisats. Med stöd av detta ansåg styrelsen att dess tidigare beslut om att begära polisutredning upplöstes. Sällskapet var varken målsägande eller någon annan juridisk part i ärendet som gällde brottsutredningen.

3. Ungdomarna informerades om sina juridiska rättigheter

Finska Missionssällskapet tog efter utredningen kontakt med advokat Matti Wuori, som befullmäktigades att ta kontakt med de unga sakägarna och informera dem om deras juridiska rättigheter.

I Wuoris överläggningar med ungdomarna uppgav sig ingen av dem vara beredd att vidta straffrättsliga åtgärder.

4. Sällskapet informerade offentligt om sina åtgärder

Sällskapet informerade omedelbart i mars år 1999 allmänheten och församlingarna om resultaten av kartläggningen. Sällskapet fortsatte sin öppna informationslinje fram till år 2001, då styrelsens slutrapport delgavs årsmötet.

För årsmötet gjordes upp en redogörelse om styrelsens åtgärder under tre år efter varandra, 1999–2001. I årsmötet deltog cirka 600 representanter för församlingar och andra medlemssamfund samt personmedlemmar.

5. De unga fick stöd för tillfrisknande

Över tio procent av dem som vuxit upp på internatet fick stöd för vård. Stödet gavs med understöd från Finska Missionssällskapet från år 1993 fram till år 2001. Under åren 1999–2001 fick cirka tio unga per år stöd för vård.

6. Organisationen utvecklades

Missionsdirektor Sakari Pinola avgick från sin uppgift, eftersom han ansåg sig ha misslyckats i uppgiften att övervaka internatet under sin tid som chef för arbetet i Taiwan.

Finska Missionssällskapet lät en oberoende konsult göra en utredning om hur förvaltnings- och ledarskapskultur kunde utvecklas mot bakgrunden av händelserna på internatet i Taiwan.

Bilaga:  Lähetysseuran johtokunnan loppuraportti Taiwan-asiaa koskevista toimenpiteistä vuosikokoukselle 2001

Tilläggsuppgifter: Kommunikationsdirektör Eeva Kemppi-Repo, tfn 050 582 6396