Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Sällskapets budget 29,5 miljoner euro inkommande år

Finska Missionssällskapet satsar på personalutbildning. Laddawa och Wisara Ackheu blev de första representanterna för sin ursprungsbefolkning vid det lutherska seminariet i Thailand. De besökte Finland 2007. Foto Paula Laajalahti.
Finska Missionssällskapet satsar på personalutbildning. Laddawa och Wisara Ackheu blev de första representanterna för sin ursprungsbefolkning vid det lutherska seminariet i Thailand. De besökte Finland 2007. Foto Paula Laajalahti.
Enligt den budget som Finska Missionssällskapets styrelse godkände 14.12 uppgår kostnaderna för den ordinarie verksamhet 2013 till 29,5 miljoner euro. Förra året var summan 29,8 miljoner.

Av sällskapets budgeterade medel används 21,3 miljoner euro, det vill säga cirka 72 procent, till utrikesarbetet. 

Till medelanskaffningen och informationen samt utbildning och fostran används 4,9 miljoner euro. Till övrig verksamhet används 3,3 miljoner.

Asien prioriteras

I sällskapets strategi prioriteras stärkandet av kyrkornas evangelisations- och diakoniarbete, kampen mot fattigdom och främjande av samhällelig rättvisa.

– Resurserna riktas allt mera till Asien, bland annat till Nepal och Kambodja, där Finska Missionssällskapet stöder unga kyrkor. Stödet till kyrkornas personalutbildning är fortsättningsvis starkt, bland annat genom studiestipendier. Kyrkornas självförvaltning och egna kunnande stärks, säger direktören för utrikesarbetet Rolf Steffansson.

Arbete för diskriminerade folk

Finska Missionssällskapets fadderarbete fyller 25 år inkommande år. Verksamheten stöder barn som riskerar utslagning i många olika länder. Sällskapet forsätter stärka sitt arbete för speciellt sårbara människogrupper. I enlighet med strategin riktas resurser till tryggande av matsäkerhet, arbete mot aids samt främjande av fred och försoning.

Finska Missionssällskapet har förberett sig på att bristen på tillväxt i understödsintäkter begränsar verksamheten. Inkommande år är målet för understödsintäkterna 19,7 miljoner. Sällskapet räknar med en minskning i understödssummorna från Finlands evangelisk-lutherska församlingar. 

En tillväxt väntas dock gällande donations- och insamlingsintäkterna. Utrikesministeriet beviljar 7,7 miljoner euro för sällskapets utvecklingssamarbete.

Sällskapet strävar efter att hålla budgetmedlen för utrikesarbetet samt antalet missionärer på samma nivå som tidigare år. Budgetramen för inrikesarbetet minskar, vilket i sin tur kräver förändringar i verksamheten samt en personalminskning. Inom förvaltningen sparas fem personarbetsår genom pensioneringar samt deltidsarrangemang.

Ekonomin ska stabiliseras

– Finska Missionssällskapets verksamhet har haft underskott sedan år 2010, eftersom vi inte har minskat på de resurser som riktas till arbetet utomlands. Underskottet har minskats årligen med målsättningen att vår ekonomi ska stabiliseras år 2014. Nästa års underskott uppskattas blir 0,5 miljoner euro, säger ekonomidirektör Lauri Haavisto.

Understödet från Borgå stift har hållits på en jämn nivå de senaste åren.

Finska Missionssällskapet (grundat 1859) är en missionsorganisation inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka som verkar i nästan 30 länder i samarbete med lokala kyrkor och organisationer samt bland annat genom Lutherska världsförbundet. Alla församlingar inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är medlemmar i Finska Missionssällskapet r.f. Sällskapets verksamhet understöds av flera kristna organisationer.