Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Sällskapets budget 29,8 miljoner euro år 2011

Sällskapet stöder arbetet för funktionshindrade med över en mijon euro nästa år Sällskapet stöder 450 funktionshindrade fadderbarns skolgång i Nepal. Synskadade barn och ungdomar ges möjligheten att skaffa sig ett yrke tack vare Forward Lookings verksamhet i Katmandu. Foto: Joanna Lindén
Sällskapet stöder arbetet för funktionshindrade med över en mijon euro nästa år Sällskapet stöder 450 funktionshindrade fadderbarns skolgång i Nepal. Synskadade barn och ungdomar ges möjligheten att skaffa sig ett yrke tack vare Forward Lookings verksamhet i Katmandu. Foto: Joanna Lindén

Finska Missionssällskapets budget för 2011 hålls på nästan samma nivå som i år. Enligt den verksamhets- och ekonomiplan som sällskapets styrelse godkände 14.12 uppgår kostnaderna för ordinarie verksamhet 2011 till 29,8 miljoner euro (i år 29,3 miljoner).

Av sällskapets budgeterade kostnader för nästa år har 21,8 miljoner euro, det vill säga cirka 73 procent  anvisats för utrikesarbetet. Till medelanskaffnings-, informations-, utbildnings-, fostrings- och planeringsarbetet i Finland används 5,8 miljoner, dvs. 19,3 procent av utgifterna. I kostnaderna för inrikesarbetet ingår bland annat missionssekreterare som anställts för arbetet i stiften. Den allmänna förvaltningens andel är 8,9 procent.

”Sällskapets inkomster ökade 2009 trots recessionen. Inkomsterna för detta år torde bli något lägre än ifjol och inkomsterna för 2011 kommer enligt uppskattning att hållas på samma nivå som i år. Församlingarnas minskande skatteinkomster påverkar även det ekonomiskt stödet till Finska Missionssällskapet”, säger ekonomichef Päivä Ranta.

Satsning på evangelisation och arbete för funktionshindrade

I sällskapets strategi för åren 2010–2015 definieras projekt som stärker kyrkornas förkunnelse- och diakoniarbete, minskar fattigdomen och främjar samhällelig rättvisa som prioriteringar inom utrikesarbetet. Till förkunnelse- och församlingsarbete används nästa år sammanlagt 5,2 miljoner euro och till främjande av samhällelig rättvisa och diakoni 8,2 miljoner. Det senare inbegriper bland annat projekt för utbildning, förbättrande av hälso- och sjukvårdstjänster, utvecklande av samhällen och katastrofhjälp.

“I nästa års budget används 15 procent av kostnaderna för utrikesarbetet till verksamhet vars mål är att inleda församlingsarbete bland nya människogrupper. Denna andel ska enligt planerna utökas till 20 procent före 2015”, berättar Rolf Steffansson, direktör för utrikesarbetet.

”Till exempel i Etiopien har sällskapet framgångsrikt understött en ny handlingsmodell som sporrar stiften att inleda församlingsarbete bland minoritetsgrupper. Vi startar nya projekt inom församlings- och kyrkligt samarbete även bland annat i Bolivia, Nepal och Kambodja, där vår verksamhet hittills varit kraftigt inriktad på utvecklingssamarbete.”

Till utvecklingssamarbete som understöds av utrikesministeriet använder sällskapet nästa år 8,7 miljoner euro. I sällskapets nya utvecklingssamarbetsprogram ingår ett separat underprogram för att förbättra funktionshindrades ställning, och under 2011 förverkligar sällskapet projekt som har detta som mål med drygt en miljon euro.

”Sällskapet har långa traditioner i arbetet bland döva bland annat i Etiopien och Tanzania. Arbetet bland funktionshindrade har sedermera utvidgats till även andra grupper av funktionshindrade. Även utrikesministeriet uppmuntrar till arbete bland funktionshindrade genom lägre självriskandel för organisationen i sådana projekt än i andra utvecklingsprojekt”, berättar sällskapets biståndschef Maria Immonen.

”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder är den nyaste bland människorättskonventionerna – den trädde i kraft 2008 – och har inte ännu ratificerats t ill exempel av Finland. Våra projekt för funktionshindrade förverkligar de saker som lyfts fram i konventionen. Beaktandet av funktionshindrades ställning är ett utvecklingsområde för både oss själva och i synnerhet våra samarbetspartners ute i världen. Vår utmaning är inte så mycket att utveckla särskilda projekt för funktionshindrade som att säkerställa att man tar hänsyn till funktionshindrade i allt utvecklingsarbete, vare sig det är fråga om lantbruks-, utbildnings- eller andra projekt.”

Nästa år går medlen från sällskapets Utjämningskampanj till Nepal, där sällskapet stöder i synnerhet de kastlösa daliterna och funktionshindrade.

Sällskapet satsar dessutom på att utveckla sina samarbetspartners självförvaltning, det vill säga funktionell, administrativ och ekonomisk självständighet, hiv- och aidsarbete och arbete för fred och försoning.

Finska Missionssällskapet (grundat 1859) är en missionsorganisation inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka som verkar i nästan 30 länder i samarbete med lokala kyrkor och organisationer samt bland annat genom Lutherska världsförbundet. I slutet av fjolåret hade sällskapet 335 anställda, varav 149 i utrikesarbetet. Sällskapets verksamhet understöds av församlingar, kristna organisationer och enskilda personer. Sällskapet är också utrikesministeriets partnerskapsorganisation.