Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets arbete utomlands ökade ifjol

Deltagarna i ett kvinnoprojekt tackar för hjälpen i norra Etiopien. Projektet de är med i berörs inte av nedskärningarna. 25 000 människor får hjälp via projektet tack vare Finska Missionssällskapet. Foto: Ari Vitikainen 
Deltagarna i ett kvinnoprojekt tackar för hjälpen i norra Etiopien. Projektet de är med i berörs inte av nedskärningarna. 25 000 människor får hjälp via projektet tack vare Finska Missionssällskapet. Foto: Ari Vitikainen 

Medlen för Finska Missionssällskapets utrikesarbete ökade ifjol. Kostnaderna för sällskapets inrikesarbete och förvaltning minskade däremot. I synnerhet projekten för fred och försoning utvidgades. Det kyrkliga arbetet fortsatte att öka något för tredje året i rad.

Enligt verksamhetsledare Seppo Rissanen ledde nedskärningarna i biståndsanslagen till att folks vilja att hjälpa ökade.

– Församlingar, sammanslutningar och enskilda givare ville genom sina egna donationer i förväg utrusta oss för detta år. Med hjälp av detta stöd kan vi delvis lindra de svårigheter som orsakas av nedskärningarna.

Goda resultat från Borgå stift

År 2015 var understödet från Borgå stift det bästa på tio år. Intäkterna var sammanlagt 1,5 miljoner euro.

– Ökningen beror bland annat på mera månatligt understöd från privatpersoner, ovanligt många stora donationer från privatpersoner och höga intäkter från katastrofinsamlingen till offren för jordbävningen i Nepal. Katastrofinsamlingen inbringade hela 110 000 euro i Borgå stift, säger understödskoordinator Britt-Helen Lindman.

Nedskärningarna märks i år

Intäkterna från Finska Missionssällskapets ordinarie verksamhet uppgick ifjol till 31,1 miljoner euro (året innan 30,1). Sällskapets utgifter var 29,8 miljoner euro (29,1).

Till arbetet utomlands användes 22,4 miljoner euro, det vill säga 75 procent av alla kostnader. Kostnaderna för inrikesarbetet var 5,1 miljoner euro. Till den allmänna förvaltningen, ekonomiförvaltningen och personalförvaltningen användes 2,3 miljoner.

– Trots den kraftiga försvagningen av euron förblev vår ekonomi balanserad, konstaterar ekonomidirektör Lauri Haavisto.

Sällskapets bokslut för 2015 visar ett överskott på 0,7 miljoner euro. Överskottet i verksamheten exklusive försäljningsvinster från försäljning av egendom uppgick till 0,1 miljoner euro.

Intäkter från olika källor

Finska Missionssällskapet fick 19,6 miljoner i understödsintäkter ifjol, ungefär samma belopp som året innan. Organisationen fick därtill 8,5 miljoner (8,3 året innan) från utrikesministeriet för sitt utvecklingssamarbetsprogram. I intäkter från placeringsverksamheten och andra gemensamma intäkter inflöt 3 miljoner.

– Ifjol meddelade staten stora nedskärningar, 43 procent, i utvecklingssamarbetsmedlen. Nedskärningarna märks i sällskapets arbete i år. Vissa utvecklingssamarbetsprojekt upphör helt, andra genomförs i mindre skala. I många länder måste vi minska på det arbete som stärker de allra mest utsattas ställning och rättigheter. Samarbetsförhandlingar ledde också till en minskning motsvarande 20 årsverken, säger verksamhetsledare Seppo Rissanen.

Av understödsintäkterna utgjordes 9,2 miljoner euro (året innan 9,4) av församlingarnas budgetanslag. I verksamhetsunderstöd från församlingar och medlemsorganisationer samt kollektintäkter fick sällskapet 5,1 miljoner euro. I testaments-, insamlings- och andra donationsintäkter inflöt 5,2 miljoner euro.

– Särskilt nöjda är vi med den höga nivån på testamentsinkomster samt med ökningen av antalet regelbundna understödare. På grund av församlingarnas försämrade ekonomiska situation och nedskärningarna i utvecklingssamarbetsstöden kommer åren 2016 och 2017 emellertid att vara svåra. För att vårt utrikesarbete ska kunna fortsätta på nuvarande nivå, strävar vi efter att öka det privata understödet och hitta nya finansieringskällor, säger Lauri Haavisto.

År 2015 var sällskapets 157:e verksamhetsår. Sällskapet arbetade i 29 länder tillsammans med 107 lokala kyrkor och organisationer samt kyrkoförbund. I slutet av året hade sällskapet 241 medarbetare.