Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionsarbetet förändrar samhällen och individer på djupet – maktstrukturerna vänds upp och ner

Finska Missionssällskapet inleder en ny strategiperiod för de kommande fem åren. ”Vårt mål är att tron, hoppet och kärleken förstärks i världen”, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Finska Missionssällskapet strävar efter förändring, bland annat genom att utbilda diskriminerade folkgrupper och ge dem möjligheter att påverka sitt samhälle. Bilden är tagen i den lutherska kyrkan i byn Krus, Kambodja. Foto: Anna Peltonen

Begreppet ”transformation” används ofta i den nya strategin. Vad innebär detta?

Rolf Steffansson. Foto: Sami Mannerheimo

– Vi talar om en helhetsbetonad och djupgående förändring i människors liv. I alla ekumeniska nätverk finns transformationen med som en central tankegång. Transformation är mer än bara utveckling, det är en mycket kristen term som syftar på en genomgripande förändring på individ- och samhällsnivå. I vårt utrikesarbete syns det här när samhällen förändras så att de blir rättvisa och inkluderande. I kyrkan och församlingslivet är transformation en naturlig del av vardagen. Till exempel gudstjänsten och det andliga livet är en källa för transformation, säger Finska Missionssällskapets verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Hur sker denna förändring?

– Kyrkorna och samarbetsorganisationerna når ända till gräsrötterna på lokalnivå. Våra nätverk är väldigt omfattande. Marginaliserade grupper får utbildning, upprättelse, självförtroende och möjlighet att påverka tack vare kyrkornas arbete och samhällspåverkan. Många av våra samarbetskyrkor talar starkt mot den själviskhet och girighet som utarmar jorden och förstör klimatet. Genom diakonala projekt visar kyrkorna också på var problemen finns i samhället och vad som kan göras för att lösa dem.

Vem driver den här förändringen?

Missionssällskapet fokuserar på utsatta folkgruppers egen handlingskraft när det gäller att åstadkomma förändring, med andra ord mission som växer från marginalerna. Förändringen kommer nerifrån. I det kristna tänkandet vänds maktstrukturerna upp och ner: de minsta är de största och de sista de första. Ett sådant tillvägagångssätt stärker marginaliserade, diskriminerade och utslagna människor.

–  Kyrkan har alltid arbetat på detta sätt. Mycket av det som händer hos våra samarbetskyrkor sker utan stora finansiella tillgångar, utan maktposition i samhället. Så har det varit sedan kyrkan tog sin början utanför stadsmurarna i Jerusalem, säger Steffansson. Alla marginaliserade grupper, till exempel människor med funktionshinder, måste tas med i kyrkan, utan dem är kyrkan fattigare. Blir någon utanför är kyrkan inte hel.

Hur verkar Missionssällskapet under den nya strategiperioden?

– Vi verkar för att tron, hoppet och kärleken skall förstärkas i världen. Vi verkställer vår kyrkas strategiska tänkande globalt sett och vittnar om Guds kärlek i ord och i handling. Den nya strategin är en fokusering och förtydligande av vårt uppdrag. Evangeliet om Jesus Kristus är en central del i missionsarbetet och strategin.

Hjälpbehoven i utvecklingsländerna har ökat, bland annat till följd av kriget i Ukraina, inflationen och klimatkrisen. Hur ska vi möta denna växande nöd?

– Vi kan be för varandra och för missionen. Vi kan alltid bära fram varandra i förbön, uppmuntran och tacka varandra. Missionsfesten är ett exempel på ett tillfälle då vi kan samlas och stärker varandra. Vi har en organisk strategi. Vi sår smått, det kan ta tid. Men senapsfröet växer av sin egen inneboende kraft och blir till ett träd som ger skugga, frukt och rum för himlens fåglar.

Text: Joanna Lindén-Montes

Bekanta dig med den nya strategin

Den nya strategin kan beskrivas som ett träd, som i likhet med senapskornet växer och blir högre än alla andra växter i trädgården. Missionen är trädets stam med vittnesbörden om Gud i ord och handling. Missionssällskapets verksamhet kan liknas vid trädets grenar.

 

Vår mission

Vi vittnar om Guds kärlek i ord och handling

  • Vi berättar om Jesus Kristus
  • Vi främjar förverkligandet av de mänskliga rättigheterna
  • Vi bygger fred och försoning

.