Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vad är missionsarbete idag?

Diakoniarbetarna pastor Sutthipat och Anja Markkanen hos fru Somkit. Foto: Pirre Saario.

Många har föråldrade föreställningar om mission. Missionsarbete innebär ömsesidighet och växelverkan och utgår från samarbetspartnernas behov. Det uppdrag som Jesus gav sina efterföljare är fortfarande utgångspunkten för arbetet.

En missionär iklädd tropikhjälm sätter sig under en palm med sin bibel  och fastnar där. Varför är detta den bild många har av missionsarbete? 

I Finland visste man knappt något om Afrika år 1870 då Missionssällskapets första missionärer anlände till Amboland, till de nordligaste delarna av dagens Namibia. Läsarna kunde följa med missionärernas liv genom tidningen Mission och LähetyssanomatSenare gjorde även diabildspresentationer, missionsutställningar och skolbesök Ambolandet känt. I slutet av 1940-talet började det komma hälsningar från Tanzania. 

 Vi har varit starkt med om att forma finländarnas bild av Afrika, konstaterar Missionssällskapets verksamhetsledare Rolf Steffansson 

Karikatyren av predikanterna motsvarar dock inte ens bilden av de första missionärerna. De satte genast igång med att lära människor att läsa och skapade en ABC-bokmedlade fred i de krig som fördes mellan Ambolands kungadömen och botade sår med sin begränsade läkekonst. 

 Missionsarbete utgår från en vilja att dela med sig till andra av de gåvor man fått, säger Steffansson. utlevd kristendom ingår också alltid beredskapen att möta nöden och på så sätt synliggöra Guds rike. 

De första missionärerna berättade om sin tro och så småningom uppstod det församlingar och en lokal kyrka. De anställda vid Missionssällskapet har levt bland vanliga människor, lärt sig deras språk och deltagit i samhällsbygget.  

 Våra anställdas starka andliga motivation har hjälp dem att anpassa sig till olika, ibland även svåra situationer och omständigheter, säger Steffansson. 

Finländarna bär inte på bördor som härrör sig från ett kolonialistiskt förflutet, men det har säkert funnits känslor av kulturell överlägsenhet. Steffansson anser ändå att det är orättvist att missionärer beskylls för att förstöra kulturer. 

De har agerat i enlighet med den rådande tidsandan, men har kontinuerligt lärt sig nytt i samröre med lokalbefolkningen. Alla kulturer har både fina drag och drag som strider mot de mänskliga rättigheterna, såsom traditionen med könsstympning.  

Världen har förändrats

Varför har utlandsarbetarna blivit färre under de senaste åren? Svaret är att världen har förändrats och att som en följd av tidigare generationers arbete har det grundats kyrkor och läroverk för olika sektorer.  

Missionssällskapet svarar i mån av möjlighet på samarbetskyrkornas och -organisationernaförfrågningarDe kan komma med önskemål om exempelvis en expert på undervisning på eget språk eller bibelöversättning, en specialist inom ekonomi och förvaltning eller en sakkunnig inom utvecklingssamarbete. 

Kyrkorna ber allt oftare om utbildning inom kommunikation för att nå ut till människor via sociala medier. En av de viktigaste formerna av mission är att stöda teologisk utbildning exempelvis genom att sända ut teologiedoktorer.  

Lärarfortbildning i Makumira, Tanzania. Foto: Katri Kuusikallio

Missionssällskapet arbetade med utvecklingssamarbete redan innan ordet uppfanns. Sällskapet stöder via sina samarbetskyrkor och -organisationer särskilt funktionshindrade människors, kvinnors och flickors samt diskriminerade minoriteters mänskliga rättigheter.  

Utvecklingssamarbetet finansieras till största delen via Utrikesministeriet, men stöd fås även från församlingar, privatpersoner och samfund. 

I sitt fredsarbete strävar Missionssällskapet efter att få människor på gräsrotsnivå att hitta lösningar. Påverkansarbetet har som mål att förändra strukturer som föder ojämlikhet. 

Dialog och ömsesidigt delande

I våra föreställningar har evangeliet vällt fram som en lavin från västerlandet till Afrika och Asien, som om urkällan var här. Missionen av idag är en dialog och ett ömsesidigt delande av kunnande, idéer och pengar.   

Kyrkorna i syd är aktiva inom missionen. Vår kyrka från nya intryck därifrån, till exempel inom musiken.  

 Den lutherska kyrkan i Bolivia vill vara en missionerande kyrka, konstaterar dess ledare Emilio Aslla. Vi förkunnar det holistiska evangeliet om Kristus till alla oberoende av deras etniska ursprung eller sociala situation.  

Att verka för ett bättre liv för de sky  ddslösa människorna i samhället hör till de viktigaste uppgifterna. De fattigas kyrka behöver dock ekonomisk hjälp från andra kyrkor och systerorganisationer. 

Enligt biskop Amnuay Yodwong har Thailands lutherska kyrka lyckats med att förkunna evangeliet ifall människorna upplever att kyrkan bryr sig om alla slags människor. 

Diakoniarbetet anses tillhöra alla församlingsmedlemmar och de får utbildning i det. Genom diakonin har många hela familjer anslutit sig till församlingen. Församlingsmedlemmarna ges mycket ansvar.  

Thailands kyrka har liksom många andra kyrkor i utvecklingsländerna få anställda. Kyrkan kan ännu inte verka utan stöd från sina samarbetspartner, som Missionssällskapet. Missionärerna är likaså fortsättningsvis en viktig resurs. 

 Missionsarbetet är ett uppdrag som Jesus gav till sin församling, säger Olli Pitkänen, Missionssällskapets regionchef i södra och sydöstra Asien. Det är Guds hjärtslag som visar Hans kärlek och nåd till människan och hela skapelsen. Evangeliets kärna är nåden och syndernas förlåtelse utan gärningar. 

 Rätten att få höra evangeliet är en människorättsfråga. Vårt uppdrag är inte att omvända utan att hålla evangeliet framme. 

Alla ska få höra det goda budskapet

 Missionsarbetet äutfört då alla har fått en möjlighet att höra det goda budskapet. Det går inte att göra skillnad mellan att främja de mänskliga rättigheterna och föra fram evangeliet. Missionsarbetet kommer med tanken om jämlikhet, acceptans och nåd. Människorna lyfts från en tillvaro i fattigdom och brott mot mänskliga rättigheter till att vara en värdefull Guds skapelse.  

Olli Pitkänen konstaterar att mission inte är en alternativ arbetsform för församlingarna utan att det är en del av kyrkans väsen. Mission borde inte få vara bara en särskild åtgärd som utlokaliserats till missionsorganisationer. Om missionsarbetet inte längre står i centrum förlorar församlingen en viktig del av sin identitet.  

Enligt Rolf Steffansson är missionsarbetet en underskattad folkrörelse i FinlandMan har skrattat välvilligt åt missionskretsarnas ”sockstickartanter utan att inse deras betydelse.  

 Dessa människor har möjliggjort vårt arbete. De har varit först med internationaliseringsfostran, de har berättat om vårt arbete och påverkat attityder, bett för vårt arbete och gett av sina medel. Utan sådan hjälp tar Missionssällskapets arbete slut. 

Evangeliet skingrar rädslan

 Numera talar man om människorättsbaserat arbete där man främjar mänskliga rättigheter som definierats i internationella avtalVåra kyrkliga samarbetspartner lägger inte sina ord så här, säger Katri Härkönen, specialsakkunnig för teologisk utbildning. Följden av att man tar emot evangeliet är en vilja att sträva efter att främja rättvisan i sin omgivning. 

Biskopen för Victoriasjöns östra stift Andrew Petro Gulle känner till den rädsla för andevärlden som finns bland sukumafolket. 

 Vi tänkte att en höjning av utbildningsnivån skulle hjälpa skingra rädslan. Det blev inte så. Det är bara emottagandet av evangeliet som förändrar människan och tar bort rädslan.  

Katri Härkönen kommer ihåg en gång då två människor bröt sig in i kyrkan i hennes församling och stal plaststolar. Söndagen därpå predikade evangelisten om hur Gud ser allt vi gör trots att vi försöker dölja våra gärningar. Den ena tjuven returnerade en stor del av stolarna och bad om kristendomsundervisning. Han hade inte sovit en blund eftersom han varit rädd för både Gud och onda andar. Evangelisten undervisade mannen och han blev döpt. Numera är han ordförande för evangelisationskommittén och talar varmt för mission på hemmaplan. 

 Missionsarbetet innebär idag att man kanaliserar deiver som de lokala kristna har. I synnerhet kvinnor vill vara med och bära de svagaste i samhället, säger Katri Härkönen.  

 Missionsarbete av idag omfattar även utbildning av kvinnor och diskriminerade. Genom utbildning får de en chans att påverka attityder i samhället. 

 

Text: Pirre Saario 
Översättning: Ann-Kristin Åvall

 

Artikeln har ingått i tidningen Mission, som är gratis och kan beställas här.