Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Mänskliga rättigheter sporrar matsäkerhet

Den internationella matsäkerhetsrapporten, “Right to Food and Nutrition”, lanserades vid Finska Missionssällskapets seminarium om matsäkerhet. Rapporten betonar vikten av internationell övervakning i synnerhet i affärer där utländska storföretag skaffar mark i u-länder.

Kampanjkoordinatorn Angeline Munzara vid Ecumenical Advocacy Alliance framhöll i början av sitt tal att en sjättedel av jordens invånare svälter. Största delen av dem bor i Afrika i de länder som ligger söder om Sahara.
Munzara sade att antalet människor som svälter i världen har stigit. Hon befarar att det viktigaste av FN:s millenniemål, att halvera antalet svältande före år 2015, inte kommer att uppnås utan allvarliga insatser.

Jordägandeförhållanden avgör

En orsak till att antalet svältande har ökat är markövertagen i u-länderna. Enligt rapporten köper utländska storföretag mark i Afrika, Asien och Latinamerika, ofta med staternas tillstånd.
Dessa investeringar försämrar lokalinvånarnas odlingsmöjligheter och leder till och med till att invånarna tvångsförflyttas. Lokalinvånarna står ofta maktlösa, eftersom de inte känner till sina rättigheter.
Som ett exempel nämnde Munzara en libysk firma som för två år sedan arrenderade mark på 50 år i Macina i Mali. På ett 100 000 hektar stort område odlar firman hybridris som exporteras främst till Libyen.
Invånarna i området har inte fått någon information om avtalets innehåll. Firman har låtit gräva en 40 km lång bevattningskanal på området och byggt vägar utan att konsekvenserna för invånarnas livsmiljö har undersökts.
Det är de 150 familjer som bor på området som lider av ombyggnadsarbetena. På grund av dem kommer de lokala odlarna inte längre åt att hämta vatten ur floden Niger, som under torrperioden har varit deras vattenkälla.

Namibia – kvinnornas rätt till jordägande förbättras

Biträdande kanslichef vid Namibias jord- och kolonisationsministerium Hannu Shipena berättade hur kvinnors rättigheter att inneha mark har förbättrats i landet. På vissa områden överlåter staten mark åt de fattiga genom ett livslångt avtal. Kvinnorna ansvarar för ungefär hälften av hushållen i landets norra del. Männen har av tradition gett sig av till bosättningscentrumen i söder för att söka arbete.
Tidigare överläts mark endast i männens namn. Om mannen avled före sin hustru måste hon lämna sitt hem och sin mark, eftersom mannen ärvdes av sin bror eller någon annan manlig släkting. Änkan fråntogs till och med lös egendom.
Namibias grundlag fastställer att könen är jämlika inför lagen. År 1998 trädde ett markanvändningsdirektiv i kraft som säkerställer kvinnornas rätt att få mark, testamentera eller ärva mark.

Traditionella ledare förde kvinnornas talan

Enligt Shipena skulle lagen ha förblivit en ren formalitet om inte de traditionella ledarna hade gripit in.
År 1995 samlades de regionala kungarna och övriga traditionella ledarna i Namibias norra delar. De beslöt att skrida till åtgärder för att skydda kvinnor och barn så att de inte körs iväg från sina hem när mannen avlidit.
Enligt Shipena var det här ett betydelsefullt beslut, eftersom de traditionella ledarna verkar på gräsrotsnivå.
Nu ger lagen änkan rätt att inneha mark sedan maken dött. Shipena ser ännu ett problem i lagen, eftersom markinnehavet nästan alltid tecknas i mannens namn. Kvinnornas rättigheter kan enligt honom ytterligare förbättras så att rätten att inneha mark tecknas i båda makarnas namn.
Seminariet är en del av kyrkornas temavecka kring mat 10–17.10. Världens matdag firades lördagen 16.10.
Biståndsarbetsorganisationer och samhällsrörelser har medverkat i arbetet med rapporten Right to Food and Nutrition. Den har finansierats av Bread for the World, Interchurch Organisation for Development Cooperation och Food First Information and Action Network. Rapporten finns i pdf-format på adressen www.rtfn-watch.org

Text: Paula Laajalahti