Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Tanzania: Utvecklingssamarbetet gav arbete åt ungdomar och kvinnor

Finska Missionssällskapet rapporterar regelbundet om sitt arbete och vad det resulterat i. Här ger vi några exempel på vad vi har åstadkommit i Tanzania under de senaste åren.

I Morogoro i Tanzania grundade ungdomarna en syalteljé och kunde sysselsätta sig på så sätt. Bild: Virve Rissanen.

Tanzania, som ligger i Östafrika, är ett land där klimatförändringarnas effekter redan syns i form av extrem torka och plötsliga översvämningar. På grund av befolkningsstrukturen blir ungdomsarbetslösheten allt vanligare, och en fjärdedel av befolkningen lever i fattigdom. Missionssällskapet utför utvecklingssamarbete i östra och nordvästra delen av Tanzania och resultatet av detta arbete syns i både enskilda människors och samhällens liv.

”Vi har nått goda resultat främst för att vi arbetar i lokalsamhällen som är genuint intresserade av förändring, och villiga att pröva på nytt. En lämplig blandning av engagemang, optimism och yrkeskunskap ger upphov till fina idéer”, säger Missionssällskapets projektledare Raija Hurskainen, som har lång erfarenhet av utvecklingssamarbete.

Hundratals unga hittade ett sätt att försörja sig

I många områden där Missionssällskapet har verksamhet har kvinnogrupper gjort olika produkter för försäljning för att få egna inkomster. I Kilwa lyckades några inkomstförvärvsgrupper förädla sina produkter, vilket ledde till att lokalstyret beviljade dem finansiering för expansion av affärsverksamheten. En av de produkter som vidareförädlats är kokosolja som produceras av kvinnor.

Många unga har fått jobb tack vare Missionssällskapets projekt. År 2020 fick 313 unga i Kilwa yrkesutbildning. Av dem lyckades 69 procent, eller 215 ungdomar, sysselsätta sig själva till exempel inom jordbruk, som snickare, med sömnad eller som murare. Under året fick 240 ungdomar utbildning i företagsamhet.

Med sina inkomster skaffade de unga egen mark, motorcyklar för att ta sig fram i svår terräng och solpaneler. De betalade sina barns skolutgifter, och skaffade mat och hälsotjänster.

Biodling och plantskola i Kishapu

I nordöstra Tanzania utförs klimatarbete som utgår från lokalsamhället. Det betyder att hela byn inkluderas. Byaledarna utbildas i miljöfrågor, så att de kan fungera som exempel. Under åren 2019 och 2020 fick sammanlagt 2265 lokalledare tack vare utbildning bättre kunskaper om miljöfrågor och klimatförändringen. De fick också lära sig mer om klimatrisker och hur man kan anpassa sig till klimatförändringens effekter.

För att förmedla denna kunskap till hemmen tog man i bruk praktiska åtgärder. Familjerna fick exempelvis vedsnåla spisar som gör att de klarar sig med en mindre mängd ved. Under 2019 utbildades intresserade bybor i biodling, vilket ledde till att familjerna fick både honung och bättre inkomster.

En viktig del av vårt arbete i den torraste delen av Tanzania är att lära människorna att värdesätta träden, och att plantera och vårda dem.  Man grundade också en plantskola, där man drev upp 8000 plantor. Attityderna till träden har förändrats: tidigare ansågs de vara nyttigheter, som gav ved och kol. Nu inser man vilken betydelse träden har för klimatet.

Anpassningen till klimatförändringens effekter innebär också att man anpassar sig till extrema väderfenomen. Man gav utbildning i katastrofmedvetenhet så att de lokala ledarna ska förstå bättre än tidigare varför det till exempel är viktigt att bygga hållbara hus.

Bättre försörjning för funktionshindrade och matsäkerhet för familjer

De funktionshindrades ställning är dålig i Tanzania. I byarna är det svårt för många att ta sig fram längs de dåliga vägarna. Förra året kunde 94 funktionshindrade personer i Kishapu börja tjäna pengar. Var fjärde var av dem kunde försörja sig helt och hållet. Därtill fick 48 familjer med en funktionshindrad familjemedlem ett kort från byns hälsofond som ger dem rätt till vård i de lokala sjukhusen.

Till följd av hettan och torkan har matsäkerheten försämrats i området. Pandemin har också bidragit till försämringen. I 90 procent av de hemhushåll som ingår i projektet åt man 2–3 mål mat om dagen. Familjerna fick råd från Missionssällskapet att odla växtsorter som tål torka och ger stor skörd, såsom durra, majs och batat.

Funktionshindrade började i skolan och fick rehabilitering

I Tanzania får funktionshindrade barn ofta inte det stöd som de skulle behöva. Det saknas ofta kunskap om orsakerna till funktionshindren och man tänker att det inte är möjligt för en funktionshindrad person att gå i skolan. Därför främjar Missionssällskapet barn och ungas möjlighet till ett mer självständigt liv.

Under 2020 fick 507 barn och unga särskilt stöd såsom rådgivning, rehabilitering, hjälpmedel och medicinsk vård.

Det räcker inte att barnen får gå i skolan. Undervisningen och stödet måste vara av god kvalitet. Missionssällskapet utbildade ledande tjänstemän, lärare, rektorer och föräldrar till funktionshindrade barn så att barns rätt till skolgång kan förverkligas. År 2020 uppnåddes och överskreds målet på 25 kompetenta speciallärare.

Också andra målsättningar uppnåddes och överskreds: Under den fyraåriga projektperioden var målet att få 85 funktionshindrade barn att påbörja sin skolgång, men förra året gick redan 112 barn i skolan. Kunskapen om barns förmågor och hur funktionshinder kommer till hade nått de rätta människorna och förändrat attityder.

Kvinnor blev företagare och byledare

Veronica Mwandu har valts till byns ansvarsperson som har som uppgift att uppmuntra människor att börja spara. Bild: Virve Rissanen

Flickors ställning i familjen och i samhället är dålig speciellt på landsbygden. Samtidigt vet vi att man genom att stöda flickorna kan hjälpa hela samhället att utvecklas. I ett projekt som Missionssällskapet började år 2020 fungerar redan 1688 kvinnor och 650 flickor som företagare och livnär sig själva exempelvis genom att framställa tvål och batiktyger, trädgårdsskötsel, djurhushållning och sömnad.

Kvinnors ekonomiska aktivitet har ökat, och numera arbetar de allt mer utanför hemhushållet. samtidigt har kvinnornas andel inom byaråden ökat.

Priser för långsiktigt arbete

Finska Missionssällskapets samarbetspartner i Tanzania, Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS), fick i början av 2021 ta emot ett pris för sitt arbete bland kvinnor och barn i Morogoro.  Priset delades ut av Morogoros landskapsstyrelse och ministeriet som ansvarar för lokalförvaltningen i Tanzania.

En högstadieelev i Ngyeku skola vars lärare fick utbildning med stöd från Missionssällskapet. Bild: Virve Rissanen.

I landskapet Meru, i norra Tanzania, var medeltalet för högstadiernas slutprov tredje högst i hela landet. Av totalt 54 skolor hade 24 deltagit i lärarfortbildning de senaste sex åren. Undervisningsministeriet tilldelade distriktet en pokal, som togs emot av Emmy Mfuru, ansvarig för högstadieutbildningen. Även ministeriet med ansvar för lokalförvaltningen premierade landskapet Meru för de fina skolprestationerna.

”Dessa pokaler är resultatet av det arbete som utförs bland högstadielärarna. Under fortbildningen har de förstått att inkluderande undervisning fungerar bättre för barnen än föredrag”, säger Mfuru.

***Stöds av Finlands utvecklingssamarbete***

Text: Virve Rissanen