Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utjämning 2017: Röster men inga rättigheter?

Foto: Prajwaal Maharjan
Foto: Prajwaal Maharjan

Det är oftast kvinnor och barn som lider mest i konflikter. De utsätts för sexuellt våld och hot. Ändå får kvinnor sällan delta i fredsbyggande eller beslutsfattande i samhället.

I arbetet för fred och försoning kan kvinnor bidra med mycket, såväl i den egna hembyn som i nationella och internationella sammanhang. När också kvinnor får delta i fredsprocesserna, visar undersökningar att det är 35 procent större sannolikhet att freden består.

Om kvinnor inte är med i fredsprocesserna, finns det stor risk att frågor som berör speciellt kvinnor uteblir från diskussionerna. Till dessa frågor hör bland annat sexuellt våld mot kvinnor.

I många länder har kvinnornas plats traditionellt varit i hemmen och de har inte fått delta i beslutsfattandet i samhället. Kvinnornas låga utbildningsnivå har dessutom försvårat deras möjligheter att vara med och utveckla och leda samhället.

Finska Missionssällskapet hjälper kvinnor att få utbildning, skapa nätverk och bli ekonomiskt självständiga. Steg för steg stärks kvinnornas roll i samhället. Dessutom stöds deras deltagande i fredsarbete.

Exempel på hur Finska Missionssällskapet hjälper:

Nepal

I Nepal får Finska Missionssällskapets kvinnogrupper lära sig lösa konflikter och komma till rätta med problem i samhället. Kvinnorna får också lära sig mer om hälsa och betydelsen av att flickor går i skola. De får även hjälp med att skaffa sig ID-kort. Kvinnorna har också bildat en egen spar- och lånegrupp. Fördomar och konflikter mellan olika religioner och etniska grupper förebyggs genom utbildning och genom att man ordnar träffar för att öka förståelsen mellan olika grupper.

Sydafrika

I Sydafrika lever arvet efter apartheid kvar. Markkonflikter och främlingsfientlighet påverkar fortfarande människornas liv. Med stöd från Finska Missionssällskapet ordnas diskussioner där kvinnor får bearbeta svåra personliga trauman och samhälleliga frågor. Målet är att skapa en ökad atmosfär av fred och förlåtelse. Arbetet fokuserar speciellt på kvinnor och ungdomar.

Colombia

I Colombia stärker Finska Missionssällskapet kvinnors roll i det fredsbyggande som följt på fredsavtalet. I arbetet satsar man på att:

  • skapa försoning mellan offren och dem som stred i kriget
  • öka förståelsen för markrättigheter
  • ge psykosocialt stöd till krigets offer
  • öka kunskapen om samhälleligt påverkansarbete

Syrien

I Syrien stöder Finska Missionssällskapet syriska kvinnogrupper och –organisationer som en del av projektet Syria Initiative. Projektet stöder fredsaktörer i landet och arbetet fokuserar på nätverksbyggande och fredsdialog på gräsrotsnivå. Projektet satsar på att även kvinnor ska få delta i fredsprocessen. Projektet möjliggör också dialog mellan kvinnor från olika grupper och bakgrund. Syria Initiative ger syriska kvinnor tillfälle att föra fram sina tankar och åsikter i de fredsdiskussioner som förs på internationell nivå.

Läs mera på www.utjämning.fi