Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Barnen är framtiden – 20 november firar vi barnkonventionens dag

Den 20 november firar vi barnkonventionens dag. Genom tiderna har arbetet för barns rättigheter varit en väsentlig del av Missionssällskapets arbete, och dess betydelse har bara ökat. Varför? Missionssällskapets sakkunniga inom barns rättigheter Anni Takko och Anna Holmström berättar.  

I Angola driver projektet Ett lyckligt barn ett daghem där barnen får förskoleundervisning och en daglig måltid. Barnen får också ett identitetsbevis, så att de kan gå i skolan och får tillgång till annan samhällsservice. De vuxna erbjuds undervisning i läsinlärning och stöd för att stärka sin utkomst. Bild Virve Rissanen

”Jesus ställde sig på de svagas sida och uppmärksammade särskilt barnen. Han lät barnen komma till sig och uppmanade andra göra likadant. Barnen utgör grunden för framtidens samhälle, men de kommer sällan till tals. De behöver vuxnas beskydd”, säger Anni Takko.

”Alla de utmaningar som vi möter i vårt arbete – till exempel klimatförändringen och befolkningsökningen – påverkar de kommande generationernas liv. Merparten av befolkningen i de fattiga länderna är barn och unga. Om vi vill minska på fattigdomen i världen, måste vi investera i dem. Det är bevisat att barn och ungas utbildning, deras sysselsättning och hälsa har inverkan på ländernas ekonomi och annan utveckling”, fortsätter Anna Holmström.

Anni arbetar numera i Finland, men hon har även jobbat i Nepal och Senegal. Anna å sin sida har arbetat många år i Tanzania, först för FN:s befolkningsfond UNFPA och nu för Missionssällskapet.

Långsiktigt arbetete ger resultat

Vad är utmärkande för just Missionssällskapets arbete?

”Missionssällskapet arbetar på gräsrotsnivå, på annat sätt än många andra organisationer och hjälper dem som inte får hjälp av någon annan. Arbetet grundar sig på de mänskliga rättigheterna och riktar sig till samhällets marginaler. Till exempel i Tanzania utbildar vi flickor med albinism. Missionssällskapet arbetar tillsammans med kyrkan på ett område där flickor till och med mördats. Förra året försvann inte en enda flicka”, säger Anna.

Enligt Anni släcker inte Missionssällskapet bränder utan arbetar långsiktigt. Hon har själv sett detta bland annat när det gäller att utbilda dalit-flickor i Nepal.

”För cirka tjugo år sedan när arbetet påbörjades i regionen Mugu fick inte dalit-barnen, som ansågs vara orena, gå i skolan. Då var det också ovanligt för flickor tillhörande de högre kasterna att gå i skola. Nu börjar de flesta barn i skolan, men dalit-barnen hamnar fortfarande ofta sitta längst bak i klassen. Det är också vanligt att barnen avbryter sin skolgång. Arbetet fortsätter, och nu satsar man på att förbättra undervisningens kvalitet och på att utbilda lärarna.”

”Just detta gillar jag med Missionssällskapets arbete”, flikar Anna in. ”Någon annan aktör kan bygga tusentals skolor men lär sig barnen något i dem? I Missionssällskapets utbildningsprojekt för högstadielärare i Tanzania har inlärningsresultaten förbättrats tydligt.”

”Korona-aika on todistanut sen, että kestävien tulosten saavuttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Esimerkiksi Tansanian maaseudulla se viranomainen, joka yleensä ilmiantaa tyttöjen silpomis- ja lapsiavioliittoaikeet, on opettaja. Kun koulut menivät kiinni ja lapset jäivät kotiin, silpomisten määrä lisääntyi heti. Pelkkä kiinnijäämisen pelko tai lakikaan ei riitä, vaan vanhempien on oikeasti uskottava, että silpominen ei kannata. Arvojen ja asenteiden on muututtava. On myös vaikutettava koko yhteisöön. Morogoron maasaiden parissa se onnistui. Yhteisö teki itse päätöksen lopettaa tyttöjen silpominen.”

”Coronatiden har påvisat att det krävs långsiktigt arbete för att nå hållbara resultat. Exempelvis på landsbygden i Tanzania är läraren oftast den myndighetsperson som anger avsikter om att könsstympa flickor eller gifta bort dem som barn. Rädslan för att åka fast räcker inte för att rå bot på problemet, inte ens lagstiftning hjälper, utan föräldrarna måste övertygas om att det inte lönar sig att könsstympa flickorna.Attityder och värderingar måste förändras. Hela samhället måste påverkas. Bland massajerna i Morogoro lyckades detta. Massajerna själva tog beslutet att sluta med könsstympningen.”

Allt fler barn runt om i världen börjar i skolan. Numera satsar Missionssällskapet allt mer på att förbättra undervisningens kvalitet. Speciellt flickors och funktionshindrades skolgång behöver ännu stöd. ”Utbildning är för oss funktionshindrade en viktig sak i livet. Endast genom att gå i skolan kan vi komma framåt, bli självständiga och accepterade”, konstaterade synskadade Sujata för Anni Takko. Sujata har gått i en skola för synskadade med stöd från Missionssällskapet. Bild Mandira Awale.

Arbetet har anpassats till pandemin

Coronapandemin har haft allvarliga effekter på barnens liv i fattiga länder. Skolgången är på paus för miljoner barn och många har inte ens kunnat börja i skolan eftersom skolorna hållits stängda. Även i många andra ärenden som berör barn har det nu skett en tillbakagång.

”Man har försökt ordna distansstudier också i många fattiga länder men många barn har avbrutit sin skolgång. Och tyvärr återvänder inte alla till skolan, vi har sett detta i Nepal. Många barn hjälper sin familj med försörjningen, och flickor har tvingats gifta sig”, säger Anni.

Missionssällskapets arbete har anpassats till att möta coronarelaterade utmaningar. Man har stött distansskola bland annat genom att dela ut surfplattor i Colombia. I Nepal har man gjort radioprogram. Handtvättstationer har byggts i skolor, och de familjer som mist sitt uppehälle till följd av pandemin har fått mathjälp.

”Teknologin är inte tillgänglig för alla, men vi kommer säkert att utnyttja mer dess möjligheter framdeles. Exempelvis har colombianska kyrkan varit aktiv med detta. De har bland annat utvecklat en mobilapplikation som kan användas till att sprida kunskap om barns rättigheter, och där man hittar information om vem man kan kontakta i problemsituationer”, säger Anni.

 

Några exempel på vad Missionssällskapet gör för barnen:

  • vi främjar barns tillgång till utbildning (gäller särskilt flickor, funktionshindrade och minoriteter), förbättrar undervisningens kvalitet, utökar undervisning på barnets eget modersmål
  • arbetar för bättre hälsovård för mammor och barn, bättre hälsofostran och utkomstskydd för familjer
  • främjar flickors rättigheter, arbetar för att motverka barnäktenskap och könsstympning samt våld som riktar sig mot barn.
  • stöder kyrkornas barn- och ungdomsarbete och kristen fostran.
  • stöder fredsfostran, tar hänsyn till barnen i konflikter och katastrofer, erbjuder psykosocialt stöd
  • främjar förverkligande av barns rättigheter och barnskydd, utför påverkansarbete, utbildar våra samarbetspartner i frågor gällande barns rättigheter

 

De vackraste julsångerna ljuder för världens barn

Klimatförändringen hotar framtida generationers möjligheter till ett gott liv. Därför gynnar miljöarbete och stödande av familjernas utkomst även barnen. Bild Virve Rissanen