Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Budskap till den kommande regeringen: I en instabil värld behövs förmågan att bygga fred

Hur kan människor och samhällen överleva det lidande som krig orsakar, som berör dem och deras nära och kära? De psykosociala och emotionella aspekterna måste beaktas i konfliktdrabbade områden, påminner Kristiina Rintakoski, chef för Finska Missionssällskapets freds- och försoningsarbete.

Kristina Rintakoski poängterar vikten av att stöda lokalt fredsarbete i konfliktdrabbade länder. Foto: Anna Lundén/Finska Missionssällskapet i Colombia

I Ukraina har många av attackerna riktats mot civila, och åtta miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Kriget i de norra delarna av Etiopien har krävt cirka 600 000 människors liv och miljoner har lämnat sina hem. I Myanmar har militärens våld mot civila och kränkningar av mänskliga rättigheter fortsatt systematiskt sedan kuppen 2021: tiotusentals människor har fängslats illegalt, tusentals människor har dött och mer än en miljon människor har flytt från sina hem. Den långvariga konflikten i Syrien har gjort det svårt att hjälpa offren för jordbävningen.

Finlands kommande regering inleder sitt arbete i en värld fylld av konflikter, där militära medel inte räcker för att skapa säkerhet eller bygga varaktig fred. Förutom att upprätthålla försvarsförmågan behövs också ett trovärdigt fredsbyggande. Det innebär förmågan att stärka förutsättningarna för varaktig fred – särskilt genom att stödja lokala aktörers långsiktiga arbete för fred i samhällen och samhällen.

Fredsförmedling och fredsbyggande har länge varit centrala prioriteringar i Finlands utrikespolitik. Det är viktigt att den nya regeringen också tydligt redovisar betydelsen av fredsförmedling och fredsbygge i det kommande regeringsprogrammet och i nästa regerings utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Många konflikter är utdragna och komplexa. Därför kräver arbetet för hållbar fred uthållighet och engagemang. Det finns sällan snabba lösningar inom konfliktlösning.

Fred kan inte bringas utifrån

Kristiina Rintakoski. Foto: arkivbild/Finska Missionssällskapet

Lokala aktörer har alltid en primär roll i att bygga fred, eftersom hållbar fred och stabilitet inte kan åstadkommas utifrån. Lokala aktörer är inte bara myndigheter utan till exempel organisationer, religiösa aktörer eller samfund som har möjlighet att påverka fredliga förändringar i sitt samhälle och sitt samhälle.

Det är viktigt att nästa regering åtar sig att stödja lokalt lett fredsarbete, där allt mer anslag riktas direkt till lokala aktörer. Detta erkänner lokala operatörers rätt och förmåga att identifiera sina egna utmaningar och operativa prioriteringar samt att planera och implementera sina egna lösningar.

Nyckeln till fredlig förändring ligger i händerna på samhällena själva. Att stödja fredsarbete innebär också att ompröva metoderna för fredsmedling och fredsbyggande och att åta sig att avveckla orättvisa strukturer. På senare tid har många internationella aktörer inom området utvecklingssamarbete och fredsbyggande, inklusive finansiärer och organisationer, börjat erkänna de ojämlika maktstrukturerna och praxisen på området och att kritiskt granska sina egna verksamhetsmetoder.

Coronapandemin förde fram global strukturell ojämlikhet. Black Lives Matter-rörelsen förde in frågor om rasism och kolonialism i diskussionen, som nu även granskas inom utvecklingssamarbete och fredsbyggande. Detta kräver att beslutsfattare, branschaktörer och organisationer har förmåga till kritisk självreflektion, dialog med lokala partners och finansiärer. Även Missionssällskapet är med i detta arbete.

Ett fungerande civilsamhälle bygger fred

Långsiktigt stöd för utvecklingen av demokrati och det civila samhällets förmåga att fungera utgör en viktig form av fredsarbete. Under de senaste åren har det auktoritära styret stärkts avsevärt i många länder och demokratiutvecklingen har saktat ner, till och med gått tillbaka. Så är läget i till exempel Myanmar och Zimbabwe. Finska Missionssällskapet stödjer fredsarbete i båda länderna.

I både Myanmar och Zimbabwe har det förekommit attacker mot fria val, media och medborgerliga friheter. Auktoritärt styre har gett upphov till sociala förändringsrörelser och mobilisering av medborgare. Dessa folkrörelser har undertryckts med våld i båda länderna. Sådana omständigheter understryker än mer vikten av det lokala civila samhällets kapacitet och verksamhet, särskilt när det gäller att försvara rättigheterna för de mest utsatta människorna och säkerställa humana levnadsvillkor.

Finlands nya regering bör inrätta en flexibel finansiering för att värna om civilsamhällets verksamhetsmöjligheter och mänskliga rättigheter. Demokratistärkande program och utökat stöd behövs när länder och regioner står inför kritiska händelser och förändringar.

Inkludering kräver tydliga mål och övervakning av effektivitet

En hållbar och rättvis fred bygger starkt på principen om inkludering. Inkludering har varit en nyckelprincip i Finlands fredsförmedling och fredsbyggande arbete. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt kvinnors, ungas och religiösa aktörers aktiva deltagande i fredsprocesser, samt att säkerställa deltagande av diskriminerade grupper, såsom personer med funktionsnedsättning.

Det vore dock dags att höja ambitionsnivån också inom detta arbete. Det är viktigt att regeringen fortsätter att främja kvinnors, ungas och religiösa aktörers deltagande i fredsförmedling och fredsbyggande arbete så att man under kommande regeringsperiod säkerställer en hållbar finansiering av arbetet, sätter upp tydliga mål  och övervakar effektiviteten ännu bättre.

Dessutom bör regeringen fortsätta att främja agendan och handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet som en del av utrikespolitiken och garantera tillräckliga mänskliga resurser för att möjliggöra strategisk utveckling och genomförande av programmet.

Psykosocialt stöd som en del av fredsarbetet

Hur kan människor och samhällen överleva det mänskliga lidande som krig orsakar, som berör dem och deras nära och kära? De psykosociala och emotionella aspekterna måste beaktas i freds- och försoningsarbetet. Psykosocialt välbefinnande är en viktig faktor som stärker människors och samhällens förmåga att delta i att bygga fredlig förändring och bryta våldets cirkel.

Att integrera psykosocialt stöd i fredsarbetet är ytterst viktigt. Dessutom behövs ett närmare samarbete mellan humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete och fredsbyggande, där psykosocialt stöd också ska ses som ett övergripande tema.

Regeringen bör säkerställa det målinriktade genomförandet och övervakningen av de så kallade trippelnexus-riktlinjerna och säkerställa flexibiliteten och hållbarheten hos de finansiella instrument som stöder det.

Globalt ses Finland som en nyckelaktör och anhängare av fredsmedling och fredsbyggande. Just nu, när världen skakas av flera sammanflätade globala utmaningar, finns det ett ännu större behov av att säkra fredsbyggande kapacitet och finansiering av fredsarbete. Att investera i fred är värt det – det är en investering i säkerhet och välbefinnande för både finländarna och hela den globala världen.

Skribent: Kristiina Rintakoski, chef för freds- och försoningsarbetet vid Finska Missionssällskapet

Finska Missionssällskapets mål för regeringsprogrammet