Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Det Heliga landets lärare undervisas i konfliktlösning och dialog – barnen lär sig att man får tycka olika

Rossing Center administrerar undervisningsprogrammet Educating for Change som riktas till blivande lärare. I Israel där olika religioner och folk ofta kommer på kollisionskurs ger utbildningen redskap för dialog och samexistens, både i klassrummet och ute i livet.

Education for change-utbildningen kan ordnas på en enskild skola eller vid högskolor där blivande lärare studerar. Lärarna på bilden deltog i en gemensamma utbildning för judiska och arabiska skolor och diskuterade tillsammans de svårigheter de möter i klassrummen.

Rossing Center är en erfaren aktör inom utbildning i Israel och ordnar kurser kring fred och försoning, konfliktlösning och interreligiös dialog.

Organisationen arbetar för ett samhälle som inkluderar alla religiösa, etniska och nationella grupper. Genom att erbjuda undervisning, forskning, mötesforum och rådgivning stärker Rossing Center relationerna mellan judar, kristna och muslimer i det Heliga landet.

Verktyg att klara konflikter

Tamer Khalfo arbetar för Rossing Center i Haifa som programansvarig för Educating for Change. Han och John Munayer, som arbetar med internationella relationer, säger att all verklig dialog startar med viljan att förstå men också med insikten om vad man själv har i bagaget.

– Vi vill ge lärarna verktyg och redskap att klara kriser och konflikter, både i klassrummet och ute i livet. Lärare undviker ofta att diskutera kontroversiella frågor i klassen av rädsla för att skapa konflikt eller osämja i ett redan laddat politiskt klimat.

Många gånger måste lärarna först möta sina egna förutfattade meningar, för att kunna förstå ungdomarna och deras reaktioner.

Det som skiljer Educating for Change från andra liknade program är att man uppmuntrar lärarna att lyfta fram sina egna erfarenheter och känslor, och försöka förstå dem istället för att hålla inne med dem.

Tamer Khalfo understryker att det finns stor kraft i en elevgrupp. Det är viktigt att den bekräftas och att det inte lärarens auktoritet som sätter agendan.

– Vi vill väcka medkänsla för olikheter och ge lärarna nycklar att handskas med dem. Också politiskt inkorrekta känslor är tillåtna.

Identifierar känslor och behov

Man börjar med att låta lärarna berätta om behov och problem och speciella omständigheter i skolorna. De delar med sig av personliga erfarenheter från klassrummet och får hjälp med att förstå när de utrycker sig subjektivt eller objektivt i en fråga, och vad som är socialt eller emotionellt betingat.

– Det är viktigt för lärarna att gå igenom det här, för att vara medvetna om hur de reagerar i olika situationer, säger Tamer Khalfo.

Under olika exempelsituationer övar sig lärarna på att diskutera laddade frågor. Man identiferar maktposition och roller, vem som uppfattar sig som svag eller stark. Vidare kartlägger man hur en konflikt tar sig i i klassrummet.

Skolan är också en familj

Familjen präglar barnens attityder i hög grad men utbildningsprogrammets fokus ligger på det som sker i klassrummet mellan elever och lärare.

– Skolan är också en slags familj, där barnen tillbringar en stor del av sin tid. Det är viktigt att påverka klassrummets kultur och lärarnas värderingar som förmedlas vidare till eleverna, konstaterar Tamer Khalfo.

Lärarna vittnar om hur frigörande det är att se barnen våga föra fram sina känslor. Tidigare fungerade läraren ofta som ett hinder för det.

Så här säger några lärare som deltagit i Educating for Change:

- Jag lärde mig att det inte är min uppgift att förändra barnens åsikter. Det jag bör bidra till är en respektfull miljö där man inte dömer varann och där det är ok att vara av olika åsikt.

- Kursen gav mig flera verktyg att hantera barnens olika reaktioner med. Hur jag som lärare kan förhålla mig empatisk, oavsett vad som sägs i klassen och hur det känns när jag hör det.

- Jag insåg att när jag ser mina studerande som mera än elever och förstår mera av var de lever och kommer ifrån så växer också min empati för dem.

- Jag hade roligt på kursen och lärde mig också mycket om de muslimska och kristna kulturerna.

Vid Rossing Centers utbildingar lär sig deltagarna att känna igen och bearbeta sina egna känslor och reaktioner i olika situationer. Foto: Rossing center

Svårt men viktigt att rekrytera lärare

Rossing Center noterar ett stort, strukturellt problem när det gäller att rekrytera lärare för utbildningen. Lärarna arbetar redan långa dagar och deras tid och energi går åt till den egna undervisningen.

– Konflikter ute i samhället kommer alltid in i klassrummet, oavsett om du bor i Jerusalem eller i Gaza. Så också om lärarna inte alltid är motiverade så måste de veta hur de ska handskas med konflikterna då de dyker upp.

Det är inte obligatoriskt för lärarna att delta i kursen. Man har olika avtal med skolor och universitet och Educating for Change kan vara en fristående eller integrerad del av lärarutbildningen.

– Skolornas rektorer är nyckelpersoner för oss då det gäller att välkomna oss och välsigna vårt arbete. Vi är i kontinuerlig kontakt och vidtalas för nya kurser då det kommer nya lärare till skolorna, förklarar Tamer Khalfo.

Mot rasism och extremism

I Israel har det spända läget mellan de judiska och arabiska minoriteterna förstärkts under 2000-talet. Områdets komplicerade förflutna och konflikten som uppstått mellan Israel och Palestina väcker hat och misstro hos båda parter. Samhället splittras både geografiskt och ekonomiskt, det saknas kontakt mellan parterna och aggressioner blossar upp på olika håll.

Spänningarna återspeglas också inom skolvärlden där de föder rasistiska kontroverser mellan eleverna och hatprat som bara upprätthåller gamla strukturer. Finska Missionssällskapet (Felm) strävar i sitt arbete till att skolsamfunden ska kunna samarbeta och effektivt kämpa mot rasism och extremism.

Teologen och forskaren Daniel Rossing (1946–2010) var djupt engagerad i interreligiösa relationer i Israel. Han grundade Jerusalem Center for Jewish-Christian relations, idag Rossing Center.

Under årens lopp har 1500 lärare gått kursen Educating for Change. 2021 fick 652 lärare utbildning i att föra dialog mot rasism. 225 av dem kom från etniska minoriteter. 5000 elever kunde dra nytta av de nya kunskaper lärarna inhämtat via Educating for Change och redskapen de fått.

Lärarna är viktiga förebilder

Med i samtalet sitter också Felms Petronella Lehtelä som är sakkunnig inom fredsfostran. Hon arbetar från Jerusalem, men med ett globalt ansvar inom sitt område.

Hon undrar om Rossing Center följer upp Educating for Change med lärarna efter kursen?

Tamer Khalfo bekräftar att så är fallet, också om man inte kan vara i direkt kontakt med samtliga 1500 lärare som under årens lopp har genomgått utbildningen. Man ger råd och stöd, bygger nätverk och upprätthåller webbsidan med information och lektionsplaner på både hebreiska och arabiska.

– Det är viktigt att vara lyhörd för frågor som kan uppstå. Vi uppmuntrar lärarna att dela sina erfarenheter och på det sättet hjälpa varandra att utvecklas, säger han.

Exemplets makt

“Exemplets makt är så mycket större än det vi uttrycker i ord och eleverna minns hur lärarna själv agerade i en viss situation, säger Petronella Lehtelä. Foto: Heli Vuohelainen

Petronella Lehtelä som har arbetat 2 år med fredsfostran i Mellanöstern noterar att Rossing Centers arbete ger resultat.

– De går på djupet och har en stark pedagogisk grund i det de gör. Arbetet de utför är oerhört viktigt eftersom lärarna fungerar som rollmodeller för eleverna. Det gör att lärarna är i en nyckelposition när det gäller att främja fredlig samexistens, understryker Lehtelä.

Exemplets makt är så mycket större än det vi uttrycker i ord och eleverna minns hur läraren själv agerade i en situation. Svåra ämnen får naturligt nog känslorna att svalla. Men vi kan öva oss i att iaktta och modifiera våra egna reaktioner och känslor. Då är det lättare att lyssna till andra och förstå deras åsikter och önskemål, säger Petronella Lehtelä.

– Barn och unga är mycket intresserade av teman som berör fred och konflikter. De vill bli bättre på att förstå varför den nuvarande situationen är som den är. Därför är det viktigt att de kan föra svåra diskussioner i en trygg miljö, tillsammans med en kompetent vuxen.

Läraren visar hur man kan styra sina känslor och behärska sig, också då det hettar till i en konflikt.

Eleverna kan få rådet att dra några djupa andetag eller göra en liten promenad runt skolgården, ifall känslorna hotar att ta över.

Vid årets början 2022 tillsatte det israeliska undervisningsministeriet en kommitté med uppgift att kartlägga rasism och diskriminering i skolor och undervisningsanstalter och söka lösningar på problemen. Rossing Center sitter med i kommittén.

Undervisningsministeriet har nu bestämt att det i varje lärarutbildningsprogram ska ingå en kurs som behandlar jämsidestillvaro och förebyggande av rasism och diskriminering.

Text: Monica Slotte

Skribenten var utsänd av Finska Missionssällskapets volontärprogram Felm Volunteer i Jerusalem hösten 2022.