Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Biskop Matti Repo: ”Kyrkan kan inte vara utan missionsarbete”

Årsmötesdelegaterna i Helsingfors. Foto: Jarmo Kulonen.
Årsmötesdelegaterna i Helsingfors. Foto: Jarmo Kulonen.

– En kyrka, som följer Kristus, är ordets och gärningarnas kyrka, poängterade Finska Missionssällskapets styrelseordförande, biskop Matti Repo, vid öppningen av Finska Missionssällskapets årsmöte i Helsingfors på lördagen den 8.6.

I årsmötet deltog 484 representanter, varav 416 representerade församlingar, 22 övriga medlemsorganisationer och 44 personmedlemmar.

Årsmötet behandlade stadgeenliga ärenden: verksamhetsberättelsen och bokslutet godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Därtill godkändes verksamhets- och ekonomiplanen för 2014. Årsmötet valde nya styrelsemedlemmar och hedersmedlemmar.

I sitt öppniongstal påminde biskopen om att Kristus fortfarande lever i dagens kyrka, i ord och handling.

– Kristi kyrka kan inte vara utan missionsarbete. Den kan inte låta blir att förkunna budskapet om Kristi kors, försoningen för våra synderna och övervinnandet av döden samt hoppet om det eviga livet. Kyrkan kan inte låta bli att föra fred och försoning och nytt hopp till människors liv, eftersom kyrkans uppgift är att uträtta Kristi verk. 

Biskopen konstaterade att sällskapets och hela kyrkans arbete alltid har handlat om helhetsbetonat arbete där ord och handling går hand i hand. Biskopen sade att diakoni och förkunnelse inte konkurrerar med varandra.

– Ord och handlingar kan inte separeras från varandra, eftersom Gud själv är både Ord och handling i sin son Kristus.

Ett framgångsrikt och utmanande år

I sitt framförande vid årsmötet konstaterade biskop Matti Repo att år 2012 har varit framgångsrikt men också utmanande. Det har varit utmanande att anpassa sällskapets verksamhet till församlingarnas allt mer pressade ekonomi. Trots dessa utmaningar har sällskapet inte varit tvungen att minska sitt utrikesarbete.

En utmaning för de kommande åren är omorganiseringen av stiftens missionssekreterare. Repo säger att kyrkans missionsorganisationer i framtiden förutsätts delta ekonomiskt i finansieringen av domkapitlens missionssekreterare. Det här kräver i sin tur en omorganisering av sällskapets verksamhet i Finland.

Ekonomiskt sett var året gott och och understödsintäkterna var högre än året före, säger Repo. Också utrikesministeriets medel för utvecklingssamarbete ökade. 

Det kyrkliga arbetet utgör sällskapets största verksamhetsområde i personalmängd och antalet projekt samt kostnader. Kyrkligt arbetet utfördes i 34 länder tillsammans med 91 samarbetsparter. I verksamheten för försvarandet av mänskliga rättigheter och utrotandet av fattigdom koncentrerades verksamheten till olika huvudprogram i 18 länder som finns i sällskapets program för utvecklingssamarbetet.

Ombudsinitiativ till omröstning

Vid årsmötet presenterades ett ombudsinitiativ som föreslog att Finska Missionssällskapet i sin verksamhets- och ekonomiplan skulle inkludera en formulering enligt vilken sällskapet motsätter sig att sända enkönade missionärspar till missionsarbete. Flera talturer ägnades åt ämnet under årsmötet, både för och emot sändandet.

Biskop Repo konstaterade att kyrkomötet har fattat två beslut gällande ärenden som berör registrerade parförhållanden: kyrkan erkänner varje människas värde och mänskliga rättigheter. Kyrkan följer den kristna synen på äktenskapet, enligt vilket äktenskap är ett förbund mellan man och kvinna. Enligt kyrkomötet kan personer som lever i registrerade parförhållanden verka i kyrkans tjänst och i förtroendeuppdrag. Biskopen konstaterade också att församlingarna redan verkar enligt dessa principer. Samma principer gäller också Finska Missionssällskapet.

Årsmötets juridiska rådgivare, jurist Antero Palsala, sade redan före omröstningen att ett beslut mot sändande av enkönade missionärspar är ogiltigt, eftersom förverkligandet vore olagligt.

Nya styrelsemedlemmar

Årsmötet godkände valnämndens förslag. Enligt förslaget omvaldes tre av de fyra medlemmar som stod i tur av avgå: verksamhetsledare Simo Juntunen (Lappo stift), missionssekreterare Minna Lairi (Espo stift) och biskop Matti Repo (Tammerfors stift). Juntunen och Lairi valdes för sin tredje och Repo för sin andra fyraårsperiod.

Som ny styrelsemedlem valdes pastor Juha Valkama (Tammerfors stift).

I styrelsen fortsätter ungdomsarbeteledare Jari Berg, S:t Michels stift, Länsprost Jaana Marjanen, Kuopio stift, Direktör Mikko Myllys, Helsingfors stift, Koordinator för missionsarbetet Ulla Mäkinen, Uleåborg stift, Förvaltningsdirektör Mirja Niemi, Lappo stift, Rektor Tapani Rantala, Åbo ärkestift, Överläkare Åsa Westerlund, Borgå stift och vd Vesa Viitaniemi, Åbo ärkestift 

Biskopar som hedersmedlemmar

Vid årsmötet kallade Finska Missionsällskapet följande emeritus biskopar, som tidigare suttit i sällskapets direktion, till hedersmedlemmar: John VikströmErik Vikström och Juha Pihkala.

Församlingarna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka är medlemmar i Finska Missionssällskapet. Därtill har sällskapet 26 medlemsorganisationer och ungefär 300 personmedlemmar. Sällskapet är grundat 1859.

Läs hela nyheten på finska

Eeva Kemppi-Repo