Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet inleder omställningsförhandlingar

Missionssällskapets mål är att fokusera verksamheten så att den svarar mot förändringarna i verksamhetsmiljön och de försvagade ekonomiska utsikterna.

Finska Missionssällskapet planerar en omstrukturering av verksamheten som en följd av förändringar i verksamhetsmiljön.

Eftersom planerna påverkar personalen kräver åtgärderna omställningsförhandlingar. Missionssällskapets styrelse har gett förhandlingsframställningen till personalen den 21 september 2023.

Orsaken till den planerade omstruktureringen är organisationens långvariga svåra ekonomiska situation. År 2022 uppvisade Missionssällskapets bokslut ett underskott på 2,32 miljoner euro. År 2023 har Missionssällskapets driftskostnader och personalkostnader ökat ytterligare, men inkomstutsikterna har inte förbättrats.

Den föreslagna omstruktureringen syftar till en strategisk fokusering av verksamheten och att skapa förutsättningar för att utöka finansieringsbasen. Missionssällskapets mål är att förtydliga verk­sam­heten så att den motsvarar förändringarna i omvärlden och de försvagade ekonomiska utsikterna. Det långsiktiga målet är att öka effektiviteten i Missionssällskapets arbete i världen för att stärka kyrkor och stödja människor som lever i en utsatt position, samt att säkerställa att arbetet kring kärnuppdraget kan fortsätta.

Åtgärderna som Missionssällskapet planerar handlar bland annat om en fokusering av strategin och programmet för arbetet utomlands, förändringar och förenklingar i organisations- och ledningsstrukturen, en minskning och förändring av samarbetet med partnerna och intressenterna. Även ekonomiadministrationen och den övriga administrationen bör utvecklas.

Omställningsförhandlingarna omfattar Missionssällskapets hela personal, det vill säga 176 anställda. Uppsägningsbehovet är enligt uppskattning högst 55 anställda. Om nya arbetsuppgifter hittas kan antalet uppsägningar slutligen bli lägre. För en del anställda kan arbetsuppgifterna förändras väsentligt. En del av åtgärderna vidtas så snart förhandlingarna är avslutade och Missionssällskapets styrelse har fattat beslut i de förhandlade ärendena. De sista åtgärderna har fullföljts i slutet av strategiperioden den 31 december 2028.

”Vår verksamhetsmiljö har varit svår under lång tid, bland annat till följd av pandemin och utsikterna för församlingarnas ekonomi. De planerade åtgärderna möjliggör utvecklandet av Missionssällskapet som en av församlingarna ägd missionsorganisation: alla funktioner tjänar tillsammans och mångsidigt Missionssällskapets grunduppdrag, i den strategiska ledningen eftersträvas större helheter och de kvarvarande landsfunktionerna stärks. Samtidigt strävar Missionssällskapet efter att förbättra lönsamheten genom att utveckla samarbetet med församlingarna, effektivisera anskaffningarna, utveckla medelanskaffningen och kritiskt utvärdera sina fasta kostnader”, säger Pauliina Parhiala, verksamhetsledare för Missionssällskapet.

“Jag litar på att vår himmelske Fader känner till vår belägenhet och att vi inte heller i denna svåra situation är ensamma. Jag tror att vi kommer att uppnå ett bra förhandlingsklimat med personalen. Genom omorganisation och andra åtgärder kommer Missionssällskapets verksamhet även i framtiden att säkras. Vårt arbete utförs även i fortsättningen i enlighet med våra värderingar och vårt grunduppdrag, effektivt och betydelsefullt. Jag ber våra understödjare om förbön för Missionssällskapets arbete, för våra partner och anställda”, säger biskop Simo Peura, ordförande för Missionssällskapets styrelse.

Ytterligare information:
verksamhetsledare Pauliina Parhiala +358 40 820 1996