Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets inkomster var 30,1 miljoner euro år 2014

Intäkterna från Finska Missionssällskapets ordinarie verksamhet uppgick ifjol till 30,1 miljoner euro (året innan 30,9). Finska Missionssällskapets utgifter uppgick i sin tur till 29,1 miljoner euro (30,3).

73 procent av resurserna riktades utomlands, det vill säga 21,3 miljoner euro.

– Finska Missionssällskapet har under de senaste åren strävat efter att flytta tyngdpunkten i arbetet från Afrika till asiatiska länder där antalet kristna är mycket litet och kyrkornas resurser därför mycket begränsade. Till exempel i Kambodja, Nepal och Thailand stödde sällskapet den teologiska utbildningen i kyrkorna och arbetet bland de allra mest utsatta. Vi har nått goda resultat i våra strävanden att utvidga arbetet till de utslagna, säger direktören för utrikesarbetet Rolf Steffansson.

– Ifjol evaluerades även sällskapets utvecklingssamarbetsprogram. Enligt en utomstående bedömare är sällskapets utvecklingssamarbete av hög kvalitet och effektivt, och når de uppställda målen.

Inkomster och utgifter i balans

Kostnaderna för inrikesarbetet var 5,4 miljoner euro. Till den allmänna förvaltningen, ekonomiförvaltningen och personalförvaltningen användes 2,4 miljoner. Kostnaderna för inrikesarbetet och den gemensamma verksamheten minskade med cirka en halv miljon tack vare organisationsreformen i inrikesarbetet. Ifjol hade sällskapet inte längre egna regionala byråer i stiften, men deltog i lönekostnaderna för stiftssekreterarna för internationella ärenden.

Sällskapets bokslut 2014 visar ett överskott på 0,8 miljoner euro. Underskottet i verksamheten exklusive försäljningsvinsterna från försäljningen av fastigheter och bostäder uppgick till 0,1 miljoner euro.

I understödsintäkter fick sällskapet ifjol 19,5 miljoner euro, vilket är två procent mindre än året innan. I understöd från Utrikesministeriet för sällskapets utvecklingssamarbetsprogram erhölls 8,3 miljoner (året innan 7,9). Intäkterna från investeringsverksamheten och andra gemensamma intäkter uppgick till 2,3 miljoner.

Av understödsintäkterna utgjorde församlingarnas budgetanslag 9,4 miljoner euro (9,7). I verksamhetsunderstöd från församlingarna och medlemsorganisationerna samt kollektintäkter fick sällskapet 5,2 miljoner euro. Testaments-, insamlings- och andra donationsintäkter uppgick till 4,9 miljoner euro.

– I den finansiella planeringen gör vi förberedelser för att utgifterna inte ska öka under de närmaste åren. Målet är att det inte ska bli ett underskott i verksamheten igen. Strukturomvandlingarna och den ekonomiska situationen i församlingarna märks i vår verksamhet och den allmänna ekonomiska situationen återspeglas även i de privata donationerna. Antalet privata donatorer minskade något, men glädjande nog ökade inkomsterna från såväl De vackraste julsångerna som Utjämningskampanjen ifjol. Även testamentsdonationerna var stora, berättar ekonomidirektör Lauri Haavisto.

År 2014 var sällskapets 156:e verksamhetsår. Sällskapet arbetade i 29 länder tillsammans med 95 lokala kyrkor och organisationer samt kyrkoförbund. Vid årets slut hade sällskapet 265 anställda.