Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets utlandsarbete förnyas


Genom organisationsförändringen omorganiseras Missionssällskapets utlandsarbete och administrationen lättas upp. Målsättningen med förnyelsen är att förtydliga ledningssystemet och ge mer beslutanderätt till verksamhetsländerna. Även ekonomiska utmaningar står bakom förändringen. Tarja Larmasuo har valts till ny förvaltnings- och ekonomidirektör.

Finska Missionssällskapet genomgår många förändringar denna höst. Sällskapets utlandsarbete förnyas, avdelningarna för ekonomi och förvaltning slås ihop och även team i hemlandet slås samman. Målsättningen är att förtydliga ledningssystemet, delegera mer beslutanderätt till verksamhetsländerna och effektivera förvaltningen. Bakom beslutet ligger också ekonomiska utmaningar. Högst 22 personer sägs upp till följd av samarbetsförhandlingar i samband med organisationsförändringarna.

– Det fanns planer på att förnya utlandsarbetet redan innan coronaåret ökade våra ekonomiska utmaningar. Nu strävar vi efter att bygga upp något nytt samtidigt som vi måste göra nedskärningar. Situationen är inte sådan som vi hade önskat och det kommer att vara oerhört svårt att avstå från värdefulla experter, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

– Vi tror ändå att situationen snart blir bättre och i förändringen ser vi också möjligheter att förbättra förutsättningarna för missionsarbetet och genomföra vårt grunduppdrag på ett mer effektivt sätt.

Den nuvarande organisationsmodellen har gällt sedan år 2012. I både Finland och i resten av världen har många förändringar skett sedan dess, och organisationsmodellen fungerar inte längre på bästa möjliga sätt.

– Den nuvarande organisationen baserar sig på våra finansieringskällor: kyrkligt arbete, utvecklingssamarbete och fredsarbete. Kvaliteten på arbetet har varit gott, men det har varit svårt att förmedla en helhetsbild av vårt arbete. Som följd har det också gjorts dubbelarbete exempelvis inom rapportering och administration, säger direktören för utrikesarbetet, Tero Norjanen.

Den nya organisationsmodellen betonar att planeringen, genomförandet, rapporteringen och administrationen av utlandsarbetet skall ses som en helhet oberoende av om det gäller kyrkligt arbete, som finansieras av församlingarna, eller utvecklingssamarbete och fredsarbete, som finansieras av utrikesministeriet, men som ändå ofta utförs tillsammans med samma kyrkliga samarbetspartner.

Beslutsfattandet närmare samarbetspartnerna

Grunderna för utlandsarbetet och arbetets innehåll bevaras oförändrade. Samarbetspartnernas antal förändras inte heller väsentligt. I fortsättningen kommer verksamhetsregionerna att vara fem till antalet mot nuvarande nio: Latinamerika och det kinesiska området kvarstår som egna regioner. Östafrika och södra Afrika sammanslås. Västafrika, Mellanöstern och Pakistan bildar en verksamhetsregion, likaså Sydostasien, Sydasien och Nepal. Under den innevarande strategiperioden, med andra ord till slutet av år 2022, fortsätter arbetet ännu även i Ryssland, Estland och Frankrike. Efter det riktas missionsarbetet till länder utanför Europa och exempelvis till att stöda små minoritetskyrkor i Asien. Beslutsbefogenheterna flyttas också i högre grad till verksamhetsländerna, närmare samarbetspartnerna.

– Missionssällskapet har alltid betonat samarbetspartnernas starka roll och fattiga länders behov, men beslutsprocessen har varit Helsingforsstyrd. Projektadministrationen och rapporteringen har skötts både i verksamhetsländerna och i Helsingfors, men i fortsättningen görs en större del av detta i verksamhetsländerna, säger Norjanen.

I fortsättningen förverkligas Missionssällskapets utlandsarbete via ett gemensamt program och ur helhetsbilden framträder särskilt tre teman.

– I det första temat ingår teologisk utbildning samt allt arbete som syftar till att stärka kyrkorna såsom arbetet att nå ut till nya människor och bibelöversättning. Det andra temat omfattar diakoni och utveckling, det tredje fred och försoning. Målsättningen är att arbetet i fortsättningen ska präglas ännu mer av Missionssällskapets värderingar: tro, hopp och kärleken till nästan, säger Norjanen.

Nya utnämningar i ledningen

Organisationsförnyelsen har nu framskridit så långt att de ledande positionerna på utrikesavdelningen är besatta och en ny förvaltnings- och ekonomidirektör är utsedd. Den nya förvaltnings- och ekonomiavdelningen leds av juris kandidat, vice häradshövding Tarja Larmasuo, som förnärvarande fungerar som Missionssällskapets förvaltningsdirektör. Hon är anställd vid Missionssällskapet sedan år 2000.

– Genom att stärka personalens kunnande och motivation och genom att utveckla ledarskapet främjar vi arbetsgemenskapen, personalens välmående och engagemang efter denna tunga förändringsprocess. Vi utvecklar vår verksamhet resultatinriktat, och förvaltningen bör vara lätt, säger Larmasuo.
FM, TM Pia Kummel-Myrskog har utsetts till biträdande direktör för utrikesavdelningen. Temat Kyrka och teologi leds av TM Tero Massa, temat Diakoni och utveckling av FM Katri Leino-Nzau och Fred och försoning-temat av PM Kristiina Rintakoski. Som chefer för de nya verksamhetsregionerna fungerar PM Teressa Juhaninmäki (östra och södra Afrika), FM Janetta Vettenranta (Västafrika, Mellanöstern och Pakistan), TM Olli Pitkänen (södra och sydöstra Asien) och FD Arja Koskinen (Latinamerika). Det första rekryteringsskedet är nu klart, men rekryteringen till utlandsuppdragen fortsätter ännu i november, och den nya organisationen börjar gälla från början av nästa år.

– Med organisationsförnyelsen vill Missionssällskapet visa att organisationen trots sina 161 år fortfarande är kapabel att fungera smidigt, svara på utmaningarna i en föränderlig värld, samt föra verksamheten in i 2020-talet, samtidigt som man håller fast vid kärnan i missionsarbetet och den egna identiteten. Jag ser det som ett stort privilegium att få vara med om förändringsprocessen och väntar med intresse på hurdana resultat och nya möjligheter det föds i östra och södra Afrika, säger Juhaninmäki som arbetar i Tanzania.

Finska Missionssällskapet verkar i 30 länder runtom i världen. Ifjol hade Missionssällskapet 207 anställda och 31 volontärer.