Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Mauretanien: kännedom om medborgerliga rättigheter en väg ur fattigdomen

Andelslagets medlemmar får utbildning i hur man anlägger en plantskola i Djiguenni i länet Hodh El Chargui. Foto: Lutherska världsförbundet
Andelslagets medlemmar får utbildning i hur man anlägger en plantskola i Djiguenni i länet Hodh El Chargui. Foto: Lutherska världsförbundet

En tyngdpunkt i Finska Missionssällskapets arbete är att undanröja fattigdomen. I Mauretanien i Västafrika lever 40 % av befolkningen under fattigdomsgränsen. Genom fjolårets Utjämningsinsamling samlades medel in bl.a. för Lutherska världsförbundets arbete i Mauretanien. Vägen ut ur fattigdom börjar med att människorna känner till sina medborgerliga rättigheter.

Lutherska världsförbundets arbete i Mauretanien aktiverar befolkningen att själv agera för att förbättra sitt liv. De medborgerliga rättigheterna och skyldigheterna är inte självklara, för endast hälften av landets invånare kan läsa och skriva.
”Vårt mål är att invånarna på de områden där vi arbetar ska lära sig att kräva sina rättigheter på fredlig väg och förbättra sina levnadsförhållanden. Dessutom önskar vi att de ska kunna samarbeta med de lokala myndigheterna och organisationerna”, berättar Moussa Gandega, Lutherska världsförbundets projektkoordinator för Mauretanien, per e-post.
För dem som inte har haft möjlighet att gå i skola ordnas läsundervisning på modersmålet. Detta har hjälpt i synnerhet kvinnorna, eftersom endast 43 % av kvinnorna kan läsa och skriva. Nu deltar kvinnorna aktivt i debatten och för fram sina specialbehov.
Lutherska världsförbundet verkar i huvudstaden Nouakchott samt i landets sydöstra del i Hodh el Gharbi och Hodh el Chargi. I arbetet börjar man från respekten för familjemedlemmarnas rättigheter. Hit hör bland annat att flickor får gå i skola och inte tvingas gifta sig som minderåriga.
”Allt fler flickor har fått gå i skola tack vare stödet från sällskapet. Kvinnorna tar alltmer ansvar i beslutsfattandet och det praktiska arbetet”, gläder sig Gandega.
Invånarna har också förstått att rättigheter för med sig skyldigheter. De har aktivt organiserat sig så att de ännu effektivare ska kunna påverka det politiska beslutsfattandet.

Bättre utkomst tack vare plantskolor

Hälften av Mauretaniens befolkning lever på landsbygden även om flykten från landsbygden varit kraftig. Bosättningen är koncentrerad till städerna Nouakchott och Nouadibou samt invid floden Senegal i söder. Största delen av landet är sandöken. De höga dynerna rör sig i takt med vinden och sandstormarna och allt större del av marken förvandlas till öken.

Lutherska världsförbundet ordnade utbildning i miljövård i Hodhi i sydöstra delen av landet. I utbildningen informerades invånarna om hur dynerna kan bindas med hjälp av lokala buskar och träd.
”Invånarna har också mycket väl förstått miljöproblemen. De har grundat effektiva andelslag för odling av grönsaker och är redo att delta både ekonomiskt och genom att skänka produkter. Tack vare läsklasserna får andelslagens medlemmar nu sköta bokföringen.”
För att få träd till området anlades även plantskolor som har gett i synnerhet kvinnorna arbete och inkomster. Invånarna i byarna får utbildning i hur man förebygger markbränder, och avverkningen av träd minskas genom användningen av biogas och solenergi.
De utökade levnadsmöjligheterna har minskat flyttningen till städerna. Anläggandet av bybutiker, fröbanker och plantskolor har minskat behovet att resa långa vägar för att skaffa basförnödenheter. I Hodhi får 120 hushåll nu sin utkomst av grönsaksodling och boskapsuppfödning.

Staten stöder kampen mot fattigdomen

De huvudsakliga utvecklingsmålen för Mauretaniens regering är att minska fattigdomen, en god förvaltning, genomskinlighet och tryggade sociala bastjänster för de mest utsatta delarna av befolkningen. Staten har utarbetat ett program mot fattigdomen och strävar med hjälp av det att uppnå FN:s millenniemål åren 2011–2015.

Staten har också satsat på att bygga vägar i huvudstaden och på huvudlandsvägarna samt på vattenförsörjning, skol- och hälsovårdstjänster och tillgången på el i glesbygderna.

Lutherska världsförbundet har arbetat i Mauretanien sedan år 1974. Sällskapet har understött landsprogrammet sedan år 2005. År 2010 uppgick sällskapets stöd till Mauretanien till 210 000 euro.

Mauretanien
Mauretanien