Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionssällskapet sparar in på administrativa kostnader – tre nya medlemmar till styrelsen

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande

Finska Missionssällskapets årsmöte sammanträdde i Vichtis kyrka lördagen 11.6. Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2015 samt en verksamhets- och ekonomiplan för 2017.

Sällskapet sparar nästa år in på de administrativa kostnaderna både i Finland och utomlands. Utrikesarbetets andel av totalbudgeten bibehålls på 75 procent, dvs. på samma nivå som även i år.

Årsmötet beslöt att ändra verksamhetsplanen för 2017 och formuleringen av den vision som ingår i den: ”Budskapet om Guds kärlek i Jesus Kristus förkunnas överallt i världen som glädje, frid och rättvisa” med tillägget ’i Jesus Kristus’.

Det förslag till styrelsemedlemmar istället för dem som stod i tur att avgå som beretts av valutskottet fick inte enhälligt understöd. De närvarande 358 församlingsrepresentanterna, 18 samfundsmedlemmarna och 40 personmedlemmarna röstade om sammanlagt tio kandidater. Istället för dem som stod i tur att avgå valdes biskop Matti Repo, poeten och författaren Anna-Mari Kaskinen från Esbo stift, TM, tf. kyrkoherde Jussi Peräaho från Lappo stift, Uusheräys och HuK, samt byråchef Lea Purhonen från Helsingfors stift.

Kyrkans mission kom nära

Styrelsens ordförande biskop Matti Repo konstaterade, att fokus i missionen ligger på rättigheterna för människor som lever i marginalerna. Det syns i den verksamhet som sällskapet ifjol bedrev i 29 länder i samarbete med 107 kyrko- och organisationspartner. Sällskapets huvudsakliga mål har innefattat förkunnelse bland som dem som inte är kristna, att försvara de mänskliga rättigheterna och minska fattigdomen.

”Den kristna kyrkans mission är också nära. Vi ska inte längre tänka att det är vi här som har evangeliets ljus och att det på annat håll råder hedendomens mörker, att det är vi som har tron och de andra otro. Nu söker sig människor som längtar efter Guds kärlek till oss”, sade biskop Repo i sitt öppningstal.

”De kristnas dygd är inte rädsla för gäster utan gästfrihet. De här gästerna har väckt många slags känslor i våra församlingar. Men tänk om de här människorna har blivit ledda till oss för att de ska få uppleva Kristi kärlek genom oss?” fortsatte Repo.

Nedskärningarnas år

Biskop Matti Repo tog upp de svåra beslut som fattades ifjol. För sällskapet innebar regeringens nedskärningar av utvecklingssamarbetsanslagen nedskärningar på 3,3 miljoner i början av år 2016. Projekt avslutades och sammanlagt 20 årsverken måste sparas in. Nedskärningarna ledde till att över tvåhundra lokala medarbetare sades upp på olika håll i världen. Sammanlagt 17 projekt lades ned och utvecklingssamarbetet avslutas helt i fyra länder. Uppskattningsvis 250 000 människor blir utan hjälp.

Repo tackade sällskapets vänner och understödjare – församlingar och enskilda – för den givmildhet som de visade genom att täcka den brist som uppstod genom nedskärningarna. Kollekter, församlingarnas budgetmedel, frivilliga donationer och testamentsintäkter möjliggjorde ett fortsatt mångsidigt arbete.

Som ny sak började sällskapet erbjuda församlingarna utbildning om asylsökande.

Finska Missionssällskapets intäkter var ifjol 31,1 miljoner euro. I understödsintäkter fick sällskapet 19,6 miljoner euro, i utvecklingssamarbetsstöd från utrikesministeriet 8,5 miljoner. I intäkter från placeringsverksamheten och andra gemensamma intäkter inflöt 3 miljoner.

Beloppet av de medel som Finska Missionssällskapet anvisade för arbetet utomlands ökade ifjol. Kostnaderna för sällskapets inrikesarbete minskade däremot. I synnerhet projekten för fred och försoning utvidgades. Det kyrkliga arbetet fortsatte att öka något för tredje året i rad.

Sällskapets utgifter var 29,8 miljoner euro. Till arbetet utomlands användes 22,4 miljoner euro, dvs. 75 procent av alla kostnader. Kostnaderna för inrikesarbetet var 5,1 miljoner euro. Till den allmänna förvaltningen, ekonomiförvaltningen och personalförvaltningen användes 2,3 miljoner. Sällskapets bokslut för 2015 visade ett överskott på 0,7 miljoner euro.

Kostnadsbesparingar görs i de administrativa kostnaderna i utrikes- och inrikesarbetet

Verksamhetsledare Seppo Rissanen presenterade verksamhets- och ekonomiplanen för år 2017. Det är den första plan som gjorts upp enligt sällskapets nya strategi för 2017–2022. Den har byggts upp så att den motsvarar sällskapets samarbetskyrkors och ekumeniska samarbetspartners önskemål om samarbete med sällskapet.

För att mildra effekterna av nedskärningarna i utvecklingssamarbetsanslagen har sällskapet för detta år gjort upp en budget med ett underskott på 400 000 euro. Nästa år väntas underskottet vara 200 000 euro.

Av sällskapets budget anvisas nästa år 22 miljoner euro för utrikesarbete. Andelen är 75 procent av de totala kostnaderna, dvs. samma som tidigare. Budgeten är snäv och målet är att uppnå besparingar i kostnaderna för administration och stödtjänster i Finland och utomlands.

Nästa års mål för understödsinkomsterna är 18 miljoner euro.

I enlighet med verksamhetsplanen tar Finska Missionssällskapet i bruk ett nytt planerings-, uppföljnings- och utvärderingsverktyg i utrikesarbetet. Med dess hjälp kommer det att vara ännu lättare än förut att rapportera om arbetets resultat.

I det kyrkliga arbetet stärker vi tillsammans med våra partner det kristna vittnesbördet bland diskriminerade grupper som står utanför verksamheten.

I stipendiatarbetet möter sällskapet partnernas behov av att stärka kyrkornas kunnande om teologi och ekonomiförvaltning.

Sällskapet är fortfarande en av de största organisationer som får utrikesministeriets programstöd. Alla organisationer ansöker samtidigt om stöd för den nya programperioden för åren 2018–2021.

Lutherska Världsförbundets generalförsamling ordnas i Windhoek i maj 2017. Sällskapet deltar bland annat med en verkstad och presenterar sig tillsammans med Namibias kyrka.

Nästa år ordnas den riksomfattande finska missionsfesten tillsammans med Kirkkopäivät 19–21.5.2017 i Åbo som ett evenemang under reformationens jubileumsår. Den svenska missionsfesten ordnas samma veckoslut i Åbo i anslutning till de finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna.

………………………..

I styrelsen fortsätter

kyrkoherde Helena Castrén (S:t Michels stift)
koordinator för frivilligverksamheten och insamlingschef Heidi Juslin-Sandin (Borgå stift)
länsprost Jaana Marjanen (Kuopio stift)
koordinator för missionsarbetet Ulla Mäkinen (Uleåborgs stift)
förvaltningsdirektör Mirja Niemi (Lappo stift)
ambassadör (emeritus) Ilari Rantakari (Helsingfors stift)
rektor Tapani Rantala (Åbo ärkestift)
verkställande direktör Vesa Viitaniemi (Åbo ärkestift)

Röstetalen för de kandidater som uppförts på förslag till styrelsen vid årsmötet:

Matti Repo 350
Jussi Peräaho 279
Anna-Mari Kaskinen 248
Lea Purhonen 197
Jukka Hautala 181
Timo Vasko 151
Simon Elo 60
Marjaana Halinen 35
Juha Valkama 14
Tarja Tallqvist 3