Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionssällskapets omställningsförhandlingar leder till stegvisa minskningar och fokusering av verksamheten

Som ett resultat av omställningsförhandlingarna kommer ekonomin att balanseras stegvis så att sparmålet uppnås under år 2025.

Finska Missionssällskapet har avslutat omställningsförhandlingarna som inleddes i september med syfte att förtydliga verksamheten så att den svarar på förändringarna i omvärlden och de försvagade ekonomiska utsikterna.

Avsikten med Missionssällskapets utvecklings- och anpassningsåtgärder är att fokusera verksamheten, att skapa förutsättningar för en utvidgning av medelanskaffningen samt att anpassa ekonomin stegvis under åren 2024 och 2025 så att Missionssällskapet år 2025 uppnår en årlig strukturell besparing på cirka 3 miljoner euro jämfört med 2023 års nivå.

Till en början bedömdes personalminskningsbehovet till högst 55 personer. Under omställnings­förhandlingarna försökte Missionssällskapet minimera och fasa ut de personaleffekter som förändringen medför så att antalet årsverken minskar kontrollerat. Totalt kommer Missionssällskapet innan utgången av år 2025 att minska antalet årsverken med 42 jämfört med 2023 års nivå genom uppsägningar, pensione­ringar och tidsbundna arbetsavtal som inte förlängs. Till följd av utvecklandet av organisationen kommer nya arbetstillfällen också att uppstå, så det slutliga antalet uppsägningar är ännu inte känt. Besparingar eftersträvas även från strukturella kostnader, såsom fastigheter, system och anskaffningar.

Missionssällskapets verksamhetsländer, samarbetspartner och antalet projekt kommer att minska under de kommande åren så att arbetet bildar större helheter, kompetensen fördjupas och kyrkornas och de kristna organisationernas andel bland partnerna ökar. Även i fortsättningen kommer Missionssällskapet att arbeta för att stärka den teologiska utbildningen, kyrkornas verksamhet, fredsarbetet, stödet till personer med funktionsnedsättning och samhällenas förutsättningar till överlevnad i klimatkrisen. Dessutom utvecklas det kristna uppsökandearbetet tillsammans med kyrkorna.

”Vårt mål är att arbetet i världen ska drabbas så lite som möjligt och att vi ska hinna planera övergången tillsammans med de partner som berörs av förändringen. Vi vill också säkerställa att kärnverksamheten i hemlandet fortsätter och minska och fasa ut personalpåverkan så mycket som möjligt. För min del vill jag tacka Missionssällskapets personal för den goda stämningen under förhandlingarna och den gemensamma strävan för att garantera kontinuiteten i Missionssällskapets arbete även i svåra tider, säger Pauliina Parhiala, verksamhetsledare för Missionssällskapet.

Programverksamheten kommer i slutet av år 2025 att avslutas i Oman, Taiwan, delvis i Kina, Mauretanien, Pakistan och Papua Nya Guinea. I Senegal kommer Missionssällskapets arbete att fortsätta till slutet av år 2028. Det sedan länge reducerade bibelöversättningsarbetet upphör i slutet av år 2024. Inom övriga områden fortsätter arbetet utan väsentliga förändringar i verksamhetens omfattning.

I Finland stärks nätverken och samarbetet med församlingarna inom missionsfostran och global fostran samt inom medelanskaffningen. Likaså stärks den digitala tillgängligheten. Samtidigt minskar satsningen på barn och yngre tonåringar gradvis och fokus ligger i fortsättningen på ungdomar i konfirmandåldern och unga vuxna. Frivilligverksamheten Felm Volunteer upphör. Den egna konst- och evenemangsproduktionen samt deltagandet i andra produktioner minskas och förenklas. All kommunikationsverksamhet inom Missionssällskapet slås samman och samtidigt fogas påverkansarbetet till kommunikationen så att de tillsammans bildar en strategisk helhet. Utgivningen av tidningen Lähetyssanomat blir mindre frekvent och funktionerna relaterade till utgivning och produktförsäljning kommer att omorganiseras.

Missionssällskapets organisation förtydligas och ledningsstrukturen lättas upp. Antalet team och chefer minskar. Samtidigt stärks samarbetet mellan kyrkligt arbete, humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete och fredsbyggande. Till följd av förändringarna kommer Missionssällskapet att stänga sina regionala kontor i Hongkong och på Cypern. Det kommer att finnas utsända finländska medarbetare i Taiwan och Namibia under år 2024.

”Det är smärtsamt att avstå från något och jag förstår den besvikelse det orsakar de människor som är involverade i vårt arbete, våra understödare och vår personal. Vår verksamhetsmiljö förändras ständigt. Jag hoppas att vi med dessa tunga beslut, med vilka vi löser det långvariga strukturella underskottet, skapar bättre förutsättningar att förutse förändringar i verksamhetsmiljön och på så sätt säkra framtiden för Missionssällskapets arbete”, säger Parhiala.

Finska Missionssällskapet är en av kyrkans officiella missionsorganisationer och en av Finlands största organisationer för utvecklingssamarbete. För närvarande har Missionssällskapet verksamhet i 24 länder.