Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Religiösa ledare bör ta ansvar för att ingripa i våldet mot kvinnor

Ett webbinarium om religion, kön och våld hölls den 19 maj. Inspelningen från tillställningen hittas på YouTube. Diskussionen om våld mot kvinnor fortsätter hösten 2021.

Våld mot kvinnor är ett av Finlands största människorättsproblem. Finland är ett av de länder i Europa där det förekommer mest våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor förekommer också i religiösa samfund.

Dessa teman diskuterades vid ett webbinarium om religion, kön och våld onsdagen den 19 maj. Webbinariet ordnades av projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring, som koordineras av Kvinnoorganisationernas Centralförbund och delegationen för jämställdhetsärenden, samt av Kyrkostyrelsen och Finska Missionssällskapet.

Vissa religiösa strukturer och seder möjliggör våld mot kvinnor. Till exempel starka uppfattningar om kvinnans roll medför begränsningar och villkor för kvinnornas deltagande och aktivitet. Vid webbinariet diskuterades i synnerhet förslag på hur våld mot kvinnor kan bekämpas inom de religiösa samfunden: man bör bl.a. diskutera missförhållanden och våld mot kvinnor med religiösa ledare och samfund samt garantera kvinnornas antal och fullvärdiga deltagande på ledande poster.

– Den evangelisk-lutherska kyrkan ligger efter det övriga samhället i fråga om jämställdhet. Antalet kvinnor i kyrkans ledning bör aktivt stöttas och utökas. Vi måste våga diskutera hur tron ska tolkas, och den teologiska genusforskningen bör ges större utrymme inom trostolkningen, säger Kvinnoorganisationernas Centralförbunds ordförande Eva Biaudet.

– Att kraftigt begränsa kvinnornas aktivitet och möjligheter med hänvisning till tron och lärorna är strukturellt våld som måste bekämpas på strukturell nivå, säger Johanna Hurtig, som är doktor i samhällsvetenskaper, docent i socialt arbete och pastor.

– Kyrkor måste inse att våld mot kvinnor är ett fenomen som berör de religiösa samfunden och måste åtgärdas. Ledarna måste föregå med gott exempel och bära ansvar för trons läror, betonar ärkebiskopen Tapio Luoma.

På samma gång är de religiösa samfunden en viktig del av lösningen för att bekämpa våld mot kvinnor. De erbjuder meningsfullhet och samhörighet – över 80 procent av människorna i världen identifierar sig med någon religiös grupp.

– De religiösa samfunden har resurser att ingripa i och förebygga våld mot kvinnor. I synnerhet männen måste göra en aktiv insats mot våldet mot kvinnor, säger strategichefen Ari Evwaraye vid Inrikesministeriet.

Utöver ledarskap behövs det konkreta handlingar och kvinnospecifikt arbete mot våld.

– Våldet mot kvinnor handlar ofta om kvinnans ställning i familjen och samfundet och hennes möjlighet att besluta om sitt eget liv. Det måste erbjudas könsuppdelade tjänster där könstillhörighetens inverkan beaktas, betonar kriscentret Monikas direktör Natalie Gerbert på Monika-Naiset liitto.

Diskussionen om våld mot kvinnor fortsätter hösten 2021 vid rundabordssamtal som ordnas av projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring, som koordineras av Kvinnoorganisationernas Centralförbund och delegationen för jämställdhetsärenden, samt av Kyrkostyrelsen och Finska Missionssällskapet.

Inspelningen från webbinariet kan ses här.