Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Sällskapets samarbetspartner vädjade för ett kraftfullare gemensamt vittnesbörd från kyrkorna

Finska Missionssällskapets samarbetspartner vädjade kraftigt till kyrkorna att de förenar sina krafter för att tillsammans kunna vittna om den kraft som förnyar individer, samfund och samhällen. Kampen mot fattigdom och försvaret för utslagna sågs som centrala uppgifter.

I en överläggning som ordnades 1–3 juni i Orivesi deltog representanter för sällskapets partner från mer än 20 länder. Största delen av partnerna är kyrkor i Asien, Amerika och Latinamerika. Temat för överläggningen var att söka en ny identitet för kristna och kyrkor i situationer där tyngdpunkten i kristendomen håller på att förskjutas söderut. Den snabbt framskridna globaliseringen, ekumeniska relationer och relationer mellan olika religioner samt fattigdom och orättvisa kräver kyrkornas uppmärksamhet, åtgärder och offentlig debatt, konstaterades det i en hälsning från överläggningen.

Sällskapets direktor Seppo Rissanen framförde hälsningen vid det teologiska symposium som ordnades vid den riksomfattande missionsfesten i Tammerfors fredagen 5.6. Seminariet hade cirka 300 deltagare, inklusive flera tiotals representanter för partner som kommit från utlandet.

Kyrkan kan inte vara tyst när människor lider

Överläggningen var inriktad på två huvudteman vid behandlingen av kyrkans roll inom förnyelsen av individer, samhället och kyrkans liv. Temana var profetisk diakoni samt sambandet mellan missionsarbete och utvecklingssamarbete. Med profetisk diakoni avses hjälpverksamhet som springer fram ur det kristna budskapet och som förutom att lindra nöden tar itu med de orsaker och maktstrukturer som ligger bakom lidande, ojämlikhet och förtryck. Kyrkan kan inte vara tyst när mänskligheten lider utan den är kallad att målmedvetet be och arbeta tillsammans för att göra världen till en bättre plats, konstaterades det i hälsningen.

 ”Vårt vittnesbörd försvagas, om vi är oeniga och inte förenar våra krafter.”

Om sambandet mellan missionsarbete och utvecklingssamarbete sades att det har en nära koppling till kyrkans självförståelse. Kyrkan är ett öppet samfund som inte lämnar någon utanför. Den finns till för att söka upp sin ”nästa” och vittna om Guds kärlek i ord och handling. Att verka för rättvisa tillsammans med fattiga och kampen mot fattigdom är i sig att förkunna evangelium. Det starkaste vittnesbördet om den helige Andens förnyande kraft i samhället är sådana liv där kärnvärdena i det kristna budskapet levs ut i praktiken: rättvisa, kärlek, jämställdhet och medkänsla, sades det i hälsningen.

I samband med överläggningen ordnades också Lutherska världsförbundets överläggning. Temat för den var effektivare samarbete och växelverkan mellan kyrkorna i Asien, Afrika och Latinamerika.

 Överläggningen för partnerna ordnades för andra gången i sällskapets 150-åriga historia. Den föregående ordnades i Paltamo 2001. Förutom utländska deltagare deltog vissa av sällskapets centrala intressenter, biskoparna och Kyrkans missionscentral i överläggningen.