Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Två av tre kvinnor i Botswana har upplevt våld – ”Förändring måste ske på flera håll”

I Botswana fokuserar Finska Missionssällskapets arbete på att förebygga könsrelaterat våld, och att följa upp våldssituationer samt funktionshindrades rättigheter. I denna artikel berättar vi vad vi åstadkommit med vårt arbete.

Gofaone Thuso, anställd av organisationen BGBVC, förde kampanj för sexuell hälsa och mot könsrelaterat våld. Bilden är tagen i december 2020 vid universitetet i Limkokwing. Bild BGBVC.

Botswana, som ligger i södra Afrika, är ett av de rikaste länderna på kontinenten. Landet är ungefär lika stort som Finland, men har bara 2,3 miljoner invånare. HIV-läget, förebyggandet av våld i nära relationer och funktionshindrades rättigheter kräver ännu mycket arbete.

Förebyggande av våld

Enligt statistik från FN:s befolkningsfond UNFPA råkar två av tre kvinnor i Botswana ut för våld i något livsskede. Missionssällskapet stöder exempelvis utbildning för poliser så att de lär sig att bemöta våldsoffer på rätt sätt.

Marja Alastalo, Missionssällskapets programchef för östra och södra Afrika, har bott länge i Botswana. Under årens lopp har hon hört om många fall där myndigheterna skuldbelagt unga kvinnor som utsatts för våld.

”All utveckling för att ändra på detta har mötts med glädje”, säger Alastalo.

Förra året deltog 40 lokala ledare i utbildning om att förebygga våld och 55 anställda utbildades i hur man följer upp våldssituationer.

En guide för offer för våld i nära relationer färdigställdes och delades ut även via sociala medier.

”De patriarkala attityderna som är rådande i samhället anammas ofta av de yngre generationerna redan vid ung ålder, och därför måste det ske förändringar på många håll, och dessa måste ha verkan på flera åldersgrupper”, framhåller Alastalo.

Organisationers lobbande gav resultat då parlamentet antog en lag om statistikföring av förövare av våld i nära relationer. Statistikföringen gör det lättare att förebygga våld.

Kännedomen om funktionshindrades rättigheter förbättrades

Botswana har inte ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och landet saknar lagstiftning om funktionshinder. År 1996 gjordes en nationell anvisning, men i den förstås funktionshinder enbart som en hälsoutmaning.

Missionssällskapet har främjat funktionshindrades ställning redan under årtionden.

”Det första som gjordes var att se till att få de funktionshindrade ut ur kojorna, där de var undangömda”, berättar Marja Alastalo.

Syftet med arbetet är fortfarande att förbättra de funktionshindrades rättigheter och underlätta deras åtkomst till rättskydd och hälsovård.

Ett återkommande diskussionsprogram i radion var under 2020 en del av arbetet. Människorättsfrågor behandlades mångsidigt i programmen. I november vigdes ett avsnitt till att framhålla funktionshindrade personers rätt till sexuell och reproduktiv hälsa.

Via radio och sociala medier nådde informationen om funktionshindrades rättigheter 800 000 människor.

Missionssällskapets arbete i Botswana beaktar också funktionshindrade kvinnors sexuella hälsa. Då hälsotjänster erbjuds beaktas inte nödvändigtvis tillgängligheten. Därför kartlades de tjänster som rör sexuell och reproduktiv hälsa, och deras brister, ur funktionshindrade kvinnors perspektiv. Kartläggningen utfördes i tre stadsområden: Gaborone, Francistown och Palapye.

Kännedomen om funktionshindrades rättigheter spreds förutom av de anställda också av sändebud som talade om funktionshindrades rättigheter. Funktionshindrade personer fick i egenskap av sändebud fungera som positiva förebilder i sina samhällen. De gav arbetet tyngd och trovärdighet.

Medvetandegörandet ledde till resultat. I 2019 godkände Botswanas parlament en resolution om att Botswana bör ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRDP. Regeringen stakade ut en linje, som går ut på att den nationella lagstiftningen i Botswana måste utvecklas så att den är i linje med konventionen innan landet ratificerar konventionen.

Även andra viktiga steg togs: på den nationella radiokanalen förnyades den teckenspråkiga tolkningen så att den fyller alla moderna kriterier.

”Samhället har utvecklats under de senaste årtiondena, och numera tar social- och hälsomyndigheterna mer ansvar för att stöda funktionshindrade människor: Ännu återstår dock mycket att göra”, säger Alatalo.

 

Text: Virve Rissanen.

***Stöds av Finlands utvecklingssamarbete***