Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Underskott i Finska Missionssällskapets ekonomi för andra året i rad

Till Finska Missionssällskapets verksamhet användes ifjol 29,5 miljoner euro, vilket var 1,6 miljoner mindre än året innan. Verksamhetsintäkterna uppgick till 28,0 miljoner euro, vilket likaså var en minskning med 1,6 miljoner euro jämfört med året innan.

Kostnaderna för utrikesarbetet uppgick ifjol till 21,1 miljoner euro (året innan 22,6), vilket är 71 procent av alla kostnader. Mest stöd styrdes till Östafrika och Mekongområdet

Det kyrkliga arbetet i Asien stärktes

Tyngdpunkter i sällskapets arbete utomlands var att stärka arbetet bland dem som står utanför kyrkorna, minska fattigdomen och arbeta för rättvisa i samhället.

– Den relativa andelen förkunnelsearbete bland dem som står utanför kyrkan har utökats i budgeten för utrikesarbetet. Tyngdpunkten i det kyrkliga arbetet har förskjutits från Afrika till Asien, där de centrala områdena är området kring Mekongfloden, Nepal och Kina.

Under årets lopp skapades strukturer för att stärka kyrkornas förkunnelsearbete i Kambodja och Nepal. I Östafrika och Västafrika, där sällskapet har arbetat länge, har resurser överförts till områden där kyrkans närvaro är svag, berättar direktören för utrikesarbetet Rolf Steffansson.

Ifjol gjordes en utomstående utvärdering av sällskapets föregående utvecklingssamarbetsprogram. Enligt den har sällskapet åstadkommit bestående förbättringar av välfärden och människovärdet för de mest utsatta i fattiga länder.

Centrala verksamhetsområden i sällskapets utvecklingssamarbete har varit en tryggad livsmedelsförsörjning, jämställdhet mellan könen, främjande av utbildning och hälsa samt förbättring av ställningen för funktionshindrade och andra sårbara grupper.

Kostnaderna för inrikesarbetet var 6,0 (6,1) miljoner euro. I Finland driver sällskapet bland annat missionsbyråer ute i stiften och svarar för lönekostnaderna för stiftens missionssekreterare, som arbetar i anslutning till domkapitlen. Utöver det regionala arbetet inbegriper verksamheten i Finland utbildning, kommunikation och medelanskaffning. Till den allmänna förvaltningen, ekonomiförvaltningen och personalförvaltningen användes 2,5 miljoner.

Största delen av understödsintäkterna från församlingarna

För finansieringen av verksamheten erhölls i understödsintäkter 19,4 miljoner (året innan 19,7), utvecklingssamarbetsstöd från utrikesministeriet 7,0 miljoner (7,6), intäkter av investerings- och finansieringsverksamhet 0,9 miljoner (1,0) och övriga intäkter av utrikesarbetet 0,6 miljoner (1,4). 

– Underskottet i bokslutet var 0,3 miljoner, men i intäkterna ingår 1,3 miljoner i tillfällig inkomst av försäljningen av egendomsobjekt, så de löpande intäkterna räckte inte till för att finansiera verksamheten, säger ekonomidirektör Lauri Haavisto.

– Vår ekonomiska situation är ganska svår. Kostnaderna för verksamheten i Finland hölls tack vare sparåtgärder på samma nivå som året innan men trenden är klart nedåtgående i både budgeten för detta år och i de ekonomiska ramarna för nästa år. I utrikesarbetet strävar vi ändå efter att undvika nedskärningar i de arbetsformer som enligt vår verksamhetsidé är de allra viktigaste. Målet är balans i det ekonomiska läget senast 2014. Mycket beror på hur ekonomin och verksamheten i församlingarna utvecklas, eftersom över 70 procent av vårt understöd kommer från församlingarna.

Av understödsintäkterna uppgick församlingarnas budgetanslag till 9,7 miljoner, dvs. ungefär lika mycket som även året innan. I verksamhetsunderstöd från församlingar och medlemsorganisationer samt kollektinkomster fick sällskapet 5,0 miljoner euro (5,1), i testaments-, insamlings- och andra donationsintäkter 4,7 (4,9).

I egenskap av utrikesministeriets partnerskapsorganisation hör sällskapet också till de största utvecklingssamarbetsorganisationerna i Finland. Med de 7 miljoner euro som kom från utrikesministeriet genomförde sällskapet nästan 90 utvecklingsprojekt i 17 länder.

Sällskapet är en missionsorganisation inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka som verkar för att sprida evangelium, utrota fattigdomen och trygga ett människovärdigt liv i samarbete med lokala kyrkor och organisationer i 30 länder.

Vid slutet av 2011 hade sällskapet sammanlagt 328 anställda. Antalet missionärer var 192, varav 153 i utrikesarbete vid årets slut. Alla församlingar i Finlands evangelisk-lutherska kyrka är samfundsmedlemmar i sällskapet.