Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets arbete i Ryssland avslutas planenligt

Missionssällskapets arbete har gett varaktiga resultat: till exempel församlingen i Kazan samt stiftelserna Dikoni och Kashdij står nu på egna ben. Dikonis skyddshem för barn har fått nya finansiärer och verksamheten fortsätter.

Missionssällskapet har de senaste åren fokuserat på att stärka församlingarnas självförsörjning i Ryssland. Under coronatiden fick alla församlingar i centrala Ryssland utrustning för att sända gudstjänster och olika evenemang online. På bilden kyrkoherde Pavel Ananjev i Syktyvkar. Foto: Andrey Heikkilä

Finska Missionssällskapets arbete i Ryssland tar slut det här året enligt planerna. I praktiken avslutades det ekonomiska stödet redan tidigare i år i samband med de restriktioner som infördes på grund av kriget i Ukraina. Finska Missionssällskapets missionär Andrey Heikkilä har upprätthållit kontakten till Ryssland, först stationerad i Finland och sedan augusti från Colombia, där han och Christina Heikkilä tillsammans inlett en ny arbetsperiod.

Missionssällskapet meddelade redan år 2017 att arbetet i Europa kommer att avslutas under pågående strategiperiod, det vill säga före utgången av 2022. Detta har berört arbetet i Ryssland, Estland och Frankrike.

Stödet till Ryssland har gradvis minskat år för år. Urals prosteri i centrala Ryssland, Segeža församling i Karelen samt Dikoni-stiftelsen i Viborg och stiftelsen Kashdij i St. Petersburg, som verkar bland funktionshindrade barn, hör till dem som varit med ännu i slutskedet. De senaste åren har Missionssällskapet fokuserat på att hjälpa församlingarna och stiftelserna att bli självständiga ekonomiskt och administrativt.

Missionssällskapet inledde verksamheten i Ryssland år 1994. Fram till år 2018 hade Missionssällskapet en betydande roll främst i utvecklingen av den teologiska undervisningen vid den Ingermanländska kyrkan. Det teologiska institutet i Keltto fick stöd i form av nya utrymmen och utsända lärare. Studerande fick också stöd genom stipendiefonden.

Under årens gång har Missionssällskapet också stött utvecklingen av kyrkans administration samt familje-, ungdoms- och diakoniverksamheten. Missionssällskapet har också överlåtit flera bostäder till kyrkan både i St. Petersburg och Keltto.

Andrey och Christina Heikkilä har arbetat för Finska Missionssällskapet i Ryssland de senaste 13 åren. I augusti flyttade de till en ny världsdel, Latinamerika, där Missionssällskapet verkar i tre länder: Colombia, Bolivia och Venezuela. Andrey kommer också i fortsättningen att stöda de lokala kyrkorna i ekonomifrågor och administration. Christina arbetar med Missionssällskapets projekt i de tre länderna. Foto: Anna Lundén.

I augusti 2022 påbörjade Andrey och Christina Heikkilä nya uppdrag i Missionssällskapets tjänst i Colombia. Andrey använder fortfarande en del av sin arbetstid för att koordinera verksamheten i Ryssland.

”Jag håller kontakt med församlingarna, kyrkoherdarna och bokförarna. Vi går igenom de resultat som arbetet gett och justerar framtidsplanerna, så att församlingarna själva kan fortsätta arbetet med att stärka sin ekonomi och administration. De förändringar som vi sett i till exempel församlingen i Kazan och inom fonderna ger hopp. De är nu självständiga och klarar sig på egen hand”, säger Andrey Heikkilä.

De församlingar i centrala Ryssland där Andrey och Christina Heikkilä har verkat är väldigt olika och har behövt stöd med många olika saker.

”En församling har behövt hjälp med att utveckla affärsverksamheten. I en annan församling har vi hjälpt till med renoveringen av en bostad som gett hyresinkomster. I en tredje har vi utvecklat administrationen”, beskriver Christina.

På våren kom goda nyheter från Dikoni-stiftelsen. Skyddshemmet för barn i Viborg, samt verksamheten för utsatta familjer, fick uppskattning i Ryssland, speciellt i Leningrad län.

Stiftelsen har lyckats öka sin medelanskaffning i Ryssland. När det utländska stödet tog slut på grund av restriktionerna mot Ryssland, lovade lokala myndigheter på eget initiativ att de garanterar Dikonis verksamhet i framtiden.

Beslutet om att avsluta verksamheten i Europa togs därför att Finska Missionssällskapet under nästa strategiperiod vill fokusera på att verka bland de allra mest fattiga och utstötta,  i områden där det finns få kristna.