Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets utvecklingssamarbetsprojekt nådde en miljon fler än året innan

Under coronaåret 2020 nådde Missionssällskapets utvecklingssamarbetsprojekt cirka 2,5 miljoner människor, varav lite fler än hälften var kvinnor och barn.

Nepalesiskan Rahe Maya Parja fick en biogasspis med Missionssällskapets stöd. Genom att utnyttja avföringen från sina bufflar har hon nu ekologisk energi för familjens behov. Foto: Mimosa Hedberg.

Antalet människor som nåddes ökade med ungefär en miljon från föregående år, vilket delvis förklaras genom att det humanitära arbetet accentuerades till följd av coronapandemin. Med hjälp av de extramedel som beviljades år 2019 kunde Missionssällskapet också starta upp sex nya utvecklingssamarbetsprojekt.

Coronapandemins ekonomiska och sociala följder är märkbara: i flera av Missionssällskapets arbetsområden har arbetslösheten ökat, den ekonomiska tillväxten minskat, barnens skolgång varit på långa pauser och det könsrelaterade våldet ökat.

”Coronan förändrade arbetets karaktär i riktning mot utökat katastrofstöd.  Förutom att fortsätta med det långsiktigare utvecklingssamarbetet var det nödvändigt att lindra den akuta nöden. Vi riktade vårt arbete till att förebygga coronan och till att mildra dess effekter bland annat genom att dela ut skyddsutrustning, ge mathjälp, informera om coronan på minoritetsspråk och genom att bygga handtvättstationer”, berättar Roosa Rantala som är chef för utvecklingssamarbetet vid Finska Missionssällskapet.

Förutom att satsa på coronaarbetet fortsatte Missionssällskapet jobba med utbildning, utveckling av försörjningsmöjligheter och funktionshindrades levnadsförhållanden.

”Det är fint att vi trots de utmaningar och begränsningar som coronapandemin medförde kunde tillsammans med våra samarbetsparter hitta alternativa sätt att fortsätta vårt arbete. Exempelvis erbjöd vi då skolorna stängdes distansundervisning via radion i Kambodja, och i Nepal producerade vi radioprogram, som stärkte barns psykosociala välmående”, fortsätter Rantala.

Som en följd av Missionssällskapets arbete blev 34 000 kvinnor medvetna om sina rättigheter. Detta stärker kvinnor i deras roll som beslutsfattare, ökar deras ekonomiska självständighet, och hjälper i ingripandet och förhindrandet av våld som riktar sig mot kvinnor. Därtill fick 37 500 kvinnor och flickor tillgång till utbildning, hälsovård, vatten och bättre hygien. Fler än 24 600 kvinnor fick bättre yrkeskunskaper.

”Funktionshindrades förutsättningar att försörja sig och få utbildning försämrades under pandemin. Det var också svårare än tidigare att nå dem. Samtidigt gjordes märkbara framsteg. Exempelvis i Etiopien färdigställdes en teckenspråksordbok i naturvetenskaper och samhällsvetenskaper. I Botswana gav påverkansarbetet resultat och den teckenspråkiga tolkningen i de statliga televisionskanalerna förbättrades.  Över 760 000 människors attityder till funktionshindrades rättigheter förändrades till det bättre genom vårt arbete”, säger Rantala.

Förutom pandemin prövade klimatförändringen Missionssällskapets arbetsområden. Under 2020 startades nya klimatprojekt i Tanzania och Etiopien. Exempelvis i Etiopien fick fler än 1600 kvinnor utbildning i klimatsmarta odlingstekniker.

Under 2020 använde Missionssällskapet 6,4 miljoner euro till utvecklingssamarbete. Vi fick stöd från Finlands utvecklingssamarbete. Projekten var 50 till antalet. De egentliga verksamhetsländerna var 12, utöver vilka vi hade ett regionalt projekt i Ruanda och Burundi. Läs Missionssällskapets årsrapport för utvecklingssamarbetet 2020 (på finska).