Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

I Finska Missionssällskapets arbete är det viktigt att förbättra jämlikheten mellan könen, att ge utbildning åt barn och ungdomar som riskerar utslagning samt att förbättra de färdigheter som behövs i livet. Via Barnens Bank lyfter vi speciellt fram utbildning för barn och vilken inverkan utbildning eller bristen på utbildning har med tanke på ett barns framtid. Ett exempel är hur utbildning påverkar barnäktenskapen. När en minderårig flicka gifts bort innebär det ofta också att hennes skolgång avbryts. Ju längre en flicka kan gå i skola, desto större chans att hon inte gifts bort medan hon ännu är minderårig.

På grund av coronaviruset är skolorna i många länder stängda och barnen är hemma. Coronaepidemin leder också till att många familjer har sämre inkomster. Detta ökar risken att minderåriga flickor gifts bort och att flickor utsätts för könsstympning.

Barnäktenskap betyder ett officiellt eller ett inofficiellt äktenskap mellan ett barn under 18 år och en vuxen eller äktenskap mellan två barn.

Antalet barnäktenskap i världen har minskat under de senaste årtiondena. Ändå finns det 765 miljoner flickor, pojkar, kvinnor och män i världen som gifts bort innan de fyllt 18 år. Av dem är största delen, 650 miljoner, flickor och kvinnor.

Årligen gifts 12 miljoner flickor bort innan de fyllt 18 år. Andelen flickor och kvinnor som gifts bort som barn är störst i södra Asien och i länderna söder om Sahara.

 

Missionssällskapet påverkar många av de faktorer som leder till barnäktenskap. Först och främst stöder vi utbildning för flickor. Vi stärker också ungdomars färdigheter att klara sig i livet och ger dem bättre kunskaper om vilka rättigheter de har. Dessutom ordnar vi utbildning om mänskliga rättigheter och jämlikhet. Vi stärker även kvinnors utkomstmöjligheter och förbättrar hälsovården (se exempel från Nepal och Etiopien).

Exempel från Nepal

 • Vi ökar kunskaperna om nackdelarna med barnäktenskap.
 • Vi stöder utbildning för flickor samt för fattiga och diskriminerade grupper.
 • Vi stärker kvinnornas utkomstmöjligheter och självkänsla samt ökar kunskaperna om mänskliga rättigheter och jämlikhet.
 • Vi förbättrar byarnas utkomstmöjligheter och hälsotillstånd.

Exempel från Etiopien

 • Fadderarbetet och aktivitetscentren i norra Etiopien förebygger tonårsgraviditeter och barnäktenskap.
 • Via fadderarbetet får även barn från de fattigaste familjerna möjlighet att gå i skola.
 • Inom fadderarbetet görs upplysningsarbete i förebyggande syfte både inom hälsovården och sexualupplysningen.
 • På aktivitetscentren håller man träffar för flickor. På träffarna kan de diskutera med någon vuxen och sinsemellan om saker som påverkar deras liv.
 • Anställda gör regelbundet hembesök hos barnen för att kolla upp läget och ta tag i eventuella problem.

Att utbilda flickor är ett av de bästa sätten att minska fattigdomen och det inverkar positivt på en massa andra saker. Man har konstaterat att flickor som går i skola mer än 7 år gifter sig senare och får färre barn än de barn vars skolgång inte är så lång. Deras barndödlighet är lägre, deras barn friskare och de ser till att deras egna barn får utbildning.

 • fattigdom
 • ojämlikhet mellan könen och att flickor inte värdesätts lika mycket som pojkar
 • flickor har sämre tillgång till hälsovårdstjänster
 • brist på utbildningsmöjligheter för flickor
 • sociala normer och traditioner
 • bristfällig lagstiftning
 • orsakerna till att pojkar gifts bort har inte undersökts lika mycket, men fattigdom och låg utbildningsnivå är också riskfaktorer för dem.
 • Tonårsgraviditeter som innebär ökad risk för komplikationer under graviditeten och vid förlossningen.
 • Flickor som gifts bort avbryter ofta skolgången, som sen inverkar på deras möjligheter att få jobb och en bra inkomst.
 • Risken för familjevåld ökar.
 • Flickor som gifts bort som barn har oftare än andra sämre levnadsstandard och hälsotillstånd, vilket också drabbar deras barn och gör att fattigdomsspiralen kan fortsätta i generationer framöver.
 • Också pojkar tvingas alltför tidigt in i en vuxenroll och de har press på sig att de ska försörja familjen. Detta kan försvåra skolgången och möjligheterna att få jobb.
 • Genom att förbättra flickornas färdigheter, ge dem självkänsla och lära dem vilka rättigheter de har.
 • Genom att ge flickorna möjlighet att gå i skola och ge dem bättre tillgång till hälsovård.
 • Genom att ge upplysning om nackdelarna med barnäktenskap.
 • Genom att minska fattigdomen och förbättra kvinnornas utkomstmöjligheter.
 • Genom att förbättra lagstiftningen.

(Källa: Unicef)

Läs mer om barnäktenskap