Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Felm Volunteer-programmet ger en inblick i Finska Missionssällskapets och våra samarbetspartners (lokala kristna kyrkor och organisationer) arbete.

Volontären kan söka de lediganslagna uppdragen, varav en del är mer självständiga och kräver yrkeskunskaper, medan andra uppdrag inte har särskilda krav på kunnande. Alla praktikanter har en utsedd handledare. Uppdragen varierar enligt arbetsområdets och samarbetspartnerns behov. En Felm Volunteer-praktikant är inte anställd av Finska Missionssällskapet.

År 2020 har Missionssällskapet påbörjat ett samarbete med Lutherska världsförbundet (Lutheran World Federation, LWF). En del av praktikplatserna är i deras projekt. LWF ansvarar för volontären på arbetsområdet, men ansökningsprocessen för uppdragen är den samma som för Missionssällskapets egna projekt. Missionssällskapet försäkrar samtliga volontärer.

Praktikperioden pågår under 2–12 månader. Uppdragens längd och innehåll är vägledande. Praktikperiodens längd varierar beroende på behovet hos samarbetspartnern och områdets visumbestämmelser. Exakt längd bestäms enligt överenskommelse mellan Missionssällskapet, samarbetspartnern och praktikanten.

Missionssällskapet uppbär inte deltagaravgifter av volontärerna.

Programmet ger en möjlighet att fundera på sin egen plats inom den världsvida kyrkan och en chans att bekanta sig med andra kulturer. Praktiken ger nya inblickar i ens eget arbete och en efterlängtad paus i arbetslivet. Det finns möjlighet att avlägga praktiken som en del av ens studier. Under praktiken kan man exempelvis samla på material för en pro gradu-avhandling.

Efter praktikperioden förväntas praktikanten besöka 2–3 församlingar eller skolor.

Målsättningen är att Felm Volontärerna förbinder sig att stöda och tala för Missionssällskapet efter sin hemkomst. Min Mission-utbildningen och Felm Volunteer-perioder syns även inom rekrytering: en del av dem som deltagit i denna form av verksamhet söker senare mer långvariga uppdrag inom Missionssällskapet.

De som har gått kursen Min Mission (eller Lähde liikkeelle) inom de fem senaste åren kan ansöka om uppdragen. Kontakta utbildningskoordinatorn för komplettering av kursen om det har gått längre tid än fem år sedan du gick utbildningen.

De sökanden som ännu inte varit på praktikuppdrag prioriteras. Även du som tidigare varit på praktik via Felm Volunteer kan ansöka om ytterligare uppdrag. Praktikmånaderna kan dock inte sammanlagt överskrida 12 månader (t.ex. 4 x 3 månders uppdrag).

Av sökanden till Felm Volunteer uppdrag förutsätts:

 • överensstämmande arbete, mål och värderingar med Missionssällskapet och våra samarbetspartner
 • anpassningsförmåga, tolerans och flexibilitet
 • ett självständigt och initiativrikt förhållningssätt till arbetet
 • tillräckliga språkkunskaper och minst 20 års ålder
 • att hen förbinder sig till arbetet och följer anvisningar gällande seder och kultur
 • att hen förbinder sig till Missionssällskapets/Lutherska världsförbundets säkerhetsföreskrifter och praxis, samt ACT-alliansens Code of Conduct
 • av dem som jobbar med barn krävs straffregisterutdrag
 • ekonomisk möjlighet att kunna stå för de utgifter som rör praktiken (T-intyg av läkare, visum, privata resor, vaccinering och matkostnader).

Ansökningsperioderna är två per år. I juni-augusti kan du ansöka om platser för följande kalenderår. Antalet lediga uppdrag rör sig kring 30–40. Under den kortare ansökningsperioden i februari kan du ansöka om årets resterande praktikuppdrag, som inleds under hösten samma år. Det brukar röra sig om under tio platser.

Ansökningsperioderna inleds 1.2 samt 1.6, och all information kan då hittas här 

Efter ansökningstidens utgång lämnar vi kvar uppgifterna om platserna så att man kan se vilken typ av uppdrag om erbjuds. I varje ansökningsrunda lediganslås olika uppdrag beroende på arbetsområdets behov och personalsituation. Alla uppdragsbeskrivningar är riktgivande, även tidpunkten är ofta flexibel.

I samband med ansökningsblanketten kan man se tidtabellen för intervjuerna, och när man får information om man blivit antagen.

Den sökande fyller i en engelskspråkig blankett, och väljer en intervjutid via en separat blankett. De flesta sökanden intervjuas vid Missionssällskapet i Böle eller via Teams. Ibland vill också arbetsområdet intervjua den sökande. Det lönar sig att satsa på ansökan och fylla i den noggrant, då det slutgiltiga valet görs på arbetsområdet i samråd med samarbetspartnern.

Man kan endast söka till de uppdrag som är lediganslagna. Om du inte hittar ett lämpligt uppdrag lönar det sig att vänta till följande ansökningsrunda, eller ta kontakt med Felm Volunteer-koordinatorn via felm-volunteer@felm.org.

Lutherska världsförbundet är en takorganisation för lutherska kyrkor, vars högkvarter finns i Geneve. Förbundet omfattar 148 kyrkor (75,5 miljoner kristna) i 99 länder. Dess World Service-avdelning verkar i 28 länder.

Finska Missionssällskapet hör till Lutherska världsförbundet, och en del projekt görs i samarbete.

Lutherska världsförbundet har behov av utbildade volontärer och erbjuder intressanta uppdrag på olika håll i världen. De har märkt att Missionssällskapets Felm Volunteer-program är fungerande, och att de sökande är fler än platserna. Vi beslöt påbörja samarbetet i början av 2020.

Missionssällskapet utbildar volontärerna genom kursen Min Mission och sköter rekryteringen samt inskolningen i Finland.

Lutherska världsförbundet intervjuar sökanden via Skype och erbjuder de valda en introduktion i Geneve eller vid Missionssällskapet i Helsingfors. Lutherska världsförbundet ansvarar för volontärerna på arbetsområdena. Missionssällskapet försäkrar volontärerna liksom alla frivilligarbetare.

Efter hemkomsten intervjuar Missionssällskapet volontärerna, arrangerar en returdag för praktikanterna, och ordnar församlingsbesök.

Till Felm Volunteer-uppdrag sänds enbart de som gått kursen Min Mission (eller Lähde liikkeelle).

Kursen ger kunskap om Missionssällskapets arbete, värderingar och verksamhetsgrund. Under utbildningen har man möjlighet att reflektera över sin relation till missionsarbete, sitt kall och hur man fungerar i en främmande kultur. Missionssällskapet vill lära känna de personer som sänds till arbetsområdena.

För Finska Missionssällskapet är det viktigt att volontären har en uppdaterad bild av till exempel Missionssällskapets strategi och situationen i våra verksamhetsländer. Därför bör man komplettera utbildningen om det gått mer än fem år sedan man gick den. Det kan göras genom att delta i en eller flera kurshelger/föredrag.

Du kan söka till Min Mission-kursen och Felm Volunteer -programmet samtidigt. Ifall du inte blir klar med kursen, avbokas praktiken. Sökande som är klara med kursen har förtur då volontärer väljs till lediga uppdrag.

Läs mer om Min Mission

Volontären står för:

 • Flygbiljetter och eventuellt visum
 • Hälsointyg, mediciner och vaccin
 • Fickpengar under praktikperioden
 • Resgodsförsäkring (Missionssällskapet står för övriga försäkringar)

 

Missionssällskapet/Lutherska världsförbundet står för/erbjuder:

 • Logi under praktikperioden
 • Försäkringar (exkl. resgodsförsäkring)
 • En handledare och introduktion till arbetet
 • Kostnader för arbetsrelaterade resor på arbetsområdet
 • En möjlighet för praktikanten att bekanta sig med Missionssällskapets (och/eller dess samarbetspartner) övriga projekt på arbetsområdet
 • En liten dagpenning för att täcka utgifter under praktiken

 

Uppdragen är ofta ca 3 månader långa, men längden på praktikperioderna varierar mellan 2–12 månader. Ur uppdragsbeskrivningen framgår önskan om längden och tidpunkten för vistelsen. I fösta hand avgörs uppdragets längd av behoven på arbetsområdet, men volontärens önskemål och tidtabeller beaktas. Om uppdraget är av intresse, men tidpunkten inte passar lönar det sig ändå att skicka in sin ansökan.

Missionssällskapets samarbetspartner följer ofta inte den finländska modellen med 40 timmars arbetsvecka, fem dagar arbete och två lediga dagar. Det lönar sig att vara beredd på att flexa, trots att handledaren strävar till att ordna så att volontären kan jobba fem lite längre, alternativt sex lite kortare dagar per vecka. Arbetskulturen avviker troligtvis mycket från den finska. Den arbetsbild som man kommit överens om på förhand kan också ändras mer eller mindre.

En Felm Volunteer är en frivilligarbetare. Enligt god etik för volontärarbete gäller att en frivilligarbetare inte ersätter en avlönad arbetare. Felm-uppdragen är assisterande till sin art. En del uppgifter kan vara mer självständiga och professionella, medan andra är sysslor där man bistår avlönad personal. Då man ansöker lönar det sig att fundera kring sin livssituation, sina målsättningar och förväntningar.

Volontären har rätt till en längre ledighet (6–10 dagar/3 månader), enligt överenskommelse med handledaren. I många uppdrag är det möjligt att dela upp ledigheten i till exempel två längre helger.

Vi strävar efter att erbjuda alla förstagångssökande (i sommarens ansökningsrunda) en praktikplats. De uppdrag som blir lediganslagna är färre än de som går kursen Min Mission. Sökandens intressen och kunnande matchar inte heller alltid de platser som finns att söka. I de flesta fall får de som gått utbildningen en praktikplats senast i andra ansökningsrundan förutsatt att hens hälsotillstånd, språkkunskaper och lämplighet är tillräckliga.

Uppdragen grundar sig på arbetsområdens behov. Vi söker lämpliga volontärer till uppdragen, d.v.s. vi skräddarsyr inte uppdrag efter den frivilligas kompetens. Trots detta finns det ofta en viss möjlighet att anpassa uppdraget enligt egna önskemål.

I Felm Volunteer-ansökan anger man de lediga platser som intresserar en mest, och listar dem i prioritetsordning. Under den inledande intervjun har man ännu möjlighet att komma med önskemål. Ju mer flexibel du är desto bättre chans har du att bli vald till ett passande uppdrag. Specifika önskemål om land, exakt tidpunkt eller arbete minskar chanserna.
Det är också möjligt att den sökande blir erbjuden en plats hen inte har sökt. Det går alltid bra att tacka nej till uppdrag.

Finska Missionssällskapet gör kyrkligt arbete och utvecklingssamarbete tillsammans med kristna samarbetspartner och olika kristna organisationer. Då vi skickar praktikanter på Felm Volunteer-uppdrag tar vi våra samarbetspartners kulturella värderingar och praxis i beaktande.

Endast medlemmar i Finlands evangelisk-lutherska kyrka (eller eventuellt annat kyrkosamfund) väljs till kyrkligt arbete. Det är möjligt att ansöka om uppdrag inom utvecklingssamarbete om man inte tillhör kyrkan. Många samarbetspartner uppfattar också volontärerna som Missionssällskapets personal. Att man förbinder sig till Finska Missionssällskapets värderingar är en förutsättning för att åka på volontäruppdrag.

Uppdragen är varierande. En del uppdrag kräver särskilda språkkunskaper eller högskoleutbildning, andra yrkeskunskaper, medan vissa uppdrag inte ställer några särskilda krav på kunnande.

De uppdragsspecifika kraven hittas i beskrivningen av de lediganslagna volontäruppdragen. Uppdragen är grupperande enligt land. Via landsmenyn kommer du till en beskrivning av uppdraget. Under beskrivningen finns en länk till filen ”Lataa tehtävänkuva”, där du kan läsa mer om uppdraget, tidpunkten, handledaren etc

Ifall de lediganslagna uppdragen är många, och du funderar på vilka uppgifter som kunde passa dig bäst kan du konsultera Felm Volunteer-koordinatorn via felm-volunteer@felm.org.

Du bör ha gått kursen Min Mission (eller Lähde liikkeelle) inom de fem senaste åren.

Goda kunskaper i engelska krävs i regel för volontäruppdragen. I vissa uppdrag finns krav på goda kunskaper i t.ex. franska, portugisiska eller spanska (istället för engelska). Språkkraven är angivna i ansökningsuppgifterna. Utöver det är det en fördel om sökanden har kunskaper i det lokala språket. Många samarbetspartner talar inte flytande engelska. Man får mer ut av sin praktik om man lär sig grunderna i det lokala språket innan man åker ut, men studierna är frivilliga.

Alla praktikanter deltar i en gemensam orienteringsdag vid Missionssällskapet innan praktiken inleds. Då genomgås säkerhetsfrågor, code of conduct och kulturella frågor. Deltagande i orienteringsdagen är en förutsättning för att åka på praktik. Volontärerna får kontakt med en handledare på arbetsområdet, som hjälper dem att planera och förbereda sig för praktiken. I vissa fall kan Missionssällskapet också erbjuda praktikanten en möjlighet att delta i någon av sällskapets interna utbildningar, ifall det stöder praktiken.

Det lönar sig att ansöka om praktikuppdrag även om arbetsbeskrivningen och tidpunkten inte stämmer helt överens med det du ursprungligen har tänkt dig. Beroende av situationen på arbetsområdet kan det vara möjligt att flexa med tidpunkten. Vi kommer alltid överens från fall till fall. Det är också tänkbart att du blir erbjuden något annat uppdrag än det du sökt, eller att ett uppdrag blir ledigt med kort varsel.

Vi tar inte emot öppna ansökningar. Ansökningsperioderna är två per år: i februari och juni-augusti. Om du vill diskutera praktikperioder som ingår i dina studier eller tidpunkten för en alterneringsledighet, kontakta felm-volunteer@felm.org.

Det är inte möjligt att åka på Felm Volunteer tillsammans med barn. Är man ett par, blir man tilldelad egna frivilliguppdrag på samma arbetsområde. Båda parterna måste ha gått kursen Min Mission. Våra utländska samarbetspartner tar huvudsaklingen emot individuella volontärer eller gifta par.

Missionssällskapet skickar även familjer på avlönade uppdrag utomlands.

Alla volontärer har en möjlighet att hålla en längre ledighet i samband med praktikperioden (6–10 dagar/3 månaders praktik). En del får besök av familj eller vänner. Oftast är det möjligt för gästerna att bekanta sig med arbetet, men man måste komma överens om detta med handledaren på arbetsområdet.

Gästerna står för sina egna kostnader gällande logi och resor, samt ansvarar för sina researrangemang. Även volontären står för kostnaderna för de resor hen gör under sin lediga tid. Volontären kan utnyttja login hen tilldelats för praktiktiden också under sina lediga dagar, men inga gäster kan övernatta där.

 

Här kan du bekanta dig med Finska Missionssällskapets värderingar och grund för verksamheten.

För frivilligperioden strävar vi efter att beakta de etiska aspekterna på så många sätt som möjligt:

– den frivilliga utbildas genom kursen Min Mission och genomgår en inskolning innan avfärd
– den frivilliga har på förhand överenskomna uppgifter som hen har sökt och arbetet leds av Missionssällskapets eller samarbetspartnerns medarbetare
– den frivilliga ersätter inte en avlönad medarbetare
– arbetsuppgifterna planeras inom ramen för Missionssällskapets och samarbetspartnerns arbete: samma målsättningar och principer för arbetet styr även den frivilligas insats
– den frivilliga är verksam bland barn och unga endast i sådana uppgifter där huvudansvaret ligger på en avlönad medarbetare. Verksamheten baserar sig inte på frivilliginsatser, och vi säkerställer att barnen alltid har stadigvarande vuxna omkring sig
– den frivilliga för inte med sig pengar till arbetsområdet
– deltagandet i Felm Volunteer kostar inte för den frivilliga

Kontrollera att det bifogade fotot inte är för tungt. Kontrollera även att du har fyllt i alla obligatoriska fält.

Blanketten kan inte sparas som sådan på din egen dator och sedan skickas. Vi rekommenderar att du skriver de längre svaren i ett skilt dokument, och sedan kopierar in i blanketten.