Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Av en Felm Volunteer förutsätts ett gott hälsotillstånd, tillräckliga språkkunskaper, kristen övertygelse och medlemskap i den evangelisk-lutherska kyrkan eller någon annan kristen kyrka.

För att kunna ansöka om praktikuppdrag måste man ha genomgått Preliminärutbildningen eller Min Mission – skolningen, samt vara redo att delta i en orienteringsdag på Finska Missionssällskapet.

Vi söker praktikanter som kan fungera som frivilliga hjälparbetare under omständigheter som skiljer sig från finska förhållanden (t.ex. i fråga om kultur, omgivning, sedvanor, religion, tidsuppfattning, fattigdom) och som är redo att göra allt slags jobb – även sådana jobb som man inte har blivit informerad om i förväg.

Praktikanterna ska kunna förbinda sig till Finska Missionssällskapets och det mottagande samhällets mål och värderingar.

Praktikanterna förbinder sig att efter praktiken berätta om sin tid på arbetsfältet på 2-3 tillställningar som ordnas i samarbete med Finska Missionssällskapet, eller på praktikantens eget initiativ.

En praktikant är inte anställd av Finska Missionssällskapet men är medlem av det mottagande samhället och får en handledare som är Finska Missionssällskapets arbetare och/eller en lokal anställd som jobbar för sällskapets samarbetspartner.

• Felm Volunteer uppgifterna är en del av samarbetet mellan Finska Missionssällskapet och våra samarbetspartner (lokala kristna kyrkor och organisationer). Detta samarbete stöder Finska Missionssällskapets och våra partners mål inom olika arbetsområden både i den specifika arbetsregionen och i hemlandet.

• Från 2020 har Missionssällskapet påbörjat ett samarbete med Lutherska världsförbundet (Lutheran World Federation, LWF). En del av praktikplatserna är i deras projekt. LWF ansvarar för volontären på arbetsområdet, men ansökningsprocessen för uppdragen är den samma som för Missionssällskapets egna projekt. Missionssällskapet försäkrar samtliga volontärer.

• Programmet ger en möjlighet att fundera på sin egen plats som sänd eller sändare och ger nya inblickar i ens eget arbete. De som har blivit valda till Felm Volunteer–programmet får testa på hur missionsarbetets vardag ser ut samtidigt som samarbetspartnerna får stöd i sitt arbete.

• Genom Felm Volunteer–programmet får Finska Missionssällskapet förstahandsinformation om det arbete som praktikanten gjort tillsammans med samarbetspartnerna. De som väljs till Felm Volunteer förutsätts berätta om sin praktikperiod efter sin hemkomst. Sättet som detta sker på och evenemangen bestäms tillsammans med Finska Missionssällskapets inhemska arbete och Enheten för svensk service (t.ex. besök till den egna församlingen). Efter praktikperioden förväntas praktikanten besöka 2-3 församlingar eller skolor.

• Praktikperioden pågår under 2–12 månader, och består av hjälpande stöduppgifter. Innehållet för uppdragen varierar beroende på området och kan omformas beroende på praktikantens utbildning, erfarenhet och yrkeskunskaper. En Felm Volunteer-praktikant är inte anställd av Finska Missionssällskapet. Praktikanten kan inte arbeta med sådant som kräver arbetstillstånd eller registrering. Uppdragens längd och innehåll är vägledande. Praktikperiodens längd varierar beroende på behovet hos samarbetsparten och områdets visumbestämmelser. Missionssällskapet uppbär inte deltagaravgifter av volontärerna.

• Felm Volunteer arbetsuppgifterna ger en möjlighet för de studerandena som har gått igenom Min Mission-skolningen eller Preliminärutbildningen att utföra en praktikperiod som uppfyller den egna skolans internationella praktikkrav. För de i yrkeslivet ger praktikperioden nya och inspirerande infallsvinklar. För många ger Felm Volunteer en välbehövlig paus från det vanliga arbetslivet. Min Mission-kursen och påföljande Felm Volunteer uppdrag är en möjlighet för dem som funderar på alternerings- eller tjänstledighet och för de som vill få tilläggsskolning.

De som har gått Finska Missionssällskapets Preliminärutbildning eller Min Mission–skolning inom de fem senaste åren kan ansöka om uppdragen. Nästa Min Mission-skolning ordnas i Helsingfors våren 2021.

Av sökanden till Felm Volunteer uppdrag förutsätts:

• överensstämmande arbete, mål och värderingar med Missionssällskapet och våra samarbetspartners

• anpassningsförmåga, tolerans och flexibilitet

• ett självständigt och initiativrikt förhållningssätt till arbetet

• tillräckliga språkkunskaper och minst 20 års ålder

att hen förbinder sig till Missionssällkapets/Lutherska världsförbundets säkerhetsföreskrifter och praxis samt ACT-alliansens Code of Conduct

• hälsointyg, och av dem som jobbar med barn krävs straffregisterutdrag

• ett engagemang gentemot uppdragslandet och att man bekantar sig med arbetsområdet före avgång

• ekonomisk möjlighet att kunna stå för de utgifter som rör praktiken (T-intyg av läkare, visum, privata resor, vaccinering och matkostnader).

Från och med 1.1.2015 har Preliminärutbildningen och Min Mission slagits ihop till en ny studiehelhet, som går under namnet Min Mission.

För att ansöka om ett praktikuppdrag ska du ha gått någon av våra utbildningar inom de fem senaste åren. Finska Missionssällskapet har avtalat med våra samarbetspartners om att alla praktikanter ska ha gått utbildningen innan praktikperioden inleds. Därför bör även de som redan har arbetserfarenhet binda sig till den 3-veckoslut långa utbildningen.

Till uppdrag som kräver specialkunskap (t.ex. sällsynt språkkunskap) är det möjligt att söka under sommarens ansökningsperiod även om du ännu inte har gått någon av utbildningarna. I sådana fall måste du samtidigt söka till höstens utbildning. Kom ihåg att då fylla i ansökningsblanketten både till utbildningen och till Felm Volunteer, och nämn att du söker till båda samtidigt. Ansökande som inte tidigare utfört uppdrag med Felm Volunteer och som slutfört någon av våra missionskurser inom de fem senaste åren prioriteras.

Nästa svenskspråkiga Min Mission-kurs arrangeras våren 2021 i Helsingfors.
Information om Lähde liikkelle-kursen hittar du här.

Ansökningstiden för uppdrag år 2021 hålls under juni-augusti. Under den kortare ansökningsperioden i februari kan du ansöka om årets resterande praktikuppdrag, som inleds under hösten samma år. Ansökningsperioderna inleds 1.2 samt 1.6, och all information kan då hittas på vår hemsida.

Sökande som gått någon av våra utbildningar inom de fem senaste åren prioriteras. Efter inskickad ansökan blir du kallad till en intervju med Felm Volunteer-koordinatorn. Under intervjun diskuteras både dina egna och samarbetsparterns önskemål. Vi strävar efter att intervjuerna hålls redan under ansökningsperioden, eller senast inom en månad efter ansökningsperiodens slut. Alla sökande får ett slutgiltigt svar på sin ansökan senast tre månader efter ansökningsperioden.

Även du som tidigare varit på praktik på Felm Volunteer kan ansöka om ytterligare uppdrag. Praktikmånaderna kan dock inte sammanlagt överskrida 12 månader.

I listan över aktuella uppdrag ser du arbetsbeskrivningar och tidpunkten för praktikplatserna. Beskrivningarna är riktgivande och kan formas efter samarbetspartens behov och praktikantens eget schema och kunnande.

Kontakta koordinatorn för Felm Volunteer Elina Siukonen för mer information om praktikplatserna, tel 040 760 6979 (om Elina inte svarar sparas ditt nummer och hon ringer upp dig senare. Du behöver inte lämna ett röstmeddelande) eller e-post FELM-Volunteer@felm.org.

Vid eventuella problem med ansökningsblanketten kan du även ta kontakt via palvelupiste@suomenlahetysseura.fi

Finska Missionssällskapet, dess samarbetsparter och volontär- och praktik-praxis förändras med tiden. En volontär eller praktikant är inte anställd av Missionssällskapet, men ses ändå som en representant för sällskapet under tiden hen fungerar på fältet eller har återvänt. På grund av detta bör man gå skolningen på nytt om det är mer än fem år sedan man har utfört utbildningen.

Från och med 1.1.2015  har skolningarna dessutom sammanslagits och heter nu Min Mission. Nästa Min Mission-utbildning ordnas i Helsingfors våren 2021. Frågor gällande skolningen och delar som inte ännu blivit utförda skall ställas till ann-kristin.avall@finskamissionssallskapet.fi. Endast personer som genomgått hela utbildningen kan sändas till Felm Volunteer-uppdrag.

Till Felm Volunteer uppgifter sänds de som gått igenom Min Mission eller Preliminärutbildningen. Skolningen är en process där människor med olika missionserfarenheter och tankar kring det delar med sig och lär sig interaktivt.

Utgående från samarbetsavtalet tas studeranden vid DIAK i beaktande då de ansöker. Det här garanterar dock inte att studeranden kan skickas till Felm Volunteer uppdrag vid ett speciellt tillfälle eller till ett visst område. Man har bättre möjlighet att få en Felm Volunteer-plats om man deltagit i Min Mission så tidigt som möjligt i studierna.

De som går Min Mission eller har gått Preliminärutbildningen är fler än de praktikplatser som årligen blir lediganslagna. Utbildningen garanterar inte att man får åka på volontär- eller praktikantuppdrag, det möjliggör endast att man kan ansöka om Felm Volunteer uppdrag.

Efter inskickad ansökan blir du kallad till en intervju med Felm Volunteer-koordinatorn. Under intervjun diskuteras både dina egna och samarbetspartnerns önskemål.

I Felm Volunteer-ansökan anger man vilka av de lediga platserna som intresserar en mest. Det lönar sig också att skriva ner andra möjliga alternativ så utförligt som möjligt. T.ex.:

1. Alla uppdrag passar mig år 2021 (högst 3 månader och helst under tiden september-november eftersom det är då jag är alterneringsledig)

2. Praktikuppdrag vid Shalhevetyah-centret i Israel (gärna under hösten 2021, kan då kombineras med mina socionom-studier).

3. Jag är också speciellt intresserad av uppdrag i Thailand och Nepal.

Ju fler områden, olika sorters arbete och tidsmöjligheter som anges i ansökningen, desto bättre möjlighet har man att bli vald till ett passande uppdrag.

Alla uppdrag hittar du här

I Felm Volunteer-ansökan anger man vilka av de lediga platserna som intresserar en mest. Det lönar sig också att skriva ner andra möjliga alternativ så utförligt som möjligt. T.ex.:

1. Alla uppdrag passar mig år 2021 (högst 3 månader och helst under tiden september-november 2021 eftersom det är då jag är alterneringsledig)

2. Praktikuppdrag vid Shalhevetyah-centret i Israel (gärna under hösten 2021, kan då kombineras med mina socionom-studier).

3. Jag är också speciellt intresserad av uppdrag i Thailand och Nepal.

Ju fler områden, olika sorters arbete och tidsmöjligheter som anges i ansökningen, desto bättre möjlighet har man att bli vald till ett passande uppdrag.

Alla uppdrag hittar du här

Finska Missionssällskapet gör kyrkligt arbete och utvecklingssamarbete tillsammans med kristna samarbetsparter och olika kristna organisationer. Då vi skickar praktikanter på Felm Volunteer-uppdrag så tar vi våra samarbetspartners kulturella värderingar och praxis i beaktande. Det är viktigt att de sökande som sänds iväg är lämpliga för uppgifterna.

Gällande stöduppgifter inom undervisning tar vi, förutom de sökande som har en lärarutbildning, också andra som har passande studier i beaktande. Kunniga personer med utmärkta kunskaper i de språk eller ämnen som det undervisas i tas också i beaktande i urvalsprocessen. Årligen har det varit möjligt att ansöka om att få utföra stöduppgifter inom undervisning av det engelska språket.

Bra eller utmärkta kunskaper i engelska brukar i regel räknas som nödvändig baskunskap. Övriga språkkunskaper finns angivna i ansökningsuppgifterna. I vissa uppdrag finns grundläggande krav på t.ex. franska- eller spanskakunskaper. Utöver det är det en fördel om sökanden har kunskaper i det lokala språket eller vill lära sig grunderna i det lokala språket.

Alla praktikanter deltar i en gemensam orienteringsdag i Helsingfors innan praktiken inleds. Under dagen får du mer information om ditt praktikland samt om Felm Volunteer-programmet. Samtidigt får du även skriva under ditt praktikavtal.

De antagna binder sig till att bilda sig en uppfattning om landets kultur och språk. När du blivit vald bekantar du dig självständigt med uppdragslandet och språket som talas där. Du kan göra detta t.ex. genom att läsa böcker, leta material på internet och kontakta de som tidigare praktiserat i landet via Finska Missionssällskapet.

Vid din hemkomst får du delta i en returdag för praktikanter. Under returdagen får du dela med dig av dina erfarenheter med andra Felm Volunteers. Du får redskap och tips inför kommande församlings- och skolbesök, och information om hur du kan delta i Finska Missionssällskapets frivilligarbete i hemlandet. Det är möjligt att få ett intyg för frivilliginsatser både från din praktik utomlands och frivilliguppgifter i Finland.

Praktikuppdragen planeras årligen med våra samarbetspartners. Ansökningsperioden för praktikuppdrag pågår under februari, för uppdrag inom samma år, samt juni-augusti för uppdrag följande år. För att ansöka om praktikuppdrag krävs avslutad utbildning (Min Mission eller Lähde liikkeelle). Du söker till utbildningen genom en elektronisk ansökningsblankett som öppnas på vår hemsida några månader före utbildningen inleds. Här hittar du mer information om utbildningarna på svenska och finska.

Praktikuppdragen planeras årligen med våra samarbetspartners. Till arbetsuppgifterna hör utvalda stöduppgifter inom specifika projekt och områden. Beskrivningarna är riktgivande och kan formas efter samarbetspartens behov och praktikantens eget schema och kunnande. Det lönar sig därmed att ansöka om praktikuppdrag även om arbetsbeskrivningen och tidpunkten inte stämmer helt överens med det du ursprungligen har tänkt dig. Under den inledande intervjun diskuteras både dina egna och samarbetspartnerns önskemål. Det är därför alltså möjligt att en ny praktikplats formas för dig enligt ditt kunnande och möjlighet. Det lönar sig därmed att ansöka.

I vissa arbetsbeskrivningar är datumen för praktikplatsen redan fastslagna (t.ex. enligt samarbetspartnerns behov, i enlighet med logi-möjligheter, enligt handledarens kalender). Andra praktikplatser är mer flexibla gällande tidsramen. Fyll därför noggrant i dina egna behov och önskemål gällande praktikperioden.

Varför kan jag inte skicka blanketten?

Kontrollera att det bifogade fotot inte är för tungt. Kontrollera även att du har fyllt i alla obligatoriska fält.

Jag sparade ansökningsblanketten på min dator. Då jag klickade på sänd försvann blanketten, och nu ångrar jag mig…

Blanketten kan inte sparas som sådan på din egen dator och sedan skickas. Vi rekommenderar att du skriver de längre svaren i ett skilt dokument, och sedan kopierar in i blanketten.

Vem kan jag kontakta om frågor om blanketten eller ansökningsprocessen?

Kontakta koordinatorn för Felm Volunteer Elina Siukonen för mer information och hjälp, tel 040 760 6979 (om Elina inte svarar sparas ditt nummer och hon ringer upp dig senare. Du behöver inte lämna ett röstmeddelande) eller e-post FELM-Volunteer@felm.org.

Du kan även kontakta vår IT-avdelning för teknisk hjälp med blanketten, tfn. 020 712 7400.