Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Genom påverkansarbete tar vi itu med strukturer, lagstiftning och tolkningar som leder till fattigdom och ojämlikhet. Vårt mål är att politiska beslutsfattare, myndigheter och ekonomiska påverkare ska vara medvetna om de hinder som finns för mänskliga rättigheter och verka för att avlägsna dem. Att motverka orättvisor och arbeta för rättvisa är centralt i kyrkans uppdrag.

Varför utför vi påverkansarbete?

Missionssällskapet har utfört påverkansarbete genom hela sin långa historia, framförallt i våra verksamhetsländer tillsammans med samarbetskyrkor och -organisationer. I Finland har vi fört dialog med beslutsfattare i tiotals år. På internationell nivå verkar vi genom våra ekumeniska nätverk.

Finska Missionssällskapets påverkansarbete grundar sig på mänskliga rättigheter. Det innebär att vi arbetar för ökad medvetenhet om de rättigheter som tillkommer alla människor och för att beslutsfattarna ska vara medvetna om det ansvar de har för att förverkliga dessa rättigheter.  Med vårt påverkansarbete främjar vi beslutsfattarnas ansvarsfullhet. Vårt mål är att kvinnors, barns, funktionshindrade personers och språkliga minoriteters rättigheter förverkligas, liksom att skadliga kulturella vanor, exploatering, utnyttjande och våld förhindras. Vi arbetar också för religionsfrihet, utbildning på eget modersmål och icke-diskriminering.

Påverkansarbetet är framgångsrikt då det ger upphov till bestående förändringar och behovet av fortgående hjälp upphör. Förutom att vi utvecklar grammatik och undervisningsmaterial för minoritetsspråk i Sydostasien, utför vi även påverkansarbete där för att på sikt förbättra minoritetsspråkens status. Vi påverkar beslutsfattarna för att få minoritetsspråken erkända som officiella språk i lagstiftningen, för att införa undervisning på minoritetsspråk i läroplanerna och för att få ökade resurser för minoritetsspråksundervisning och lärarutbildning. Detta förbättrar språkminoriteternas ställning mer allmänt än enskilda projekt.

Vilka är målgrupperna för vårt påverkansarbete?

Vårt påverkansarbete riktar sig framförallt till politiska beslutsfattare och ekonomiska påverkare. Däribland nationella och internationella beslutsfattare inom politik och kyrkor, internationella samarbetsnätverk, finansiärer, utrikesministeriet, riksdagen och lokala myndigheter. På internationell nivå för vi dialog såväl med ekumeniska nätverk som med aktörer inom Europeiska unionen och FN. Vi riktar också in oss på ledare inom medborgarsamhället: religiösa ledare (inkl. kyrkliga ledare), traditionella ledare och ledare för medborgarorganisationer. De senare är ofta också våra samarbetspartner i påverkansarbetet.

Hur utför vi påverkansarbete?

Vi menar att ett gott påverkansarbete sker genom dialoger där man tillsammans hittar problemlösningar. Vårt påverkansarbete i Finland och på internationell nivå utgår från våra samarbetsparters behov i det globala syd och från förändringar och missförhållanden i den internationella verksamhetsmiljön. Vårt påverkansarbete baserar sig på expertis och kännedom om berednings- och beslutsprocesserna.

I praktiken kan påverkansarbete innebära till exempel följande:

 • dialoger med myndigheter och beslutsfattare,
 • forskningssamarbete med forskningsinstitut i syfte att få tillgång till kunskap som stöd för påverkansarbetet,
 • påverkanskommunikation för att öka medvetenheten bland allmänheten och beslutsfattarna,
 • uppgörande av bakgrundsanalyser och nätverksbyggande med andra påverkare samt föremålen för påverkansarbetet,
 • mediasamarbete,
 • mobilisering av medborgare via framställningar och jippon samt
 • kommentering och utveckling av myndighetsdokument.

I våra verksamhetsländer stöder vi våra samarbetskyrkors och -organisationers påverkansarbete på följande sätt:

 • Vi mentorerar och utbildar våra samarbetspartner. Vi har bland annat stött utarbetandet av en plan för det påverkansarbete som KwaZulu-Natals kyrkoråd utför bland migrantarbetare i Sydafrika.
 • Vi gör det möjligt för våra samarbetspartner att komma till förhandlingsborden där de kan framföra sina ärenden till beslutsfattare. Vi har exempelvis stött möten mellan syriska kvinnliga ledare och EU:s beslutsfattare.
 • Vi ger ekonomiskt stöd till våra samarbetsparters påverkansarbete.
 • Vi stöder våra samarbetsparters nätverkande med andra aktörer, exempelvis genom att möjliggöra deras deltagande i möten med ekumeniska påverkansnätverk eller FN:s konsultationer med medborgarorganisationer gällande arbetet för mänskliga rättigheter.
 • Vi lyfter fram och inkluderar våra samarbetsparters påverkansbehov i vårt påverkansarbete.