Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vi är en missionsorganisation inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och en av de största största finländska organisationerna inom utvecklingssamarbete. Missionssällskapet bedriver missionsarbete, utvecklingssamarbete, fredsarbete och humanitärt arbete i cirka 20 länder runt om i världen.

Läs mer om vårt arbete

Vi arbetar i cirka 20 länder i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa. Vi samarbetar med över hundra partnerkyrkor och partnerorganisationer. På kartan kan du bekanta dig med vårt arbete i olika länder.

I enlighet med vår strategi vittnar vi om Guds kärlek i ord och handling. Vi förmedlar budskapet om Jesus Kristus. Vi försvarar mänskliga rättigheter, bygger fred och försoning och arbetar för en mer rättvis värld. I praktiken betyder det här att vi driver missionsarbete, utvecklingssamarbete, fredsarbete och ger humanitär hjälp.

Läs mera om vårt arbete

 

Genom vårt kyrkliga arbete berättar vi om Guds kärlek för dem som inte är med i någon församlingsgemenskap. Vi når dem som är diskriminerade. Vi utbildar kyrkornas personal, frivilliga medarbetare och ledning, så att kyrkorna kan verka på ett hållbart sätt. Vi stöder kyrklig fostran och översätter Bibeln till minoritetsspråk. Vi stöder församlingarna så att de kan verka som öppna gemenskaper, där ingen diskrimineras. Vi stöttar dem så att de kan ta hand om de personer som är allra mest utsatta, till exempel personer med funktionsnedsätttning, åldringar, kvinnor och barn.

Läs mer om det kyrkliga arbetet.

 

Under åren 2022-2025 fokuserar vårt utvecklingssamarbete på tre områden. De skadliga effekterna av klimatförändringarna märks redan i många av de länder där Missionssällskapet verkar. Därför stöder vi samhällen i att förbereda sig för och anpassa sig till klimatförändringarnas effekter och andra katastrofer. Vi förbättrar tillgången till kvalitativ utbildning för barn och ungdomar som tillhör diskriminerade grupper, såsom språkliga minoriteter. Vi främjar också förbättringen av funktionshindrade personers situation och deras deltagande i samhället.

Vi bedriver utvecklingssamarbete tillsammans med lokala samarbetspartners som känner till området och dess utmaningar. Våra samarbetspartners är ofta lokala lutherska kyrkor samt olika organisationer.

Finansieringen av vårt utvecklingssamarbete kommer huvudsakligen från utrikesministeriet. Dessutom finansieras utvecklingssamarbetet av donationer från församlingsmedlemmar, privatpersoner och samfund.

 

I vårt fredsarbete stärker vi lokala aktörer så att de kan förebygga konflikter samt främja fred och försoning i sina egna samhällen. Fokusområdena för vårt fredsarbete inkluderar bland annat stöd för lokala dialogprocesser, psykosocialt stöd samt att stärka kvinnors, ungdomars och marginaliserade gruppers roll i fredsarbetet.

Läs mer om vårt arbete för fred och försoning

 

Genom påverkansarbete ingriper vi i strukturer och beslutsfattande som leder till fattigdom och ojämlikhet. Vårt påverkansarbete fokuserar på mänskliga rättigheter för sårbara grupper, på fred och på ekonomisk rättvisa. I våra verksamhetsländer stöder vi det påverkansarbete som utförs av våra lokala partner. På internationell nivå verkar vi genom ekumeniska nätverk och med aktörer inom EU och FN. I Finland för vi en dialog med beslutsfattare och ekonomiska påverkare. Vi påverkar attityder genom global fostran och kommunikation samt uppmanar människor att delta i påverkansarbetet genom kampanjer och evenemang.

Läs mera om vårt påverkansarbete

För att hjälpen ska kanaliseras till dem som behöver den mest väljer vi i samarbete med vår lokala partner och det lokala samhället vem vi hjälper. Vårt arbete fokuserar på de mest sårbara och diskriminerade människorna. Religion eller omvändelse till en annan religion är aldrig en förutsättning för att få hjälp.

Tron på Gud, hoppet om en bättre framtid och kärlek till nästan utgör grundvalen för Missionssällskapets arbete. Detta är grunden för det holistiska missionsarbete som inkluderar kyrkligt arbete, omsorg om nästan och påverkansarbete för en bättre framtid.

I vårt kyrkliga arbete stärker vi lokala kyrkor och församlingar och delar kristendomens goda budskap med dem som inte är kristna.

Religion eller konvertering till en annan religion är aldrig ett krav för att få hjälp eller delta i verksamheten. I vårt arbete skyddar vi varje människas värdighet och mänskliga rättigheter. Vi diskriminerar ingen på grund av religion, politisk åsikt, ideologi, etnisk bakgrund, kön eller ålder.

Finska Missionssällskapet har verkat utomlands i över 160 år. Under hela denna tid har vi utvecklat tillvägagångssätt för att hjälpen säkert ska nå dem som behöver den mest. I externa, opartiska utvärderingar har sällskapet bedömts vara en pålitlig aktör. Dessutom ser våra anställda som bor på orterna till att hjälpen verkligen når fram.

Hjälpen kanaliseras genom lokala samarbetskyrkor och samarbetsorganisationer. De är experter på sina egna områden i de lokala kulturerna. Genom dem når hjälpen fram snabbt och effektivt. Ansvarsfullhet, pålitlighet och transparens styr verksamheten. Sällskapets långa historia garanterar ett långsiktigt arbete. Vi hjälper oavsett etnicitet, religion eller nationalitet.

I verksamheten iakttas god förvaltningspraxis. Vi planerar, genomför och utvärderar arbetet tillsammans med våra samarbetspartner. Utöver rapporteringen i anslutning till utvecklingssamarbetsprojekten följer vi också upp den övriga verksamheten genom ekonomi- och verksamhetsrapporter.

De synliga resultaten är många – både på individnivå och samhällsnivå. I många länder har hälso- och sjukvårdssystem eller utbildningssystem byggts upp praktiskt taget från noll, till exempel utbildning av döva personer i Etiopien, rådgivningsbyråer i Nepal, regelbundna hälsokontroller för barn i Mauretanien.

När ett dövt barn lär sig teckenspråk får hen ett nytt sätt att uppfatta världen och sig själv som en del av den. Samtidigt får barnet gå i skola och kan få ett yrke. Det är svårt att beskriva vilken betydelse den här förändringen har för barnet. Det är sant att många länder fortsättningsvis kämpar med stora problem. Det gäller att fråga sig hur situationen skulle se ut utan den hjälp och det samarbete som vi hittills genomfört.

Läs mer om resultatet av vårt arbete.

Vi får våra pengar från privata donationer, församlingarnas frivilliga understöd och budgetstöd, sammanslutningar som stöder oss samt utrikesministeriets stöd för utvecklingssamarbete till civilsamhällesorganisationer.

Vi ordnar årligen flera riksomfattande insamlingar som Utjämningen och De vackraste julsångernaKatastrofmedel samlas in när humanitär hjälp behövs i ett land där vi har verksamhet. Vi erbjuder flera olika sätt att stöda vårt arbete regelbundet, till exempel månadsdonationen och fadderverksamheten. Vi får också testamentsdonationer och bemärkelsedagsinsamlingar.

Läs mer om våra inkomster och utgifter på sidan Ekonomi.

Revisionssammanslutningen KPMG ansvarar för vår revision. Verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen skickas årligen till våra medlemmar och godkänns på vårt årsmöte som hålls i juni i samband med den finska Missionsfesten.

Revisionssammanslutningen KPMG gör årligen en separat revisionsberättelse över vårt program för utvecklingssamarbete. Den skickas till utrikesministeriet. Alla utvecklingsprojekt evalueras också av en extern expert minst en gång under projektets genomförandeperiod.

Vi får också årligen bokslut och revisionsberättelser över våra utländska samarbetspartners hela verksamhet. Med hjälp av dem granskar vi den generella utvecklingen av partnerns ekonomi och bedömer eventuella risker för samarbetet.

Med hjälp av insamlingskostnaderna kan vi berätta om vårt viktiga arbete och ta emot donationer. Kostnaderna är nödvändiga för att människor ska höra om vårt arbete, våra kampanjer och olika sätt att hjälpa.

Dessa kostnader inkluderar olika bank- och serviceavgifter, tryck- och postkostnader samt kostnader relaterade till reklam för samlingar. Till exempel var kostnaderna år 2022 för Finska Missionssällskapets insamlingar 6,9 procent av de insamlade medlen.

Insamlingsintäkterna och insamlingskostnaderna rapporteras till Polisstyrelsen när insamlingstillståndet löper ut. Polisstyrelsen övervakar insamlingarnas laglighet. Finska Missionssällskapet iakttar lagen om penninginsamlingar. Insamlingsintäkterna är donationer från privata givare.

Avgifterna för administrationen är en kvalitetsgaranti och säkerställer att hjälpen når fram. Kostnaderna inkluderar till exempel revisioner, bokföring och utvärderingar av hur resultatrikt arbetet är. Vi utvecklar ständigt vår projektförvaltning och förutsätter god förvaltning också av våra lokala partner. Inte heller det här är gratis. Administrationskostnaderna säkerställer att pengarna verkligen når dem som mest behöver hjälp och att resultat uppnås. År 2022 var våra administrationskostnader 8,2 procent.

Missionsarbetet idag kan inte utföras på samma sätt som till exempel i början av 1900-talet eller på 1950-talet. Majoriteten av dagens kristna bor i länder som tidigare var mål för missionsarbetet. Eftersom kristendomens tyngdpunkt har skiftat från Europa och Nordamerika till det globala syd är det viktigt för Missionssällskapet att verka med och genom våra partner, alltså tillsammans med självständiga kyrkor i Afrika och Asien. I praktiken betyder detta att Missionssällskapet på olika sätt stöder det missionsarbete som dessa kyrkor utför. De delar det goda budskapet, förkunnar, döper, undervisar och utbildar – och vi har glädjen och förmånen att få vara med i detta arbete. Just så här ska det också vara: europeiska missionärer ska dra sig tillbaka och gradvis göra sig överflödiga. På så sätt uppfylls Jesu ord: ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består”. (Joh 15:16)

Varken Missionssällskapet eller sällskapets arbete kan existera utan tron på Jesus och utan att han står i centrum för allt. Grunden för vår verksamhet finns i Jesu egna ord: ”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.” (Luk 4:18-19) Det är vår glädje och vårt privilegium att hålla framme detta hopp och dela det på ett respektfullt och milt sätt. En person som får höra evangeliets budskap har alltid rätt att svara jakande eller nekande, och detta svar respekterar vi.

I denna fråga vägleds vi av Jesu eget exempel. Jesus förkunnade Guds rike, som hade blivit tillgängligt för människorna genom honom själv. Jesus brydde sig om människornas försörjning, hälsa, skattebörda, inbördes konflikter och mänskliga relationer. När Jesus mötte en människa var han intresserad av personens djupaste behov. ”Jesus frågade honom: ’Vad vill du att jag skall göra för dig?’ Den blinde sade: ’Rabbouni, gör så att jag kan se igen.’” (Mark 10:51) Jesus mötte hela människan och gjorde inte skillnad på kropp, själ och ande. På samma sätt vill vi verka i tillförsikt om att budskapet om Guds rike och frälsningen kan bli verklighet på många olika sätt och via många olika vägar.

Finska Missionssällskapets strategi för åren 2023–2028 sammanfattar Missionssällskapets uppdrag. Strategins vision är att Tro, Hopp och Kärlek ska stärkas i världen när vi vittnar om Guds kärlek i ord och handling: Vi berättar om Jesus Kristus; vi främjar mänskliga rättigheter och bygger fred och försoning. Arbetet grundar sig på värderingarna kärlek till nästan, rättvisa och ansvarstagande.

Utifrån dessa utgångspunkter presenterar programmet för Finska Missionssällskapets utlandsarbete 2023–2028 Missionssällskapets mål för arbetet tillsammans med samarbetspartnerna under strategiperioden. Jämställdhet, mänskliga rättigheter och delaktighet är centrala i alla tre huvudmålområdena: Kyrka och teologi, Diakoni och utveckling, Fred och försoning.

Under temat Kyrka och teologi är särskilt kvinnors och ungdomars deltagande och ledarskap i kyrkan viktiga mål. Under temat Diakoni och utveckling främjas delaktighet för utsatta människor och inkludering betonas, särskilt för personer med funktionsnedsättning men också för etniska minoriteter. Inom detta tema genomförs även utvecklingssamarbetsprogram finansierade av Utrikesministeriet samt olika katastrofarbetesprojekt. Temat Fred och försoning betonar lokala människors delaktighet i fredsprocesser, särskilt ungdomars roll. Temana är tre, men de utgör en helhet som också betonas av nexus-tänkandet. I detta tänkande ses katastrofhjälp, utvecklingssamarbete och fredsarbete som holistiska och sammanhängande processer.

I Missionssällskapets arbete betonas också andliga och själsliga resurser samt kyrkornas potentiella roll som förändringsskapare i sina egna samhällen. Frågor som rör kön (gender) samt klimatresiliens (Climate Resilience) är genomgående frågor som berör alla våra teman på olika sätt och relaterar till exempel till kyrkornas teologi och undervisning, utvecklingssamarbete och diakoni samt konfliktlösningar. Frågor om barns situation, barnskydd och skydd i allmänhet är centrala i allt projektarbete som utförs tillsammans med partners.”

Missionssällskapets program för arbetet utomlands för åren 2023-2028 genomförs tillsammans med cirka hundra partners i 24 länder. En betydande del av partnerorganisationerna är lutherska kyrkor runt om i världen. Programmet har en stark betoning på mänskliga rättigheter, främjande av jämställdhet mellan könen, klimatresiliens samt stärkande av demokrati genom att särskilt främja delaktighet för personer i utsatta positioner.

Medvetenheten och engagemanget hos Missionssällskapets samarbetspartner när det gäller att främja mänskliga rättigheter och stärka kvinnors och barns rättigheter varierar. Det krävs mycket arbete inom kyrkorna för att förstå frågornas betydelse och för att ändra attityder och praxis som rör kvinnors eller ungas ställning. Många kyrkor och deras medlemmar lever i en kontext där könsdiversitet inte förstås eller accepteras, och avvikelse från heteronormativa ramar kan ha kriminaliserats.

Vi strävar efter dialog och ökad gemensam förståelse. I dekolonialismens anda pressar inte Missionssällskapet sina samarbetspartner, men i diskussioner kan man betona både en gemensam global ram för mänskliga rättigheter och använda till exempel ekumeniska dokument från kyrkosamfund (särskilt Lutherska världsförbundet) och reflektioner om könsrättvisa i gemensamt övervägande.

Dialoger och processer är långsamma och inte alltid enkla att föra, men deras betydelse är central i en värld där “västerländska influenser” är en del av en ny geopolitisk maktkamp. När inställningen till Ukraina-konflikten delar världen och inflytandet från konservativa kyrkor i Ryssland, Kina och USA ökar i Afrika, är det än viktigare att organisationer som Missionssällskapet fortsätter sitt engagemang och dialog även när konservativa och polariserande åsikter tar över i partnersammanhang.

I denna situation är stödet från Missionssällskapet till teologisk utbildning, som genomförs genom att skicka utbildare till kyrkornas egna teologiska läroanstalter enligt deras begäran, samt stöd till kyrkornas egen personalutbildning, också mycket viktigt, liksom stöd till stipendiater och att få mångsidiga teologiska influenser.

Som en del av sitt arbete med kyrkorna stöder Missionssällskapet också samhällspåverkan och kyrkornas roll som förändringsaktörer genom att stödja partnerkyrkornas kompetens och påverkan inom mänskliga rättigheter genom att arrangera utbildningar samt stödja deras möjligheter att delta i internationella mänskliga rättighetsprocesser såsom FN.

Stöd ges också till samarbetspartnernas arbete för nätverksbyggande och deltagande i nationella och internationella mänskliga rättighetsforum.

När det gäller finansiering ser Missionssällskapet alltid till att arbetet är i linje med sina egna värderingar och mål. Ansvar och redovisning betonas också genom kontinuerlig utveckling av arbetet, ett externt hanterat system för klagomål och larm angående Missionssällskapet och dess samarbetspartners arbete samt en stark satsning på personalens och partners utbildning i ämnen som under det senaste året har ingått i sådana utbildningar, till exempel barnskydd, genderfrågor, klimatresiliens och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Ja, Missionssällskapet accepterar kvinnliga präster och dess anställda samarbetar med kvinnliga präster. Missionssällskapet är engagerad i att främja kvinnors deltagande och ledarskap i kyrkligt arbete. Detta inkluderar att stödja kvinnliga präster och deras deltagande i arbetet med partnerkyrkor runt om i världen. Missionssällskapet stöder utbildning inom partnerkyrkorna och förstärkningen av kyrkornas egna resurser, vilket främjar kvinnors och andra minoriteters deltagande och ställning inom kyrkligt liv.

Missionssällskapet betonar rättvisa, ansvar och jämställdhet i all sin verksamhet, och dessa värderingar styr också dess arbete inom kyrkligt samarbete.

I rekryteringen och i alla definitioner av arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter åtar vi oss att inte diskriminera, att behandla alla lika och rättvist oberoende av deras kön, ålder, etniska eller nationella ursprung, medborgarskap, språk, religion och övertygelse, åsikt, funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuell läggning eller annan personlig egenskap.

Vi samlar inte in information om våra anställdas kön, utbildningsbakgrund eller prästvigning om det inte är väsentligt för att utföra uppgiften. Vid rekryteringen frågar vi om sökandens kön och alternativen är: kvinna, man, annat och jag vill inte säga. Det är frivilligt att svara på denna fråga. Vi samlar in data om rekryteringar för intern statistik.