Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vi är en aktör för internationellt arbete inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och en av de största finländska organisationerna inom utvecklingssamarbete. Kyrkans budskap om hopp, tro och kärlek till nästan har varit utgångspunkten för vårt arbete sedan grundandet år 1859. Tillsammans med våra partnerkyrkor och partnerorganisationer bygger vi en rättvisare, humanare värld och vittnar om Guds gränsöverskridande kärlek. Vårt vittnesbörd förverkligas särskilt bland de människor och grupper som stötts ut ur samhällen, sammanslutningar eller religiösa system.

Läs mer om vårt arbete.

Vi arbetar i cirka 30 länder i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa. Vi samarbetar med över hundra partnerkyrkor och partnerorganisationer. På kartan kan du bekanta dig med vårt arbete i olika länder.

I enlighet med vår strategi vittnar vi om Guds gränsöverskridande kärlek, försvarar diskriminerade folks människovärde och mänskliga rättigheter, bygger fred och försoning och arbetar för en mer rättvis värld. Läs mer om vårt kyrkliga arbete, vårt utvecklingssamarbetevårt fredsarbete och vårt påverkansarbetePå kartan kan du bekanta dig med vårt arbete i olika länder.

Genom vårt kyrkliga arbete stärker vi lokala kyrkor och församlingar och delar den kristna trons goda budskap med dem som inte är kristna. Arbetet består till exempel av att utbilda kyrkligt anställda, stöda kyrkorna i utvecklingen av verksamheten, översätta Bibeln till minoritetsspråk, utbilda dem som utbildar lärare och söndagsskollärare, stöda barns skolgång samt förbättra flickors och kvinnors ställning. Vi samarbetar med lokala kyrkor och organisationer. Genom vårt kyrkliga arbete kallar vi individer och samhällen att följa Kristus, men tro eller omvändelse till en annan religion är aldrig en förutsättning för att få delta eller få hjälp. Läs mer om det kyrkliga arbetet.

 

I vårt utvecklingssamarbete stöder vi särskilt tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionshinder, kvinnor och flickor samt diskriminerade etniska, religiösa och andra minoriteter och grupper. FN:s mål för hållbar utveckling styr målen för utvecklingssamarbetet. År 2023 har Missionsällskapet cirka 30 utvecklingssamarbetsprojekt i 9 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Finansieringen för vårt utvecklingssamarbete kommer i huvudsak från utrikesministeriet som en del av Finlands officiella stöd till utvecklingssamarbete. Dessutom finansieras utvecklingssamarbetet med donationer från församlingar, privatpersoner och sammanslutningar. Läs mer om utvecklingssamarbetet.

I vårt fredsarbete stärker vi lokala aktörer så att de kan förebygga konflikter och främja fred och försoning i sina egna samhällen. Tyngdpunkter i fredsarbetet är stödet till lokala dialogprocesser, psykosocialt stöd samt mediernas roll i konflikter. Med stöd av Finlands utrikesministerium utför vi fredsarbete i Syrien och Myanmar. Läs mer om vårt arbete för fred och försoning.

Genom påverkansarbete ingriper vi i strukturer, beslutsfattande och verkställande av beslut som leder till fattigdom och ojämlikhet. Vårt påverkansarbete fokuserar på mänskliga rättigheter för sårbara grupper, på rättvis fred och på ekonomisk rättvisa. I våra verksamhetsländer stöder vi det påverkansarbete som utförs av våra lokala partner. På internationell nivå verkar vi genom ekumeniska nätverk och med aktörer inom EU och FN. I Finland för vi en dialog med beslutsfattare och ekonomiska påverkare, påverkar attityder genom global fostran och kommunikation samt uppmanar människor att delta i påverkansarbetet genom kampanjer och evenemang. Läs mer om vårt påverkansarbete.

För att hjälpen ska kanaliseras till dem som behöver den mest väljer vi i samarbete med vår lokala partner och det lokala samhället vem vi hjälper. Vårt arbete fokuserar på de mest sårbara och diskriminerade människorna. Religion eller omvändelse till en annan religion är aldrig en förutsättning för att få hjälp.

Vårt arbete styrs av de kristna värderingarna tro, hopp och kärlek till nästan. Genom vårt arbete vittnar vi i ord och handling om Guds gränsöverskridande kärlek. I vårt kyrkliga arbete stärker vi lokala kyrkor och församlingar och delar den kristna trons goda budskap med dem som inte är kristna.

Religion eller omvändelse till en annan religion är aldrig en förutsättning för att få hjälp eller för att få delta. I vårt arbete skyddar vi vars och ens människovärde och mänskliga rättigheter. Vi diskriminerar ingen på grund av religion, politisk åskådning, ideologi, etnicitet, kön eller ålder.

Finska Missionssällskapet har verkat utomlands i över 160 år. Under hela denna tid har vi utvecklat tillvägagångssätt för att hjälpen säkert ska nå dem som behöver den mest. I externa, opartiska utvärderingar har sällskapet bedömts vara en pålitlig aktör. Dessutom ser våra anställda som bor på orterna till att hjälpen verkligen når fram.

Hjälpen kanaliseras genom lokala samarbetskyrkor och samarbetsorganisationer. De är experter på sina egna områden i de lokala kulturerna. Genom dem når hjälpen fram snabbt och effektivt. Ansvarsfullhet, pålitlighet och transparens styr verksamheten. Sällskapets långa historia garanterar ett långsiktigt arbete. Vi hjälper oavsett etnicitet, religion eller nationalitet.

I verksamheten iakttas god förvaltningspraxis. Vi planerar, genomför och utvärderar arbetet tillsammans med våra samarbetspartner. Utöver rapporteringen i anslutning till utvecklingssamarbetsprojekten följer vi också upp den övriga verksamheten genom ekonomi- och verksamhetsrapporter.

De synliga resultaten är många – både på individnivå och samhällsnivå. I många länder har hälso- och sjukvårdssystem eller utbildningssystem byggts upp praktiskt taget från noll, till exempel utbildning av döva personer i Etiopien, rådgivningsbyråer i Nepal, regelbundna hälsokontroller för barn i Mauretanien.

När ett dövt barn lär sig teckenspråk får hen ett nytt sätt att uppfatta världen och sig själv som en del av den. Samtidigt får barnet gå i skola och kan få ett yrke. Det är svårt att beskriva vilken betydelse den här förändringen har för barnet. Det är sant att många länder fortsättningsvis kämpar med stora problem. Det gäller att fråga sig hur situationen skulle se ut utan den hjälp och det samarbete som vi hittills genomfört.

Läs mer om resultatet av vårt arbete.

Vi får våra pengar från privata donationer, församlingarnas frivilliga understöd och budgetstöd, sammanslutningar som stöder oss samt utrikesministeriets stöd för utvecklingssamarbete till civilsamhällesorganisationer.

Vi ordnar årligen flera riksomfattande insamlingar som Utjämningen och De vackraste julsångernaKatastrofmedel samlas in när humanitär hjälp behövs i ett land där vi har verksamhet. Vi erbjuder flera olika sätt att stöda vårt arbete regelbundet, till exempel månadsdonationen och fadderverksamheten. Vi får också testamentsdonationer och bemärkelsedagsinsamlingar.

Läs mer om våra inkomster och utgifter på sidan Ekonomi.

Revisionssammanslutningen KPMG ansvarar för vår revision. Verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen skickas årligen till våra medlemmar och godkänns på vårt årsmöte som hålls i juni i samband med den finska Missionsfesten.

Revisionssammanslutningen KPMG gör årligen en separat revisionsberättelse över vårt program för utvecklingssamarbete. Den skickas till utrikesministeriet. Alla utvecklingsprojekt evalueras också av en extern expert minst en gång under projektets genomförandeperiod.

Vi får också årligen bokslut och revisionsberättelser över våra utländska samarbetspartners hela verksamhet. Med hjälp av dem granskar vi den generella utvecklingen av partnerns ekonomi och bedömer eventuella risker för samarbetet.

Med hjälp av insamlingskostnaderna kan vi berätta om vårt viktiga arbete och ta emot donationer. Kostnaderna är nödvändiga för att människor ska höra om vårt arbete, våra kampanjer och olika sätt att hjälpa.

Dessa kostnader inkluderar olika bank- och serviceavgifter, tryck- och postkostnader samt kostnader relaterade till reklam för samlingar. Till exempel var kostnaderna år 2022 för Finska Missionssällskapets insamlingar 6,9 procent av de insamlade medlen.

Insamlingsintäkterna och insamlingskostnaderna rapporteras till Polisstyrelsen när insamlingstillståndet löper ut. Polisstyrelsen övervakar insamlingarnas laglighet. Finska Missionssällskapet iakttar lagen om penninginsamlingar. Insamlingsintäkterna är donationer från privata givare.

Avgifterna för administrationen är en kvalitetsgaranti och säkerställer att hjälpen når fram. Kostnaderna inkluderar till exempel revisioner, bokföring och utvärderingar av hur resultatrikt arbetet är. Vi utvecklar ständigt vår projektförvaltning och förutsätter god förvaltning också av våra lokala partner. Inte heller det här är gratis. Administrationskostnaderna säkerställer att pengarna verkligen når dem som mest behöver hjälp och att resultat uppnås. Våra administrationskostnader är cirka 8,7 procent.

Missionsarbetet idag kan inte utföras på samma sätt som till exempel i början av 1900-talet eller på 1950-talet. Majoriteten av dagens kristna bor i länder som tidigare var mål för missionsarbetet. Eftersom kristendomens tyngdpunkt har skiftat från Europa och Nordamerika till det globala syd är det viktigt för Missionssällskapet att verka med och genom våra partner, alltså tillsammans med självständiga kyrkor i Afrika och Asien. I praktiken betyder detta att Missionssällskapet på olika sätt stöder det missionsarbete som dessa kyrkor utför. De delar det goda budskapet, förkunnar, döper, undervisar och utbildar – och vi har glädjen och förmånen att få vara med i detta arbete. Just så här ska det också vara: europeiska missionärer ska dra sig tillbaka och gradvis göra sig överflödiga. På så sätt uppfylls Jesu ord: ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består”. (Joh 15:16)

Varken Missionssällskapet eller sällskapets arbete kan existera utan tron på Jesus och utan att han står i centrum för allt. Grunden för vår verksamhet finns i Jesu egna ord: ”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.” (Luk 4:18-19) Det är vår glädje och vårt privilegium att hålla framme detta hopp och dela det på ett respektfullt och milt sätt. En person som får höra evangeliets budskap har alltid rätt att svara jakande eller nekande, och detta svar respekterar vi.

I denna fråga vägleds vi av Jesu eget exempel. Jesus förkunnade Guds rike, som hade blivit tillgängligt för människorna genom honom själv. Jesus brydde sig om människornas försörjning, hälsa, skattebörda, inbördes konflikter och mänskliga relationer. När Jesus mötte en människa var han intresserad av personens djupaste behov. ”Jesus frågade honom: ’Vad vill du att jag skall göra för dig?’ Den blinde sade: ’Rabbouni, gör så att jag kan se igen.’” (Mark 10:51) Jesus mötte hela människan och gjorde inte skillnad på kropp, själ och ande. På samma sätt vill vi verka i tillförsikt om att budskapet om Guds rike och frälsningen kan bli verklighet på många olika sätt och via många olika vägar.